Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 2017-2018 Final Sınavı

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mistik söyleyiş ve tekke şiiri özellikleriyle, hece veznini tercih eden şairleri etkileyen Rıza Tevfik’in şiir kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Âyine-i Devran
B
Serâb-ı Ömrüm
C
Azab-ı Mukaddes
D
Buhurdan
E
Ağaç Kasidesi
Soru 2

1910-1923 yılları arası edebiyat faaliyetlerinin odak noktasını oluşturan edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Servet-i Fünûn
B
ikinci Yeni
C
Milli Edebiyat
D
Garip Hareketi
E
Fecr-i Âti
Soru 3

Mavi Hareketi çerçevesinde yaptığı eleştirilerde, Garipçileri “bobstil” ve meselesizlikle suçlayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Osman Saba
B
Necati Cumalı
C
Ahmet Rasim
D
Cahit Külebi
E
Attila ilhan
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Atilla İlhan’ın şiir kitaplarından biri değildir?

A
Ben Sana Mecburum
B
Tutuklunun Günlüğü
C
Yol üstündeki Semender
D
Duvar ve Sisler Bulvarı
E
Yağmur Kaçağı
Soru 5

Şiirlerini; Sevmek Varken, Güvercin Uçurmak, Kuşlar ve insanlar, Kerem ile Aslı adlı kitaplarında toplamış olan şair sese verdiği önem ile Hisar dergisinin en iyi şairi kabul edilir.
Yukarıda hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilhan Geçer
B
Mehmet Çınarlı
C
Mustafa Necati Karaer
D
Munis Faik Ozansoy
E
Bekir Sıtkı Erdoğan
Soru 6

Cemal Su'reya, Fazıl Hüsnü’nün şiirini ________ ve akıl dönemi biçiminde iki döneme ayırırken, 1949-55 yılları arasındaki şiirlerinin her iki dönemin izlerini de taşıyan bir geçiş dönemi olarak niteler.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
günlük konular dönemi
B
korku dönemi
C
sevgi dönemi
D
sezgi dönemi
E
içe dönük dönemi
Soru 7

Hisar topluluğunun Garip akımına karşı verdiği ilk sistemli tepki aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni bir dergi çıkararak bu dergi etrafında bir akım oluşturmak
B
Nazım Hikmet çizgisindeki toplumcu gerçekçilere karşı çıkmak
C
Garipçilerin geleneğe ve geleneksel poetik öğelere karşı çıkışına tepkisel bir tavır takınmak
D
Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki Memleket Edebiyatı duyarlılığını devam ettirmek
E
Batı taklitçiliğine karşı tepkisel bir tavır koymak 8
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Hilmi Yavuz’un şiir kitaplarından biri değildir?

A
Bedreddin Üzerine Şiirler
B
Bakış Kuşu
C
Doğu Şiirleri
D
Büyü’sün Yaz
E
iki Başına Yürümek
Soru 9

I. Edip Cansever
II. Ahmet Arif
III. Cahit Külebi
IV. Sezai Karakoç
V. Ebubekir Eroğlu
Yukarıdaki sanatçılardan hangileri Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde metafizik/mistik özellikler taşıyan şairler arasında yer alır?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve V
D
III ve IV
E
IV ve V
Soru 10

I. Varlığın maddeden başka özelliklere sahip olması ve şiirin bu özelliklerin bir ifadesi olarak ortaya çıkması
II. İnsanî oluş ve algının, tabiatın arkasında bulunan bir görkeme eğilimli oluşu gibi kabullerin şiirin özünü oluşturması
III. Yaşamın maddesel ve doğal olanla sınırlı olması
IV. Sanatçının ustalığının; bilinçaltının doğallığını, kendi yetenek ve çabası ile taklit etmedeki başarısına bağlı olması
V. Şiiri şiir yapanın yalnızca edasındaki özellik olması ve onun da manaya ait olması
Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde görülebilen metafizik/mistik eğilimlerin niteliksel etkileri arasında yer alır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
IV ve V
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, Turgut Uyar’ın şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A
Yalnızlık, hüzün, sıkıntı gibi duygulara hiç yer vermemesi
B
Uzun, yer yer nesir cümlesine yaklaşan bir dize yapısının bulunması
C
iç konuşma ve öyküleme tekniklerini kullanması
D
Kutsal kitap adlarına ironik atıflar yapması
E
Geleneksel anlatım tarzlarıyla çeşitlendirdiği söyleyişini çarpıcı imajlarla soyut bir düzlemde kurması
Soru 12

Kendi deyimiyle “dipte tarih içinde uygarlık ve varolma sorunu tartışılır.” Şair, şiirlerinde lirizmle ironiyi, duyguyla zekayı, kelimenin anlatım gücüyle ses tınısından doğan çağrışım gücünü birleştirmeyi başarmış bir şairdir. En çok sevilen şiirlerinden birisi “Sizin Hiç Babanız öldü mü?” başlıklı şiirdir.
Yukarıda hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edip Cansever
B
Cemal Süreyya
C
Cahit Zarifoğlu
D
Ece Ayhan
E
Sezai Karakoç
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Ataol Behramoğlu’nun şiir kitaplarından biri değildir?

A
Bir Gün Mutlaka
B
Evet isyan
C
Aşk iki Kişiliktir
D
Bebeklerin Ulusu Yok
E
Kuşatmada
Soru 14

Erdem Bayazıt’ın şiir anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Şiirlerinde ses, sık sık anlamın arkasında görülür.
B
Toplumsal değişmelerin de etkisiyle şiirlerinde hep toplumsal coşku ön plandadır.
C
Çocukluğundan gelen izlenimleri psikolojik tablolar halinde imaja yansıtır.
D
Şiirlerinde ses öğesi, vurucu bir güç olarak öne çıkar.
E
Bir dönem şiirlerinde dildeki deformasyonlar daha fazla dikkati çeker.
Soru 15

ilk şiirlerini Diriliş dergisinde yayımlayan ve Kuşluk Saatleri, Kayıpların Şarkısı, Yirmidört Şiir, Şahitsiz Vakitler, Berzah, Sınır Taşı, Sesli Harfler adlı kitaplarında toplayan şairin şiirleri, içerik bakımından tasavvuf kültüründen gelen öz ile çağdaş bireyin insan, tabiat ve toplumla karşılaşmasını imgesel göndermelerle aktardığı gibi özellikle gelenekten beslenme konusunda pek çok klasik şairin şiirlerini çağın diliyle yeniden ve metinlerarası tekniğini kullanarak üreten özgün yapısıyla dikkati çeker.
Yukarıda hakkında bilgi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arif Ay
B
Cahit Zarifoğlu
C
Osman Sarı
D
Ebubekir Eroğlu
E
ismet Özel
Soru 16

Şiir, bütün özelliği edasında olan anlamdan, yani tamamıyla manadan ibarettir. ifadesi şairin şiire getirdiği genel tanımlardan biridir. Ona göre, Mana fikirle karıştırılmalıdır. Fikir söylemek nesrin yahut nazmın işidir, şiirin değil.
Yukarıda şiire ilişkin görüşlerinin yer aldığı şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orhan Veli
B
Fazıl Hüsnü Dağlarca
C
Attila ilhan
D
Hilmi Yavuz
E
ilhan Berk
Soru 17

I. And
II. Varlık
III. Halkın Dostları
IV. Ergenekon
V. Yedi Meşaleciler
Yukarıdakilerden hangileri 1970’li yıllarındaki toplumcu şairlerin etrafında toplandıkları dergiler arasında yer alır?

A
I ve III
B
I ve IV
C
II ve III
D
III ve V
E
IV ve V
Soru 18

Şiirlerinde Hint, Fars ve İslâm mitolojilerine yaslanarak mistik bir şiir oluşturan şairlerden biri de O’dur. Onun şiirindeki mekânlar da, şiirdeki tematik gibi, “Siddharta, Mısr-ı Kadîm, Om Mani Padme Hum, Halakassemâvât, He, Amonra” gibi, masalsı, mitolojik, içrek ve gizemli soyut formülasyonlar içinde görünürler. Böyle olunca, zaman, mekân ve diğer sınırlar kaybolmakta; evreni tek bir ruh istila etmekte ve bu Nirvana halinde nihayet düşünce de kalmamaktadır. Varolmak bilinci eriyip sonsuz bir “temaşa”ya dönüşünce, söz de kaybolmaktadır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cemal Süreyya
B
Ahmet Muhip Dranas
C
Oktay Rifat
D
Edip Cansever
E
Asaf Halet Çelebi
Soru 19

“Bir zamanlar Kutsal Betik'in diline, anlatışına vuruldum. Galile Denizi’nin dili onunla kuruldu diyebilirim.” diyen ve şiirlerinde mitolojik kaynaklardan yararlanan İkinci Yeni şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sezai Karakoç
B
ilhan Berk
C
Edip Cansever
D
Cemal Süreya
E
Ülkü Tamer
Soru 20

1970’lerde yazılan şiir ile 1980’ler ve sonrasında yazılan şiir arasındaki genel farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

A
1980 şiirlerinin sadece aruz vezniyle yazılmış olması
B
1980 şairlerinin sadece politik şiire yönelmiş olması
C
1980 dönemi şairlerinin saf şiirden uzaklaşmaları
D
1970’lerdeki slogancı-söylevci şiirden, 1980'lerde saf şiire geçişin olması
E
1980 dönemi şairlerinin, darbenin de etkisiyle sığ ve politik şiirin sınırlarında kalmaları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x