Eğitim Felsefesi 2017-2018 Final Sınavı

Eğitim Felsefesi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Eğitim-felsefe ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Eğitim felsefesi problemleri tekil anlayışla ele alır.
B
Eğitim felsefesi dün ve bugün ile ilgilenirken, eğitim bilimi gelecekle ilgilenir.
C
Eğitim - felsefe ilişkisi tek boyutludur.
D
Eğitim felsefesi, eğitim sistemlerinin yol göstericisidir.
E
Her eğitim etkinliği en az iki felsefeyle yol alır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi epistemolojinin yanıt aradığı sorulardan biri değildir?

A
Evrende olup bitenlerin belirli bir amacı ve bütünlüğü var mıdır?
B
Evrendeki bilginin kaynakları nelerdir?
C
Bilginin kaynağını nasıl bilebiliriz?
D
Evrendeki bilgilerin geçerliliği ve güvenilirliği nedir?
E
Bilginin gerçeğe uygunluk derecesi nedir?
Soru 3

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında eğitimin kurumsal yapılandırılmasına etki eden en temel anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
idealizm
B
Realizm
C
Yeni Ulus Devlet
D
Varoluşçuluk
E
Laiklik ve Bilimsellik
Soru 4

I. Eğitimcilerin değerler geliştirmesine katkı sağlamak
II. Eğitimin ne olduğu ve olması gerektiği ile ilgili soruları yanıtlamak
III. Eğitim yönetimi süreçlerinin eşgüdümüne katkıda bulunmak
IV. Eğitim amaçlarının biçimlendirilmesinde rol almak
Yukarıdakilerden hangileri eğitim felsefesinin işlevleri arasında yer alır?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 5

Pragmatizm ve pragmatist felsefenin dayandığı eğitim anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Eğitim anlayışı, bireyi toplumsal gerçekliğin içinde yetiştirmektir.
B
Bu felsefenin eğitime bakışının temelini, eğitimin sınıfsal ve maddi özünün bulunduğu görüşüne dayanır.
C
Öğretmenin merkezi ve mutlak otorite olduğu bir eğitim anlayışı vardır.
D
Öğretim temellidir ve merkezinde mutlak doğruyu kazandırmak vardır.
E
Eğitim sistemlerinin amacı bakımından temel görüş, çocuğu özgür birey olmaya teşvik etmektir.
Soru 6

I. Öğrenme zorunlu olarak güçtür ve disiplinli çalışma gerektirir.
II. Eğitimde girişim öğrenciden çok öğretmendedir.
III. Öğrenmenin özü belirlenmiş içeriğin özümsenmesidir.
Yukarıdaki düşüncelere sahip olan Ahmet öğretmenin aşağıdaki felsefi yaklaşımlardan hangisine daha yakın olduğu söylenir?

A
Daimicilik
B
Esasicilik
C
İlerlemecilik
D
Yeniden Oluşturmacılık
E
Politeknik
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de Cumhuriyet Dönemi eğitim anlayışına etki eden kişilerden biri değildir?

A
İsmail Hakkı Baltacıoğlu
B
Şemsettin Sami
C
Rüştü Uzel
D
İsmail Hakkı Tonguç
E
Haşan Ali Yücel
Soru 8

Zihinsel engelli öğrencilerin eğitimlerinden edinilen deneyimlerin zihinsel engelli olmayan çocukların akademik başarılarını artırmak üzere uyarlanması ile ortaya çıkan alternatif okul modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mıknatıs
B
Brockvvood
C
Montessori
D
VValdorf
E
Paideia
Soru 9

I. Eğitimin politik işlevinin daha etkin hale getirilmesi
II. Eğitimde çocuğun merkeze koyulması ihtiyacı
III. Yaşamda bireyselliğin önemli olması
IV. Bireysel özelliklerin estetik duyarlılıktaki karşılığının güçlendirilmesi
V. Politik ve ideolojik talepler karşısında bireyin öznel değerlere sahip olması
Yukarıdakilerden hangileri alternatif okul düşüncesinin temel ilkeleri arasında yer alır?

A
I ve II
B
II ve V
C
I, III ve IV
D
I, III, IV ve V
E
II, III, IV ve V
Soru 10

Aile reisi, öğretmen ve devlet başkanı olmak üzere üç tür eğitimci olduğunu savunan İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibni Haldun
B
Gazzali
C
Fârâbî
D
ibni Rüşt
E
ibni Sina
Soru 11

Selçuklular Dönemi'nde şehzadeleri eğitmek amacıyla kurulan eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sübyan
B
Lalalık
C
Dar-ül talim
D
Atabeylik
E
Dar-ül ilim
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi VValdorf Okullarının temel ilkelerinden biri değildir?

A
Öğrencilerin farklı farklı eğitimlere yönlendirilmesi
B
Öğrencilerin gelişimlerinin bütüncül olarak sağlanması
C
Okul yönetiminde hiyerarşi olmaması
D
Okulun her türlü politik kontrolden bağımsız olması
E
Değerlendirmenin amacının çocukları sınıflamak değil, tanımak olması
Soru 13

J. J. Rousseau’ya göre eğitimin temel kaynakları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Öğretmen, öğrenci ve veli
B
Felsefe, matematik ve yabancı dil
C
Program, politika ve planlar
D
Doğa, insan ve şeyler
E
Okul, ev ve kütüphane
Soru 14

İslamiyet öncesi Türk toplumunda eğitim, aşağıdaki felsefi akımlardan hangisine daha uygundur?

A
Pragmatizm
B
Natüralizm
C
idealizm
D
Pozitivizm
E
Realizm
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Köy Enstitülerinin alternatif eğitim paradigmasının temel özelliklerinden biri değildir?

A
Felsefe, sanat ve müzik öğretiminin eğitim sürecinin bütünleşik öğeleri olması
B
Eğitim konularının günlük yaşamla bağlantılı olarak iş içinde öğrenilmesi
C
Otokratik yurttaş kimliğinin merkeze alınması
D
Entelektüel insan, entelektüel öğretmen yetiştirmenin esas alınması
E
iş içinde işbirlikçi öğrenmenin temel alınması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim felsefesine damgasını vuran uygulamalardan biridir?

A
imam Hatip Okulları
B
Anadolu Liseleri
C
Fen Liseleri
D
Mahalle Mektepleri
E
Köy Enstitüleri
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi eleştirel pedagojinin özünü oluşturan temel amaçlardan biri değildir?

A
Toplumsal sınıf ayrımlarını derinleştirmek
B
Güç ve bilgi ilişkisini kavratmak
C
Öğlencilere özgürlük bilinci kazandırılmak
D
Otoriter eğilimlere yönelik farkındalık yaratmak
E
Bireysel eylemlerle değişime yönelik toplumsal bir dönüşüm yaratmak
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde eğitimin dayandığı felsefenin özelliklerinden biridir?

A
Eğitim politikalarının ve değişiminin tabandan tavana doğru gerçekleşmesi
B
Eğitimin öneminin daha çok seçkinler tarafından anlaşılması
C
Eğitimin kitlesel bir nitelik kazanması
D
Devletin, idealist ve varoluşçu eğitim felsefesini benimsemesi
E
Vatandaş kimliğinin gelişmesi ve ümmet kültürünün yerini alması
Soru 19

Kırsaldaki okullarda yaşanan sorunlara çözüm olmak amacıyla yerel deneyimlerin ulusal politikalara dönüştürülmesine dayalı olan ve özellikle Latin Amerika ülkelerinde yaygın olarak görülen alternatif okul modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Montessori
B
Waldorf
C
Paideia
D
Escuelas Nuevas
E
Dalton
Soru 20

I. Sorgulama
II. Yansıtıcı düşünme ve etkinlik
III. Somut ve soyut bilgi
IV. Yurttaşlık
V. Demokrasi
Yukarıdakilerden hangileri Devvey’in görüşleri çerçevesinde ortaya atılmış ölçütler arasında yer alır?

A
II ve V
B
I, II ve IV
C
II, III ve IV
D
II, III, IV ve V
E
I, II, III, IV ve V
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (20 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,05. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x