Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, Milli Edebiyat Dönemi’nde düzyazı türündeki eserleriyle Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına konuşma diline yakın bir edebiyat dili ile girilmesini sağlayan sanatçılardan biridir?

A
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B
Cenab Şahabeddin
C
Abdülhak Hâmid
D
Yahya Kemal
E
Halit Ziya Uşaklıgil
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi I. Kuşak Hece şairlerinin genel özelliklerinden biri değildir?

A
Memleketçi edebiyatın öncüsü olmaları
B
Hece veznini Türk şiirinin ana özelliği hâline getirmeleri
C
Anadolu coğrafyasının özelliklerini şiire yerleştirmeleri
D
Sade Türkçenin edebiyat ve şiir dili hâline gelmesini sağlamaları
E
Şiirde bireysel duyarlılıkları işlemekten daima uzak durmaları
Soru 3

Garip şiirinin Türk edebiyatında yaptığı en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şiirde geleneksel dize işlevini korumak
B
Şiirlerinde insanı soyut, ideal bir aşkın arayıcısı olarak yansıtmak
C
Duygusal söylemden uzak durmak
D
Hece veznini öne çıkarmak
E
Şiirin konu sınırını ortadan kaldırmak
Soru 4

Ercüment Behzat Lav ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Toplumcu gerçekçilerin materyalist temlerine benzemeyen konuları işlemiştir.
B
Dışavurumculuk, Dadaizm ve gerçeküstücülük akımlarının etkisinde kalmıştır.
C
Şiirde toplumsal duyarlılıktan çok bireyselliği öne çıkarmıştır.
D
Şiir işçiliğini özellikle içerik üzerinde yoğunlaştırmıştır.
E
Yerleşik değerlere sahip çıkmıştır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Orhan Okay’a göre, Necip Fazıl’ın ilk şiirlerini hazırlamasındaki etmenlerden biri değildir?

A
Romantizm akımın etkileri
B
Batı’dan alınan sembolist ve empresyonist şiirin izleri
C
Muhteva olarak tasavvufî motifler
D
Yahya Kemal ve Ahmet Hâşim’in başlattığı saf şiir akımı
E
Freud’un şuuraltı, libido gibi nazariyeleri
Soru 6

Hisar topluluğunun Garip akımına karşı verdiği ilk sistemli tepki aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki Memleket Edebiyatı duyarlılığını devam ettirmek
B
Nazım Hikmet çizgisindeki toplumcu gerçekçilere karşı çıkmak
C
Yeni bir dergi çıkararak bu dergi etrafında bir akım oluşturmak
D
Garipçilerin geleneğe ve geleneksel poetik öğelere karşı çıkışına tepkisel bir tavır takınmak
E
Batı taklitçiliğine karşı tepkisel bir tavır koymak
Soru 7

ikinci Yeni anlayışının önderi olarak nitelendirilen şair, bu anlayışına uygun düşen şiirlerinde sürrealizmin bilinçaltı tezini anımsatan çağrışımlarla, zaman zaman söz yığınları biçimini taşıyan söyleyiş öbekleriyle dil, imaj ve anlam bakımından türlü arayışlar içinde oldu.
Yukarıda edebî hayatından söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oktay Rifat
B
Cemal Süreyya
C
Ömer Edip Cansever
D
Turgut Uyar
E
ilhan Berk
Soru 8

Bir sarı fanus, âfitâb-ı temmuz
Giysiler soyunmuştur, ve çıplak
Tek tip yalnızlıklar kuşandı şimdi
Yukarıdaki dizelerde Şeyh Galib’in; “Giydikleri âfitâb-ı temmuz/İçtikleri şûle-i cihansûz” beytine açık bir gönderme yapan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sezai Kara koç
B
Yahya Kemal Beyatlı
C
Hilmi Yavuz
D
Behçet Necatigil
E
Erdem Beyazıt
Soru 9

Kendi deyimiyle “dipte tarih içinde uygarlık ve varolma sorunu tartışılır.” Şair, şiirlerinde lirizmle ironiyi, duyguyla zekayı, kelimenin anlatım gücüyle ses tınısından doğan çağrışım gücünü birleştirmeyi başarmış bir şairdir. En çok sevilen şiirlerinden birisi “Sizin Hiç Babanız öldü mü?” başlıklı şiirdir.
Yukarıda hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edip Cansever
B
Cemal Süreyya
C
Ece Ayhan
D
Sezai Karakoç
E
Cahit Zarifoğlu
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Hilmi Yavuz’un şiir kitaplarından biri değildir?

A
iki Başına Yürümek
B
Bakış Kuşu
C
Bedreddin Üzerine Şiirler
D
Büyü’sün Yaz
E
Doğu Şiirleri
Soru 11

Sezai Karakoç’u diğer İkinci Yeni şairlerinden ayıran özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anlam kapalılığına yer verme
B
Duygu ve çağrışıma yaslanma
C
Şiiri motifler ve imajlarla süsleme
D
Metafizik ve gelenek kavramlarıyla olumlu ilişkisi
E
Ses ve biçimi önemseme
Soru 12

“1980 sonrası Türk şiirinde özellikle bu dergi çevresinde başlayan ve şiirin poetik değerlerini önde tutan oluşum, derginin sayfalarında farklı ideolojik tavırlara sahip olsalar bile şiirin kendi iç kalite öğelerini önde tutan şairlere de yer vermesiyle dönemin şiirinin bu yönde, saf şiir anlayışına bağlı olarak biçimlenmesinde önemli rol oynamıştır.
Yukarıda betimlenen dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dergah
B
Mavera
C
Yönelişler
D
Yedi iklim
E
Diriliş
Soru 13

İsmet Özel’in şiiriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
“Âmentü” şiiri, İslâmî dünya görüşüne yöneldiğini simgeler.
B
Şiirinin karakteristiğini, biçimsel dinamizm belirler.
C
Radikal, şiddet içeren imajlar şiirinin her döneminde yer alır.
D
Şiirinin asıl gücü onun müzikaliteye verdiği önemden gelir.
E
“Evet isyan”daki şiirleriyle toplumcu-gerçekçi akım içerisinde farklı bir yer edinir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, 60 kuşağı şairlerinin toplumcu bir söyleyişe yönelmesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Dönemin değişen siyasi yapısı
B
Şiirin giderek poetik bir söyleme doğru kayması
C
40 kuşağı toplumcu şairlerinden bazılarının yeniden şiir kitapları yayımlaması
D
60'ların ortalarından itibaren dünyada sosyalist eylemlerin giderek artması
E
Nazım Hikmet’in kitaplarının basılmasının 1965’te serbest bırakılması
Soru 15

Erdem Bayazıt ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şiirlerini Yeni istiklal, Büyük Doğu, Edebiyat, Mavera gibi dergilerde yayımlamıştır.
B
Sebep Ey, Risaleler ve Şiirler adlı kitapları vardır.
C
Şiirinde anlam öğesi vurucu bir güç olarak öne çıkar.
D
Şiir formu yönünden Zarifoğlu’nun kat ettiği şiir çizgisine paralel bir görünüm taşımaktadır.
E
Arkadaşları ile birlikte Mavera dergisi ve Akabe yayınlarını kurmuştur.
Soru 16

ilk şiirlerini Diriliş dergisinde yayımlayan ve Kuşluk Saatleri, Kayıpların Şarkısı, Yirmidört Şiir, Şahitsiz Vakitler, Berzah, Sınır Taşı, Sesli Harfler adlı kitaplarında toplayan şairin şiirleri, içerik bakımından tasavvuf kültüründen gelen öz ile çağdaş bireyin insan, tabiat ve toplumla karşılaşmasını imgesel göndermelerle aktardığı gibi özellikle gelenekten beslenme konusunda pek çok klasik şairin şiirlerini çağın diliyle yeniden ve metinlerarası tekniğini kullanarak üreten özgün yapısıyla dikkati çeker.
Yukarıda hakkında bilgi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osman Sarı
B
Arif Ay
C
Cahit Zarifoğlu
D
ismet Özel
E
Ebubekir Eroğlu
Soru 17

Onun şiirinin asıl gücü sözcük seçiminden gelir. Günlük dilin şiire girdiğinde bir gerilim doğuran sözcükleri, alışılmamış bağdaştırmalarla çarpıcı imajlar üretir. Bu konuda kuşağının en atak ve gözü pek şairidir. 1974’e kadarki şiirlerinde slogan düzeyine düşmeyen Marksist ideolojinin savunusunu yapan şiirleri hemen hemen şiire aynı söyleyiş ustalığı ile bu tarihten sonra yöneldiği İslâmî dünya görüşü ile yazdığı şiirlerinde de sürdürülür.
Yukarıda edebî hayatından bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erdem Bayazıt
B
Hilmi Yavuz
C
ismet Özel
D
Edip Cansever
E
Cahit Zarifoğlu
Soru 18

1980’lerde, farklı ideolojik tavırlara sahip olsalar bile şiirin kendi iç kalite öğelerini önde tutan şairlere yer vermesiyle dönemin şiirinin bu yönde, saf şiir anlayışına bağlı olarak biçimlenmesinde önemli rol oynayan dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönelişler
B
Mavera
C
Diriliş
D
Yedi iklim
E
Poetika
Soru 19

Behçet Necatigil ve onun çağdaşları İkinci Yeni ile Atilla İlhan’ın, geleceğe yönelişlerindeki ortaklığın merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A
imaj
B
imge
C
Kelime
D
Ses
E
Kavram
Soru 20

Şiirlerinde Hint, Fars ve İslâm mitolojilerine yaslanarak mistik bir şiir oluşturan şairlerden biri de O’dur. Onun şiirindeki mekânlar da, şiirdeki tematik gibi, “Siddharta, Mısr-ı Kadîm, Om Mani Padme Hum, Halakassemâvât, He, Amonra” gibi, masalsı, mitolojik, içrek ve gizemli soyut formülasyonlar içinde görünürler. Böyle olunca, zaman, mekân ve diğer sınırlar kaybolmakta; evreni tek bir ruh istila etmekte ve bu Nirvana halinde nihayet düşünce de kalmamaktadır. Varolmak bilinci eriyip sonsuz bir “temaşa”ya dönüşünce, söz de kaybolmaktadır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cemal Süreyya
B
Asaf Halet Çelebi
C
Oktay Rifat
D
Ahmet Muhip Dranas
E
Edip Cansever
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x