Din ve Toplum 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Din ve Toplum 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1517 yılında Almanya’da Protestanlık hareketini başlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aziz Aqunas
B
James Madison
C
Aziz Augustine
D
Martin Luther
E
Niccolo Machiavelli
Soru 2

“el-Milel ve'n-Nihal adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Farabi
B
ibn Haldun
C
Gazali
D
Harizmi
E
Şehristani
Soru 3

“Feodal” kelimesinin eski dönem yönetim tarzını ifade etmek amacıyla ilk kez kullanıldığı dil aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanca
B
Yunanca
C
Fransızca
D
Türkçe
E
OsmanlIca
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi dinin eğitime dair işlevlerinden biri değildir?

A
Sosyalleştirme
B
Tutum ve davranış kazandırma
C
Bilgilendirme
D
Uzmanlaştırma
E
Değerler üretme ve aktarma
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının görev ve sorumluluklarından biri değildir?

A
Siyasette rol alarak gerekli bulduğu konularda devlete yön vermek
B
Toplumsal birlik ve beraberliği sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak
C
Toplumu din alanında bilgilendirmek
D
ibadet mekânlarını yönetmek
E
Hizmetlerini mezhepler üstü çerçevede gerçekleştirmek
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi seküler bir tabakalaşma içinde dini ve din dışı grupları oluşturan sütunlardan biri değildir?

A
Katolikler
B
Budistler
C
Sosyal demokratlar
D
Liberaller
E
Protestanlar
Soru 7

Dinî grupların seküler tabakalaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gruplar kendi toplumsal ağlarına sahiptir.
B
Dinî ve seküler grupların bir arada yaşamasını sağlar.
C
Dinî ve seküler grupları birbirinden farklılaştırır.
D
Sınırlar kast sistemi kadar katıdır.
E
Dinin seküler bir toplumda etkisinin sürmesini sağlar.
Soru 8

Toplumları, cemaat toplumları ve cemiyet toplumları olarak ikiye ayıran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ferdinand Tönnies
B
Ali Şeriati
C
Talcott Parsons
D
Emile Durkheim
E
Kari Jung
Soru 9

Yaratılış, huy, karakter ve mizaç anlamlarında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ümmet
B
Tarikat
C
ictihad
D
Mezhep
E
Meşrep
Soru 10

“Ihya-yı Ulumi’d-din” ve “Kimya’yı Saadet” adlı eserlerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cüneyd el Bağdadi
B
imam Gazali
C
Elmalılı Hamdi Yazır
D
İbnu’l-Arabi
E
Kuşeyri
Soru 11

Toplumda normsuzluk durumu olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyük değişim
B
Dönüşüm
C
Anomi
D
Farklılaşma
E
ilerleme
Soru 12

Hasidikler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ortodoks olmaları
B
Laikliği savunmaları
C
Zahire önem vermeleri
D
Mistik olmaları
E
Sefaridlerin arasından çıkmaları
Soru 13

Her türlü sosyal ve kültürel oluşumun dinden arınıp daha dünyevi hâle gelmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Animizm
B
Sekülerizm
C
Selefilik
D
Laiklik
E
Fundamentalizm
Soru 14

Batı kültüründe 19. yüzyıl sonrasında, dinin modern kültür ortamlarında yorumlanmasıyla ortaya çıkan anlayışın karşısına dikilen din olgusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ateizm
B
Agnostizm
C
Geleneksel din
D
Post-modern din
E
Gelenek
Soru 15

Fundamentalizm kavramını açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
ABD'de 19. yüzyıl sonlarında modern kültüre karşı çıkan ve günümüze kadar süren bir Hristiyan hareketidir.
B
Katolik bir harekettir.
C
Batıda 19. yüzyıl ortalarında doğan teknolojik bir hareketin adıdır.
D
İslam dünyasındaki gelişmelere verilen bir addır.
E
İsrail’de, Yahudilikle ilgili gelişmelere verilen addır.
Soru 16

“Habitus' kavramı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Talcott Parsons
B
Emile Durkheim
C
Seyyid Hüseyin Nasr
D
Pierre Bourdeiu
E
Kari Jung
Soru 17

“Ulus-devlet ideolojisinin baskısından bir nebze kurtulmuş olmanın rahatlığıyla dinî söylem ve kimlik hızlı bir gelişme kaydedebiliyor” ifadesi, aşağıdakilerden hangi sosyal olguyu özetlemektedir?

A
Sosyalleşme
B
Gelenekselleşme
C
Ulus-devletin gelişimi
D
Modernleşme
E
Küreselleşme
Soru 18

Modern toplumlarda sekülerleşmenin etkisiyle kaybolan milli birlik ve dayanışmanın yerine milliyetçi bir işlevi yerine getirecek olan dinsellik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geleneksel din
B
Post-modern din
C
Sivil din
D
Dinin küreselleşmesi
E
Modern din
Soru 19

Geleneksel dinin özelliklerini gösteren aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Geleneksel din, kendisini güncel hayata uygun kılmaya çalışır.
B
Dinin içeriğini sırf gelenek oluşturmaz.
C
Geleneksel din, modern din olgusunun karşısına konulmuş bir din anlayışıdır.
D
Geleneksel dinin içeriğini sırf gelenek oluşturmaz.
E
Geleneksel din güncel hayatı gözetmez.
Soru 20

Dinlerin kendi aralarındaki mezhep veya meşrep farklılaşmalarını aşarak bir birlik oluşturma eğilimlerine ne ad verilir?

A
Anomi
B
Ekümenizm
C
Dünyevileşme
D
Küreselleşme
E
Evrenselcilik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x