Din ve Toplum 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Din ve Toplum 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1517 yılında Almanya’da Protestanlık hareketini başlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
James Madison
B
Aziz Augustine
C
Martin Luther
D
Aziz Aqunas
E
Niccolo Machiavelli
Soru 2

Dini “ruhsal varlıklara inanç” temelinde açıklayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
M.Weber
B
E. Durkheim
C
David Hume
D
E. B. Tylor
E
ibn Haldun
Soru 3

Sosyal bilimcilerin toplumları bir bütün olarak kavramak ve tarih boyunca değişim ve dönüşümlerini anlamak için topluma uyguladıkları yasalar olarak ifade ettikleri kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yasal düzenlemeler
B
Toplumsal yasalar
C
Sünnetullah
D
Sosyolojik argümanlar
E
Adetullah
Soru 4

Din-siyaset ilişkisinde, dinin siyasete yönelik işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çıkar sağlama
B
Sosyalleştirmeyi sağlama
C
Meşruiyet sağlama
D
Sosyal kontrolü sağlama
E
Tutum ahlakı kazandırma
Soru 5

Rudolf Otto'ya göre dinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Din, kendisiyle kutsal bir kozmozun tesis edildiği beşerî girişimdir.
B
Din, aşkın varlıklara iman etmektir.
C
Din kutsalın tecrübesidir.
D
Devlet, dine karşı bir panzehirdir.
E
Din, toplumun ürettiği bir fenomendir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Hollanda tabakalaşma örneğinde sütunlaşmayı meydana getiren sütunlardan biri değildir?

A
Liberaller
B
Protestanlar
C
Katolikler
D
Anglikanlar
E
Sosyalistler ve sosyal demokratlar
Soru 7

“Ihya-yı Ulumi’d-din” ve “Kimya’yı Saadet” adlı eserlerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
imam Gazzali
B
Elmalılı Hamdi Yazır
C
Cüneyd el Bağdadi
D
İbnu'l-Arabi
E
Kuşeyri
Soru 8

“Hak, Muhammed, Ali” üçlemesi etrafında oluşan inanç yapılanması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sünnilik
B
Kadıyanilik
C
Zerdüştlük
D
Sebecilik
E
Alevilik
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapı içindeki eşitsizlikleri inceler?

A
Toplumsal tabakalaşma
B
Toplumsal değişim
C
Toplumsal durum
D
Toplumsal süreç
E
Toplumsal tecrübe
Soru 10

Katolik Kilisesi'nin en yüksek ruhani lideri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Papaz
B
Papa
C
Rahibe
D
Rahip
E
Havari
Soru 11

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kari Marx’ın görüşleri arasında yer alır?

A
Toplumda çatışma önemsizdir.
B
Din ilahi bir yasalar bütünüdür
C
Toplumsal yapı, üretim ve mübadele ilişkileridir.
D
Devlet gereklidir.
E
Ekonomi üst yapı kurumudur.
Soru 12

Toplumda normsuzluk durumu olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyük değişim
B
Anomi
C
Farklılaşma
D
Dönüşüm
E
ilerleme
Soru 13

Modern toplumlarda sekülerleşmenin etkisiyle kaybolan milli birlik ve dayanışmanın yerine milliyetçi bir işlevi yerine getirecek olan dinsellik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dinin küreselleşmesi
B
Modern din
C
Post-modern din
D
Geleneksel din
E
Sivil din
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sekülerizmi sosyal bilimlerde en açık biçimde kuramsallaştıran düşünürlerden biridir?

A
Kari Jung
B
Emile Durkheim
C
Ali Şeriati
D
Talcott Parsons
E
Seyyid Hüseyin Nasr
Soru 15

“Dünyanın büyübozumu” deyimi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Wİlfredo Pareto
B
Kari Marx
C
George Simmel
D
Emile Durkheim
E
Max Weber
Soru 16

İslam dünyasında, modern yorumun hatalarına karşı çıkan ve İslam’ın tarihsel birikimine sahip çıkan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modernizm
B
Postmodern İslam
C
Kutsal inanış
D
Geleneksel İslam
E
Mutedil İslam
Soru 17

Fundamentalizm kavramını açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
ABD'de 19. yüzyıl sonlarında modern kültüre karşı çıkan ve günümüze kadar süren bir Hristiyan hareketidir.
B
Batıda 19. yüzyıl ortalarında doğan teknolojik bir hareketin adıdır.
C
İslam dünyasındaki gelişmelere verilen bir addır.
D
İsrail’de, Yahudilikle ilgili gelişmelere verilen addır.
E
Katolik bir harekettir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi modern toplumun özelliklerinden biri değildir?

A
Kuvvetli bir yatay ve dikey hareketliliğe sahip olması
B
Tabiat ve toplumun yönetilebilir olması
C
Kentleşmenin oluşması
D
Geleneğe tabi olması
E
Her sosyal sektörün yüksek derecede örgütlenebilmesi
Soru 19

“Tanrı’nın Ölümü” ile nitelenmiş olan modernleşme çağına karşılık dinin ölmeyişi, aksine yükselişini ifade eden metefor aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanrı’nın intikamı
B
Tanrı'nın yükselişi
C
Revitalizasyon
D
Dinsel dinamizm
E
Dinde canlılık
Soru 20

Dinlerin kendi aralarındaki mezhep veya meşrep farklılaşmalarını hatta ulusal dağınıklıklarını aşarak bir birlik oluşturma eğilimine ne ad verilir?

A
Evrenselcilik
B
Anomi
C
Dünyevileşme
D
Küreselleşme
E
Ekümenizm
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x