Eğitim Felsefesi 2016-2017 Vize Sınavı

Eğitim Felsefesi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ilerlemecilik (progresivizm) felsefesine getirilen eleştirilerden biri değildir?

A
Öğrencilerin ilgi ve isteklerine dayalı eğitimin hayalci olması
B
Okulların gerçek hayatın yerine geçmesinin zor olması
C
Değişmezlik yaklaşımının günümüz gerçekliğine uymaması
D
Okulların siyasal sisteme yönelik eğitimden bağımsızlığının imkansız olması
E
Eğitimin sosyal gerçeklikten arındırılmış bir ortamda gerçekleşememesi
Soru 2

Yerli malı kullanmak ve markasız giysiler tercih etmek, felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Yaşama ve evrene karşı bir tavır alış
B
Akılcı inceleme ve yaratıcı düşünme
C
Evren ve bütün hakkında görüş elde etme
D
Yaratıcı düşünme
E
Bilimlere yöntem önerme
Soru 3

Ayşe öğretmen, bir meslektaşıyla şu görüşünü paylaşır: Eğitim evrensel olmalıdır, çünkü insan doğası her yerde aynıdır. Günümüze kadar ulaşmış temel, değişmez doğruları öğrencilere aktarmamız gerekir. Fakat günümüz öğrencileriyle bunu başarmak çok zor, sınıflar düzen ve disiplinden çok uzak. Bu sorunları aşmak için tüm inisiyatif öğretmende olmalıdır ki öğrencileri hayata hazırlayabilsinler.
Ayşe öğretmenin savunduğu eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Daimicilik
B
Esasicilik
C
ilerlemecilik
D
Yeniden oluşturmacılık
E
Politeknik eğitim
Soru 4

I. Gerçeğin özü değişimdir.
II. Her şeyin değeri yararlı olmasıyla ölçülür.
III. Bilgi bilimsel yöntemle, deneme ve yanılma ile öğrenilir.
IV. Değerler değişken ve görecelidir.
Yukarıda özellikleri verilen felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pragmatizm
B
Varoluşçuluk
C
Realizm
D
Materyalizm
E
idealizm
Soru 5

Pozitivist felsefenin eğitime bakışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
içerik, bireyin bilimsel düşünmesini sağlayacak şekilde yapılandırılmalıdır.
B
Ölçme değerlendirme süreci, öznel ölçmelere dayanmalıdır.
C
Deney ve gözleme dayalı araştırmalar önemli görülmektedir.
D
Programa dahil edilen içerik, doğrulanabilir olmalıdır.
E
Gözlenebilir ve ölçülebilir davranış değişikliği amaçlanır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi “epistemoloji”nin cevap aradığı sorulardan biridir?

A
Aklın kurallarının evrensel olup olmadığı
B
Evrende olup bitenlerin belirli bir amacının olup olmadığı
C
Değerlerin öznel mi, yoksa toplumsal mı olduğu
D
Bilginin nereden geldiği ve kaynağının ne olduğu
E
Tüm varlıkların başlangıcının, tözünün ne olduğu
Soru 7

Varoluşçu felsefe ve savunduğu görüşler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Temel amacı insanın kendisini gerçekleştirmesine olanak vermektir.
B
Bireyin gelişimi odaklı çalışmaları esas alır.
C
Öğretmen için öğrenciler birer nesnedir.
D
Birey bütündür, bütün olarak ele alınmalıdır.
E
Bilgi kişiler tarafından tekrar üretilir.
Soru 8

“Felsefe - bilim” ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Her ikisinde de elde edilen bilgilere eleştirel bir gözle bakılır.
B
Bilimsel önermeler genellikle sentetikken, felsefi önermeler analitiktir.
C
Bilim, gerçeğe bilimsel yöntemle ulaşmaya çalışırken; felsefe temellendirme çabasındadır.
D
Bilim, gerçeği bütün olarak ele alırken; felsefe parçalara ayırarak inceler.
E
Bilim ve felsefe birbirleriyle sıkı bir ilişki içindedir.
Soru 9

Epistemolojik açıdan bilimsel bilgiyi, ontolojik açıdan bireyin hak ve özgürlüklerini, aksiyolojik açıdan da bireyin üzerindeki baskıyı ortadan kaldıracak değerleri kabul eden felsefe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Naturalizm
B
Materyalizm
C
Liberalizm
D
idealizm
E
Kapitalizm
Soru 10

Felsefe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bilgelik sevgisi olarak tanımlanabilir.
B
Salt, metafizik konularıyla ilgilenir.
C
Gerçeği bütünüyle açıklama uğraşındadır.
D
Mitos, din ve şiirden doğduğu kabul edilir.
E
ilk zamanlar fizik, sosyoloji, matematik gibi tüm bilimleri kapsamıştır.
Soru 11

Varoluşçu felsefeye göre arke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çatışma
B
Toplumun kendisi
C
Değişim
D
Tek tek insan
E
Doğa
Soru 12

Arkesi değişme olan, geleneksel eğitimin tutuculuğuna ve sıkı disiplinciliğine tepki olarak yorumlanan, temsilcileri arasında Hareclitus ve John Devvey’in olduğu eğitim felsefesi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esasicilik
B
ilerlemecilik
C
Daimicilik
D
Yeniden oluşturmacılık
E
Politeknik eğitim
Soru 13

İdealist felsefe ve savunduğu görüşler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Entellektüel eğitim önemli görülmektedir.
B
istendik davranış akla dayalı davranıştır.
C
Eğitim bireyi iyiye, doğruya ve güzele teşvik etmelidir.
D
Merkezde evrensel doğrular vardır.
E
Öğrenci merkezli bir eğitim felsefesidir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi politeknik eğitimin özelliklerinden biri değildir?

A
Kollektif bilinç oluşturmaya çalışması
B
Beden ve sanat eğitimi yapılması
C
Değişmezlik yaklaşımını benimsemesi
D
Kişilik eğitimine önem vermesi
E
Okulun bir üretim merkezi olarak görülmesi
Soru 15

Dış dünyanın insan zihninden bağımsız olmadığını, tüm doğru ve mutlak bilgilerin insan aklında önceden olduğunu savunan felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Realizm
B
Materyalizm
C
Varoluşçuluk
D
Pragmatizm
E
idealizm
Soru 16

Öğretim programının amacını kültürel değerlerin aktarılması olarak gören ve öncüleri William Bagley ve Issac Kandel olan eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esasicilik
B
Daimicilik
C
ilerlemecilik
D
Yeniden oluşturmacılık
E
Politeknik eğitim
Soru 17

Ahmet öğretmen felsefeyi; olay ve olguların belirli bir sistematik içinde akılcı düşünme ilke ve tekniklerine dayandıran, akademik bir değer taşıyan, insana bir çok konuda doğru, açık ve neden sonuç ilişkileriyle delillere dayalı olarak düşünmeyi öğreten bir bilim alanı olarak tanımlamaktadır.
Yukarıdaki tanımlamaya göre Ahmet öğretmen, felsefenin hangi özelliğini vurgulamaktadır?

A
Kavramların analizi, sentezi olması ve anlamlarını aydınlatması
B
Akılcı incelemeye ve yaratıcı düşünceye dayalı bir yöntem olması
C
Bilimlere yol göstericilik yapması ve yöntem önermesi
D
Yaşama ve evrene karşı bir tavır alış olması
E
Evren ve bütün hakkında belirli bir görüş elde etme çabası olması
Soru 18

Pragmatizme dayanan, arkesi değişim olan, değerlerin yeniden yorumlanması ve eğitimin antropolojik olarak ele alınması gerektiğini savunan eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Politeknik eğitim
B
Daimicilik
C
ilerlemecilik
D
Yeniden oluşturmacılık
E
Esasicilik
Soru 19

I. Eğitimin amacını belirlemeye
II. Belirlenen amaçlara hangi yöntemlerle ulaşılacağına
III. Amaçlara uygun olarak içeriğin neleri kapsayacağına
IV. Öğrenilenler ve sürecin nasıl değerlendirileceğine
Eğitim felsefesi yukarıdakilerden hangilerine kılavuzluk yapar?

A
Yalnız I
B
Ive II
C
III ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 20

I. Öğretim programlarının işbirlikli ve düzenli çalışmasını sağlar.
II. Eğitim kurumlarının yönetimi alanına ve yönetim sürecine katkı sunar.
III. Eğitimin ne olduğu ve nasıl olması gerektiği konusunda genel stratejiyi belirler.
IV. Eğitim amaçlarının biçimlendirilmesinde önemli bir faktördür.
V. Farklı alanlar arasında eşgüdüm sağlayarak bütüncül bir yaklaşım sunar.
Eğitim felsefelerinin işlevleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yanlız I
B
Ive II
C
I, II ve V
D
I, III ve IV
E
I, II, III, IV ve V
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x