Din ve Toplum 2015-2016 Final Sınavı

Din ve Toplum 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Kari Marx’ın din ile ilgili düşüncelerinden biridir?

A
Ekonomiyi din doğurur.
B
Devlet, dine karşı bir panzehirdir.
C
Din, kolektif bilinç ürünüdür.
D
Din, doğanın ürettiği bir fenomendir.
E
Din halkın afyonudur.
Soru 2

Türkiye'de din hizmetlerini yürütmek üzere çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı ne zaman kurulmuştur?

A
1920
B
1924
C
1937
D
1950
E
1961
Soru 3

“Feodal” kelimesinin eski dönem yönetim tarzını ifade etmek amacıyla ilk kez kullanıldığı dil aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanca
B
Fransızca
C
Yunanca
D
Türkçe
E
OsmanlIca
Soru 4

Din-siyaset ilişkisinde, dinin siyasete yönelik işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meşruiyet sağlama
B
Sosyalleştirmeyi sağlama
C
Tutum ahlakı kazandırma
D
Sosyal kontrolü sağlama
E
Çıkar sağlama
Soru 5

Anglikan Kilisesi'nin diğer Protestan kiliselerden farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reforma karşı çıkması
B
Katolikliğin içinden çıkması
C
Sıkı kilise kuralları benimsemesi
D
Alman toplumunun özelliklerini sergilemesi
E
Otonom bir kilise olup kendisini doğrudan havarilere dayandırması
Soru 6

Katolik Kilisesi'nin en yüksek ruhani lideri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rahip
B
Rahibe
C
Papa
D
Papaz
E
Piskopos
Soru 7

Toplumsal tabakalaşma yaklaşımında 'çatışma' kavramına yer veren sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Robert K. Metron
B
Max VVeber
C
Prens Sabahattin
D
Ernst Troeltsch
E
Kari Marx
Soru 8

Toplumda normsuzluk durumu olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyük değişim
B
Anomi
C
Dönüşüm
D
Farklılaşma
E
ilerleme
Soru 9

Sosyolojik anlamdan toplumsal yapının zaman içinde geçirdiği dönüşümlere işaret eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumsal değişim
B
Toplumsal ilerleme
C
Gerileme
D
Dinamizm
E
Toplumsal eylem
Soru 10

Ümmet kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İslam'da ümmetlik geleneği, ekonomik hayatın düzenlenmesini ifade eder.
B
Ümmet, Arapçada topluluk anlamına gelmektedir.
C
Ümmetin kavramsallaşma süreci müslüman kültüründe şekillenmiştir.
D
İslam geleneğinde farklı ümmetlerin varlığı sorun sayılmamaktadır.
E
İslam'a göre ümmet, edilgin bir toplum değil, evrensellik iddiası olan bir örgütlenmedir.
Soru 11

Alevi inanç dünyası içinde yapılandırılmış olan mekan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Manastır
B
Cami
C
Zaviye
D
Cemevi
E
Kilise
Soru 12

Rudolf Otto tarafından yapılan din tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Din, kendisiyle kutsal bir kozmozun tesis edildiği beşerî girişimdir.
B
Din kutsalın tecrübesidir.
C
Din, toplumun ürettiği bir fenomendir.
D
Din, aşkın varlıklara iman etmektir.
E
Devlet, dine karşı bir panzehirdir.
Soru 13

Fundamentalizm kavramını açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Batıda 19. yüzyıl ortalarında doğan teknolojik bir hareketin adıdır.
B
İsrail’de, Yahudilikle ilgili gelişmelere verilen addır.
C
İslam dünyasındaki gelişmelere verilen bir addır.
D
Katolik bir harekettir.
E
ABD'de 19. yüzyıl sonlarında modern kültüre karşı çıkan ve günümüze kadar süren bir Hristiyan hareketidir.
Soru 14

“Katı olan her şey buharlaşıyor.” ifadesi hangi sosyolojik gerçekliği anlatmak için kullanılmaktadır?

A
Toplumda din dahil en sağlam yapıların zamanla değişime mahkum olduğu
B
Modernleşmenin gelenekçi yapıların tehdidi altında olduğu
C
Toplumsal yapının sağlamlılığı
D
Değişime karşı fazla direnmemek gerektiği
E
Geleneğin modernleşmeden daha kalıcı olduğu
Soru 15

Dinlerin kendi aralarındaki mezhep veya meşrep farklılaşmalarını aşarak bir birlik oluşturma eğilimlerine ne ad verilir?

A
Ekümenizm
B
Evrenselcilik
C
Anomi
D
Küreselleşme
E
Dünyevileşme
Soru 16

Batı kültüründe 19. yüzyıl sonrasında, dinin modern kültür ortamlarında yorumlanmasıyla ortaya çıkan anlayışın karşısına dikilen din olgusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Agnostizm
B
Gelenek
C
Ateizm
D
Geleneksel din
E
Post-modern din
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi modern toplumun özelliklerinden biri değildir?

A
Tabiat ve toplumun yönetilebilir olması
B
Kentleşmenin oluşması
C
Geleneğe tabi olması
D
Her sosyal sektörün yüksek derecede örgütlenebilmesi
E
Kuvvetli bir yatay ve dikey hareketliliğe sahip olması
Soru 18

Geleneksel İslam'ın sahip olduğı temel anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
İslam’ı modern kültüre göre yorumlama
B
Kutsal metinlerden yeni bir İslam anlayışı çıkarma
C
İslam dünyasında modern yorumun hatalarına karşı çıkma ve İslam’ın tarihsel birikimini sahiplenme
D
Moderniteyle uzlaşma
E
İslam’ın tarihsel birikimini atlama
Soru 19

Modern toplumlarda sekülerleşmenin etkisiyle kaybolan milli birlik ve dayanışmanın yerine milliyetçi bir işlevi yerine getirecek olan dinsellik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dinin küreselleşmesi
B
Modern din
C
Geleneksel din
D
Sivil din
E
Post-modern din
Soru 20

“Tanrı’nın Ölümü” ile nitelenmiş olan modernleşme çağına karşılık dinin ölmeyişi, aksine yükselişini ifade eden metefor aşağıdakilerden hangisidir?

A
Revitalizasyon
B
Tanrı’nın intikamı
C
Dinsel dinamizm
D
Tanrı'nın yükselişi
E
Dinde canlılık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x