Eğitim Felsefesi 2015-2016 Vize Sınavı

Eğitim Felsefesi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Pragmatik felsefeye göre eğitimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Eğitimin amacı özgür ve ekonomik birey yetiştirmektir.
B
Değerlerin yaratılması insanın kendi özününü yaratılmasıdır.
C
Eğitim bireysel bir süreçtir.
D
Öğretim yöntemlerinde bireyselliğin gelişmesine yardımcı olacak teknikler kullanılmalıdır.
E
Öğrenme sürecinde gözlem ve deneye, bilimsel araştırmaya dayalı öğretim yöntemleri kullanılmalıdır.
Soru 2

Aşağıdaki felsefi yaklaşımlardan hangisine göre bilgi, insan zihni ile insan dışındaki dünyanın karşılıklı etkileşimiyle gerçekleşir?

A
Pozitivizm
B
Realizm
C
Natüralizm
D
Pragmatizm
E
idealizm
Soru 3

Türkiye’de eğitim sisteminde oyun, okul, aile ve çevre işbirliği nitelikleri açısından zaman zaman pragmatizmin, zaman zaman realizmin ve natüralizmin etkilerinin görüldüğü öğretim kademesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yükseköğretim
B
Mesleki ve teknik eğitim
C
Ortaöğretim
D
ilköğretim
E
Okulöncesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin kendisi için neyin iyi olduğuna karar verebilecek kadar olgunlaşmadığını varsayan eğitim felsefesi akımıdır?

A
Progressivizm
B
Essentializm
C
Perennializm
D
Reconstructionizm
E
Politeknik eğitim
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi idealizme göre doğru bir ifadedir?

A
Değerler sürekli değişir.
B
Her türlü maddi varlık ruhsal bir temele indirgenemez.
C
Bilgi sadece aklın ürünüdür.
D
Gerçek, insan zihninin dışında, yaşamda var olandır.
E
Bilgi, bilinen olmanın bilincidir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi pozitivist felsefenin eğitime ilişkin ortaya koyduğu ifadelerden biridir?

A
Eğitim, bireylerin yeteneklerine göre yapılmalıdır.
B
Kitle eğitiminden kişiselleştirilmiş öğretime geçilmelidir.
C
Öğretim programlarında bağımlı içerik yerine bağımsız içerik olmalıdır.
D
Eğitimin amacı insanları modern bilimi temel alan, batıl inanç ve spekülasyonları reddeden bireyler olarak yetiştirmektir.
E
Eğitimde öğretmenin ve öğretim programının etkisi az olmalıdır.
Soru 7

Aşağıdaki eğitim felsefesi akımlarından hangisine göre ölçme ve değerlendirme öğretmen odaklı olmalı ve konu içeriğine bağlı yanıtlar verilmelidir?

A
Esasicilik
B
Daimicilik
C
İlerlemecilik
D
Yeniden oluşturmacılık
E
Politeknik eğitim
Soru 8

Eğitim felsefesinin aşağıdaki işlevlerinden hangisi amaç, içerik, süreç ve değerlendirme birlikteliğinin sağlanması için yol göstericidir?

A
Eğitim felsefesi, amaçlar dışında eğitim programlarının diğer boyutlarında da iş görür.
B
Eğitim felsefesi, eğitim sorunlarının çözümünün başlangıç noktasıdır.
C
Eğitim felsefesi, eğitimin gerçekleştirilmesinde farklı alanlar arasında eşgüdüm sağlayarak bütüncül bir yaklaşım sağlar.
D
Felsefe, eğitim olanaklarının dağıtılması ve amaçlarının biçimlendirilmesinde etkili bir faktördür.
E
Eğitim felsefesi, genel strateji ve taktikler çizer.
Soru 9

Aşağıdaki eğitim felsefesi akımlarından hangisi okul ve sınıf yönetiminde demokratik süreçlerin hakim olduğu, çocuk ve toplumu merkeze alan eğitim anlayışını savunur?

A
İlerlemecilik
B
Politeknik eğitim
C
Yeniden oluşturmacılık
D
Esasicilik
E
Daimicilik
Soru 10

Genel olarak felsefe aşağıdakilerin hangisinden doğmuştur?

A
Teknolojilik gelişmeler
B
Mitos, din, şiir
C
Coğrafya, tarih
D
Fizik, kimya, biyoloji
E
Matematik
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve eğitim bilimi karşılaştırıldığında eğitim biliminin özelliklerinden biridir?

A
Mantık yürütmenin önemli olması
B
Gelecekle daha çok ilgilenmesi
C
Objektif olması
D
Yeterliğin önemli olması
E
Kapsamlı olması
Soru 12

Öğretim programı içeriğinin Marksçı anlayışı yerleştirmeye yönelik bilginin ve kültürün aktarılmasına aracılık etmek olması gerektiğini savunan eğitim felsefesi akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esasicilik
B
İlerlemecilik
C
Politeknik eğitim
D
Daimicilik
E
Yeniden oluşturmacılık
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi eğitimin felsefi açıdan ele alınışında eğitime ilişkin kavramların terimleştirilmesini içerir?

A
Eğitimin içeriği
B
Eğitim olanakları
C
Eğitimin dış görünüşü
D
Genel strateji ve taktikler
E
Kullanılacak dil
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sistemli bir biçimde düzenlenmiş olguları açıklama aracıdır?

A
Yasa
B
Kuram
C
Betimleme
D
Kavram
E
Hipotez
Soru 15

Ölçme ve değerlendirmede bireyin üretime dönük çalışma alışkanlığı kazanıp kazanmadığının belirlenmesi gerektiğini savunan felsefe yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Materyalizm
B
Natüralizm
C
idealizm
D
Pozitivizm
E
Realizm
Soru 16

Aşağıdaki felsefi yaklaşımlardan hangisine göre gerçeğin özü değişmedir ve gerçek insan deneyimlerinin ürünüdür?

A
Natüralizm
B
Materyalizm
C
Realizm
D
Pragmatizm
E
Varoluşçuluk
Soru 17

Felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi insanın açık, doğru, neden-sonuç ilişkileriyle delillere dayalı olarak düşünmesini sağlar?

A
Felsefenin yaşama ve evrene karşı bir tavır alış olması
B
Felsefenin hem sorun hem de sorunların çözümü hakkındaki kuramlar olması
C
Felsefenin bilimlere yol göstericilik yapması ve yöntem önermesi
D
Felsefenin evren ve bütün hakkında bir görüş elde etmeye çalışması
E
Felsefenin akılcı incelemeye ve yaratıcı düşünceye dayalı bir yöntem olması
Soru 18

Eğitim sistemi çok sayıda değişkenin etkisi altındadır ve bu değişkenler belli felsefeler ve sayıItılara dayanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi eğitim-felsefe ilişkisini açıklar?

A
Felsefe program geliştirmenin ölçme değerlendirme boyutunda etkilidir.
B
Benimsenen felsefeye uyum kurumsal etkililiği ve verimliliği artırır.
C
Felsefe kurumsal olarak örgütün havasının ve işleyişinin belirlenmesinde etkilidir.
D
Eğitim sistemlerinin temel yol göstericilerinden biri felsefedir.
E
Eğitim ve öğretim programları bir felsefi çalışmanın ve kabulün ürünüdür.
Soru 19

Felsefenin uğraş alanlarından hangisi düşüncenin doğru olduğunun incelenmesi ile ilgilenir?

A
Mantık
B
Epistemoloji
C
Aksiyoloji
D
Ontoloji
E
Sinoloji
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve bilimin kullandığı zihinsel süreçlerden biri değildir?

A
Redaktif
B
Tümdengelim
C
Tümevarım
D
Analoji
E
Diyalektik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (9 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,22. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x