Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 2018-2019 Final Sınavı

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet Dönemi’ndeki Türkçülük düşüncesinin temel siyasi yönlerinden biridir?

A
Sanayiyi geliştirmek
B
Kültürde batılılaşmak
C
islamiyeti yaymak
D
Demokrasiyi genişletmek
E
Halka dönmek
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal Beyatlı'nın Nev-Yunanilik akımının etkisiyle yazdığı şiirlerinden biridir?

A
Bitmemiş Şiirler
B
Kendi Gökkubbemizden
C
Ok
D
Sicilya Kızları
E
Eski Şiirin Rüzgarıyla
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Orhan Veli ile Oktay Rifat’ın ortak yazdığı şiirlerden biridir?

A
Anlatamıyorum
B
Vazgeçemediğim
C
Kitabe-i Seng-i Mezar
D
Kuş ve Bulut
E
Seyfi Baba
Soru 4

Şiirlerinin Türk edebiyatındaki en dikkat çekici yanı, biçim ve içerik arasındaki örtüşmedir. Toplumcu gerçekçi şiirin öncüsü olmuş, kendisinden sonra gelen pek çok şairi etkilemiştir. Onun şiirlerinin ana özelliklerinden biri de şiirde içeriğe uygun bir ses düzeni oluşturma, sinemotografik bir anlatımı benimsemedir. Memleketimden insan Manzaraları kitabındaki şiirlerde bu anlatım görülür.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enver Gökçe
B
Haşan izzettin Dinamo
C
Nazım Hikmet Ran
D
Rıfat İlgaz
E
Ercüment Behzat Lav
Soru 5

I. Havaya Çizilen Dünya
II. Çile
III. Kaldırımlar
IV. Çocuk ve Allah
Yukarıdakilerden hangileri Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın eserleri arasında yer alır?

A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 6

“Bugünün şiiri mümkün olduğu kadar eskiye atıflarla ilerlemelidir.” diyen şair, “tek anlamlı” olarak nitelediği geleneğin pek çok öğesini alıp modern şiir anlayışı içerisinde zenginleştirerek kullanmaktan yanadır. Şair, iyi bir klasik edebiyat eğitimi almış olmasının getirdiği birikimle, Divan şiirindeki bir çok mazmûn, imaj, fikir ve söyleyişten kendi şiirinin bazen anlam derinliği kazanması, bazen söyleyiş zenginliğine ulaşması bakımından yararlanmıştır. Şairin tevriye sevgisi, bu sanata olan düşkünlüğü bir kitabına iki Başına Yürümek ismini vermesine sebep olmuştur.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cahit Zarifoğlu
B
Behçet Necatigil
C
Ebubekir Eroğlu
D
Hilmi Yavuz
E
Bahattin Karakoç
Soru 7

I. Behçet Necatigil
II. Bahattin Karakoç
III. Yavuz Bülent Bakiler
IV. Mehmet Çınarlı
V. Bekir Sıtkı Erdoğan
Yukarıdakilerden hangileri Hisar grubu içerisindeki sanatçılar arasında yer almaz?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
III ve V
D
IV ve V
E
II, III ve V
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi eserlerinden biri değildir?
Hilmi
Yavuz’un

A
Ayna Şiirleri
B
Gizemli Şiirler
C
Yirmi Dört Şiir
D
Zaman Şiirleri
E
Çöl Şiirleri
Soru 9

“Yad” adlı ilk şiirini 1947 yılında Yedigün dergisinde yayımlayan şair, Yeni Türk şiirinin geçtiği evreleri Abdülhak Hâmid’den itibaren, her şairden bir şiir alarak incelediği yazılarını Bir Şiirden adıyla kitaplaştırdı. Şiirlerinde çeşitli anlatım tekniklerini kullanır. Onun şiirlerinde ilk dikkati çeken uzun, yer yer nesir cümlesine yaklaşan dize yapısıdır. Bunu içkonuşma ve öyküleme teknikleriyle ördüğü için kendisine özgü bir lirizm elde eder.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilhan Berk
B
Turgut Uyar
C
Oktay Rifat
D
Ömer Edip Cansever
E
Cemal Süreya
Soru 10

Başlangıçtaki birlikteliği ile şiirin yapısal sorunları karşısında özellikle ilk şiirlerinde benzer bir tutum içerisinde olduğu şairlerden; dünya görüşü, şiirlerinin özü ve tematik yönü bakımından ayrılan şair, kendi şiirini farklı bir biçimde konumlandırmış ve geliştirmiştir. Bu farklılığın başta gelen ayrım noktası ise onun metafizik ve gelenek kavramlarıyla olumlu ilişkisinin diğerlerinde bulunmamasıdır, ikinci Yeni ile birlikte anılmasına yol açan şiirleri Körfez, Şahdamar ve Sesler kitaplarında yer alanlarıdır.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hilmi Yavuz
B
Cahit Zarifoğlu
C
Ebubekir Eroğlu
D
Bahattin Karakoç
E
Sezai Karakoç
Soru 11

I. Cemal Süreya - Gül
II. Edip Cansever - Aşkın Radyoaktivitesi
III. Ahmet Muhip Dranas - Fahriye Abla
IV. Cahit Sıtkı Tarancı - Otuz Beş Yaş Şiiri
Yukarıdaki şair ve eserlerinden hangileri II. Yeni Şiir akımı içerisinde yer alır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi İsmet Özel’in eserlerinden biri değildir?

A
Geceleyin Bir Koşu
B
Ne Yağmur... Ne Şiirler
C
Bir Yusuf Masalı
D
Evet isyan
E
Cinayetler Kitabı
Soru 13

Gerçeküstücü öğelerle destansı söyleyişin rahat ve geniş sesi onun şiirlerinin çekiciliğini oluşturan faktörler arasındadır. Özellikle işaret Çocukları adlı ilk kitabındaki şiirlerinde adeta art arda patlayan seri flaş etkisi yaratan şaşırtıcı, özgün imge sağanağı onu kuşağı arasında ve Türk şiirinde öne çıkaran özelliklerinin başında gelir, ikinci kitabı Yedi Güzel Adam, şiirlerle birlikte destansı söyleyişin modern örneğini verir.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
ismet Özel
B
Erdem Bayazıt
C
Ebubekir Eroğlu
D
Edip Cansever
E
Cahit Zarifoğlu
Soru 14

I. Toplumcu dünya görüşünü savunmuş, bu anlayışla eserler vermiştir.
II. ismet Özelle birlikte Halkın Dostları isimli dergiyi çıkarmıştır.
III. ilk kitabı Kuşatmada ikinci Yeni şiir anlayışını eleştirir.
IV. Paris’te Fransızca yayımlanan Türk edebiyatı dergisi Anka’yı çıkardı.
V. “Kurtuluş Savaşı Destanı” en ünlü eserleri arasındadır.
Ataol Behramoğlu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
I ve IV
B
II ve III
C
II ve V
D
III ve V
E
I, III ve
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 1970’li yıllardaki toplumcu şairlerin şiirlerinin genel özelliklerinden biri değildir?

A
ikinci Yeni akımı anlayışının ilkelerinin benimsenmesi
B
Şiirin siyasal mücadelenin bir aracı olarak görülmesi
C
Duyarlılığın yerine duygusallığın öne çıkışı
D
Sınıf çatışması, toplumsal mücadele gibi tematik öğelerin belirleyici olması
E
Şiirin ses, imge gibi elementlerinin yerini, doğrudan söyleyişin alması
Soru 16

1980’lerde yazılan Türk şiirinin genel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şiirin, söylevci-slogancı anlayıştan saf şiire doğru değişmesi
B
Şiirin, farklı biçimsel özelliklere sahip bir yapıya bürünmesi
C
Siyasal merkezli katı şiir teorilerinin giderek yok olması
D
Şiirde metafizik algıya eğilimin giderek artmaya başlaması
E
Şiir diline yeniden biçim verme ve ona içerik sağlama yoluna gidilmesi
Soru 17

Sırat Şiirleri, Eskiden Terzi ve Üzgün Kediler Gazeli adlı şiir kitaplarının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tuğrul Tanyol
B
Hüseyin Atlansoy
C
Haydar Ergülen
D
Cahit Koytak
E
Osman Konuk
Soru 18

İnsanı, coğrafyası ve hüznü içine alan farklı halleriyle memleketi tasvir ettiği Han Duvarları adlı şiirin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ceyhun Atuf Kansu
B
Rıfat İlgaz
C
Faruk Nafiz Çamlıbel
D
Fazıl Hüsnü Dağlarca
E
Cahit Külebi
Soru 19

Cumhuriyet dönemi Türk şiiri, kaynakları yönü ile kültürel bağlamda ele alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Batı düşünce hareketlerinin, ideolojilerinin ve poetikalarının Cumhuriyet dönemi şiiri için önemli bir kaynak olduğu söylenebilir.
B
Cumhuriyet dönemi şairi, siyasal ve sosyal olarak gelenekle bağların koparıldığı bir ortama doğmuştur.
C
Siyaset, sosyal hayat, eğitim, hukuk değerleri açısından “eskimiş olan devir” kapanmıştır.
D
Cumhuriyet dönemi şairlerinden Bedri Rahmi, resimde olduğu gibi şiirde de poetikasını evrensel ürünlerin işlevsel güzellik anlayışına yaslar.
E
Cumhuriyet dönemi şiirinin kültürel bağlamda gelenekle ilişkisinin önemli bir boyutu da folklordur.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet dönemi şiiri için önemli bir kaynak olan Batı düşünce anlayışlarından biri değildir?

A
Materyalizm
B
idealizm
C
Pozitivizm
D
Hedonizm
E
Fovizm
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x