Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

- Onun şiir estetiği Batı şiiri ile geleneksel şiirin yeni bir sentezinden oluşur.
- 1903-1912 yılları arasında yaşadığı paris hayatı onun için ufuk açıcı bir öğrenim süreci olmuştur.
- Düşüncesinin ana kavramı olan imtidat, Bergson felsefesindeki duree kavramına benzer.
- Onun şiiri Batı şiiri ile Divan edebiyatının sentezi niteliğindedir.
Yukarıda edebî hayatından söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yahya Kemal Beyatlı
B
Ahmet Haşim
C
Halit Ziya Uşaklıgil
D
Abdülhak Hâmid
E
Cenab Şahabeddin
Soru 2

Anadolu’yu masalsı bir mekân algısıyla işleyen yazar ve eseri aşağıdakileri n hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Ali Ekrem-Ordunun Defteri
B
Abdülhak Hâmid’in-Girit için
C
Mehmed Emin-Zafer Yolunda
D
Yusuf Ziya-Kafkas’ta Kalanlara
E
Ömer Seyfeddin-Yeni Gün
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi 1910-1923 tarihleri arasındaki süreçte, Türk şiirinde görülen genel özelliklerden biri değildir?

A
Serbest şiirin değerlendirilmesi başlangıcı olarak
B
Manzum hikâye kazanması formunun yaygınlık
C
Serbest müstezatın hece veznine de uygulanmış olması
D
Şiir biçiminde, kıta ve kafiye düzenine verilmesi önem
E
Genel eğilimin aruz ölçüsünden hece ölçüsüne doğru olması
Soru 4

Yaşarken “şâir-i a’zam” ünvanıyla anılmış Tanzimat’ın ikinci kuşak şairi kimdir?

A
Necip Fazıl
B
Süleyman Nazif
C
Cenap Şahabettin
D
Yahya Kemal
E
Ahmet Haşim
Soru 5

Nâzım Hikmet’in şiir anlayışını değiştirmesinde, vezinsiz ve basamaklı dizelerden oluşan yeni bir şiir biçimine yönelmesinde etkili olan sanat akımları aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

A
Sembolizm ve Fütürizm
B
Fütürizm ve Konstrüktivizm
C
Sembolizm ve Sürrealizm
D
Fütürizm ve Empresyonizm
E
Garip ve Fecr-i Âti Akımı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Nazım Hikmet şiirinin ana özelliklerinden biri değildir?

A
içeriğe uygun bir ses düzeni oluşturması
B
Sinematografik bir anlatımı benimsemesi
C
Hem geleneksel hem de modernist öğeleri kullanmaktan kaçınması
D
Şiir, roman, öykü, tiyatro ve senaryo gibi edebiyat türlerini bir araya getirmesi
E
Şiirin görünüşünü özel bir dikkatle örmesi
Soru 7

Nazım Hikmet’in, Şair Mayakovski’nin şiir biçiminden etkilenerek 1922’de yazdığı, özellikle biçimiyle Türk edebiyatında bir yenilik öncüsü olarak karşılanan şiiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Memleketimden insan Manzaraları
B
Açların Gözbebekleri
C
Salkımsöğüt
D
Kuvayi Milliye Destanı
E
San’at Telakkisi
Soru 8

Mavi hareketi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
ilk sayıdan itibaren etkili bir edebiyat ortamı oluşturmuştur.
B
ikinci Yeni akımına dâhildir.
C
imgeyi öne çıkarması Garip şiir anlayışını yıpratmıştır.
D
Bütün eleştirmenlerce bir hareket olduğu kabul edilir.
E
Etkisi sonraki yıllarda da devam etmiştir.
Soru 9

Mavi Hareketi çerçevesinde yaptığı eleştirilerde, Garipçileri “bobstil” ve meselesizlikle suçlayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cahit Külebi
B
Ziya Osman Saba
C
Necati Cumalı
D
Ahmet Rasim
E
Attila ilhan
Soru 10

Şiir yazıyorum
Şiir yazıp eskileri alıyorum
Eskiler verip musikiler alıyorum
Bir de rakı şişesinde balık olsam
Yukarıdaki dizelerde Garip Akımı’nın şiir anlayışıyla ilgili vurgulanmak istenen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şiirde boşluk duygusu gibi içerik öğelerini kullanmak
B
Alıntılama ve duygusal söylemden yararlanmak
C
Yinelemelere anlam vurgusunu oluşturan temel bir işlev yüklemek
D
ironi, parodi gibi mizah öğelerine şiirde asli bir yer vermek
E
Öyküleme tekniğine başvurmak
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Garip şiirinin taşıdığı özelliklerden biri değildir?

A
ironi, parodi gibi mizahlı anlatım tekniklerinden yararlanılması
B
Konuşma dili sözcüklerinin şiire girmesi
C
Yinelemelere başvurulması
D
Öyküleme, alıntılama ve duygusal söylemin kullanılması
E
Dizenin şiirdeki işlevinin korunması
Soru 12

Namık Kemal ile başlayan divan edebiyatını yıpratma ve eleştirme sürecini devam ettiren yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisindir?

A
Abdülbaki Gölpınarlı/Divan Edebiyatı Beyanındadır
B
Ahmet Hamdi Tanpınar/Yaşadığım Gibi
C
Mehmet Kaplan/Nesillerin Ruhu
D
Fuat Köprülü/Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar
E
Mümtaz Turhan/Kültür Değişmeleri
Soru 13

Bir sarı fanus, âfitâb-ı temmuz
Giysiler soyunmuştur, ve çıplak
Tek tip yalnızlıklar kuşandı şimdi
Yukarıdaki dizelerde Şeyh Galib’in; “Giydikleri âfitâb-ı temmuz/İçtikleri şûle-i cihansûz” beytine açık bir gönderme yapan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hilmi Yavuz
B
Behçet Necatigil
C
Erdem Beyazıt
D
Yahya Kemal Beyatlı
E
Sezai Karakoç
Soru 14

Aşağıdaki eserlerden hangileri Abdülhak Hâmid’in metafizik çizgide yazdığı şiir örneklerindendir?

A
Sahra, O Belde, Bunlar Odur
B
Varidat-ı Süleyman Efendi, Miras, Güneşin Ölümü
C
Monna Rosa, Alınyazısı Saati, Ateş Dansı
D
Makber, Külbe-i İştiyak, Kürsi-i İstiğrak
E
Makber, Adem Kasidesi, Mersiye
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Âsaf Hâlet Çelebi’nin şiirlerinde işlediği konulardan biri değildir?

A
Yokluk
B
Çocuk bilinçaltı
C
Özgürlük
D
Ebediyet
E
Ölüm
Soru 16

“Yavaşlayan Ömür” başlıklı ilk şiiri İstanbul dergisinde (1933) yayımlanmıştır. 1935’te çıkan ilk kitabı Havaya Çizilen Dünya , dönemin hâkim şiir anlayışının etkisi altındadır. Temel eserlerinde görülen ses ve ritim ustalığı, biçimsel ve düşünsel yoğunluk, düşünsel yoğunluğun felsefi ve metafizik konulara yönelmesi onu Türk şiirinde ayrıcalıklı bir yerde konumlandırmaktadır.
Yukarıda edebî hayatından bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Necip Fazıl Kısakürek
B
Fazıl Hüsnü Dağlarca
C
Ahmet Muhip Dıranas
D
Âsaf Halet Çelebi
E
Behçet Necatigil
Soru 17

İkinci Yeni Şiiri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dil bir iletişim aracı olarak kullanılır.
B
Düz mantığa aykırı ifadeler kullanılır.
C
Sözdizimsel sapmalar görülür.
D
Garip anlayışına tepki olarak doğar.
E
Türk şiirinde modernizm adına atılmış en önemli adımdır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 1960 sonrası Türk şiirinin toplumcu çizgideki şairlerinden biri değildir?

A
Egemen Berköz
B
Cahit Külebi
C
Metin Altı ok
D
Gülten Akın
E
Süreyya Berfe
Soru 19

“Biz, halk kültürü ve imgelerini, basmalarımızdaki kır çiçeklerinde görselleştirip sembolik bir çıkış yapmayı düşündük” diyen şair, 70’li yıllardaki kavgacı ve militan şiirden ayrılır. Ateşli Kaval, Çıngırağın Ölümü, Rüzgâr Durdurma Takvimi, Zaman Haritası adlı şiir kitaplarında temelde sosyalist dünya görüşüne bağlı olan halkçı bir şiir yazmıştır.
Yukarıda edebi yönü hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tuğrul Tanyol
B
Haydar Ergülen
C
Osman Konuk
D
Adnan Özer
E
Ataol Behramoğlu
Soru 20

Cumhuriyet dönemi şiiri içinde sanatçıların “aşk” algıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Garip şiiri’nde aşk, pratik hayatın en canlı damarlarından biridir.
B
Attilâ ilhan şiirinde, aşktaki öznelerin siyasal, hüzünlü ve içli duruşları vardır.
C
Ahmet Hamdi Tanpınar’da aşk, modern bireyin eşya ve mekân algısındaki korkulu, tutkulu tavrıdır.
D
Nazım Hikmet’te ve ondan sonra gelen birçok “toplumcu gerçekçi” şairde aşk, ideolojik bir yoldaşlıktır.
E
İ. Berk, C.Süreya, E. Cansever gibi ikinci Yeni şairlerinde aşk, modern şehrin içinde bir sevme eylemidir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x