Eğitim Felsefesi 2017-2018 Vize Sınavı

Eğitim Felsefesi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Eğitim bilimi ve eğitim felsefesinin karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Eğitim bilimi akıl yürütmeye dayalıyken, eğitim felsefesi deney ve gözleme dayanır.
B
Eğitim bilimi objektifken, eğitim felsefesi kapsamlıdır.
C
Eğitim bilimi gelecekle ilgiliyken, eğitim felsefesi dün ve bugün ile daha çok ilgilenir.
D
Eğitim biliminde önerme ve gerçek tutarlılığı önemliyken, eğitim felsefesinde kuram ve uygulama tutarlığı önemlidir.
E
Eğitim biliminde mantık yürütme önemliyken eğitim felsefesinde deney ve laboratuvar önemlidir.
Soru 2

Felsefe ve bilim ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Felsefe ile bilim birbirlerinden kopuktur.
B
Felsefe de, bilim de zihinsel süreçleri işe koşması bakımından benzerdir.
C
Felsefe, gerçeği parçalayarak inceler ve bu yönüyle bilimden ayrılır.
D
Bilim, gerçeği temellendirmeye dayalı olduğundan felsefeden farklılaşır.
E
Bilimsel önermeler genellikle analitik, felsefi önermeler ise sentetiktir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yeniden oluşturmacılık eğitim felsefesinin arkesi olarak kabul edilir?

A
Beceri kazandırma
B
Gelişim
C
Öğrenme
D
Değişim
E
Kültürü aktarma
Soru 4

Genel anlamda ülküyle belirlenmiş olan ve bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşam biçimini ve dünya görüşünü savunan felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pragmatizm
B
Realizm
C
idealizm
D
Materyalizm
E
Pozitivizm
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi idealist felsefe açısından eğitim anlayışına uygun bir uygulama değildir?

A
Değerler açısından ideal varlığa ulaşmak için idealin tekrarı sağlanarak eğitim yaşamı oluşturulur.
B
Önceden var olan bilginin aktarılması söz konusudur.
C
Okullar özgür yurttaş yetiştirecek işleve sahip olmalıdır.
D
Eğitim bireyi iyiye, doğruya, güzele teşvik etmelidir.
E
Öğretim programları asıl gerçekliği ve ona ilişkin metafizik bilgiyi yansıtmalıdır.
Soru 6

İlke veya görüşlerin anlam veya doğruluğunu pratik sonuçlarıyla belirleyen felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pozitivizm
B
idealizm
C
Realizm
D
Materyalizm
E
Pragmatizm
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi en tutucu eğitim felsefesi olarak bilinir?

A
Daimicilik
B
Esasicilik
C
Yeniden Oluşturmacılık
D
ilerlemecilik
E
Politeknik
Soru 8

İlerlemecilik felsefesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Eğitimin amacı bireyi yaşama hazırlamaktır.
B
Cezalarla öğrencilerde istendik davranış meydana getirilir.
C
Öğrencilerin bilgileri ezberlemesi ve tekrar etmesi beklenir.
D
Başarıyı yakalamak için okulda rekabetçi bir hava oluşturulur.
E
Sınıf yönetimi demokratiktir ve katılımcılık esastır.
Soru 9

Realist felsefenin eğitime yansıması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bireyi toplumsal gerçekliğe göre hazırlamayı amaçlar.
B
içerik açısından konu merkezli çalışmayı amaçlar.
C
Gerçek dünyanın değiştirilmeden öğrenilmesini temel alır.
D
Öğrenci merkezli bir eğitim söz konusudur.
E
Öğretmen, eğitimde mutlak otoriterdir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin çağdan çağa, bölgeden bölgeye geçirdiği farklılıklardan biri değildir?

A
ilk çağda, Antik Yunan'da felsefe gerçeği aramayı iş edinmiştir.
B
ilk çağda, Doğu’da düşünürler felsefeyi farklı şekilde düşünmek ve sosyal çevre ile uyumlu ilişkiler geliştirmek için kullanmışlardır.
C
Modern dünyada laikleşen bir kültüre dayalı felsefe anlayışı vardır.
D
Orta çağda bilimin merkeze koyan ve felsefenin bilime dayandığını savunan bir inanç vardır.
E
Orta çağda felsefenin merkezine din ve inançlar yerleşmiştir.
Soru 11

Natüralist felsefe ve eğitime yansıması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Eğitim sisteminin amacı çocuğa ideal olanı öğretmektir.
B
Eğitimin sınıfsal ve maddi özünün bulunduğu görüşüne dayanır.
C
Öğretmenin merkezi ve mutlak otoriter olduğu bir anlayışı vardır.
D
Realist felsefeden etkilenmiş ve doğayı tek gerçeklik olarak almıştır.
E
Eğitimde üretime dönük çalışma alışkanlığı kazanmayı ve diyalektik düşünmeyi amaçlar.
Soru 12

I. Eğitim, yeni bir toplumsal düzenin kurulmasını hedeflemelidir.
II. Eğitim sürecine demokratik değerler hakim olmalıdır.
III. Bireyi şekillendiren toplumlar değil, okuldur.
IV. Var olan değerlerin tutucu bir şekilde öğretilmesi gerekir.
V. Ölçme ve değerlendirme problem çözme odaklı olmalıdır.
Yeniden oluşturmacılık eğitim felsefesine sahip bir okul müdürünün yukarıdakilerden hangilerini söylemesi beklenir?

A
I, II ve V
B
I, III ve IV
C
II III ve V
D
I, II, III ve IV
E
I, II, III ve V
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi politeknik eğitimin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Uygulama ve kuram arasında bütünlük sağlanması
B
ideolojik eğitimden uzak durulması
C
Kişilik eğitiminin önemsenmesi
D
Beden ve sanat eğitimi yapılması
E
Diyalektik akıl yürütmenin öğretilmesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi politeknik eğitimin öncüllerinden biri değildir?

A
John Dewey
B
Karl Marks
C
Frédéric Engels
D
Denis Diderot
E
Paul Henri Thiry d'Holbach
Soru 15

Felsefenin tanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Her felsefe kolunda değişik eğilim, kuram ve öğretilerin olması felsefenin tanımlanmasını zorlaştırır.
B
Felsefede çalışma alanı somut olduğundan tanımlanması zordur.
C
Felsefenin tek bir tanımı yoktur.
D
Tarihsel süreçte öğretilerin karşıtlığı ve birbirini yadsıması felsefenin tanımlamasında sorun teşkil eder.
E
Farklı felsefe türlerinin varlığı felsefenin tanımlanmasını zorlaştırır.
Soru 16

Tarihsel süreçte “felsefe” terimini ilk kez kullanan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sokrat
B
Platon
C
Aristotales
D
Hegel
E
Pytagoras
Soru 17

Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşam ve eğitim görüşünü açıklayan felsefi akımlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Pragmatist, natüralist ve pozitivist
B
idealist, realist ve post-modern
C
Rasyonalist, pozitivist ve hümanist
D
Realist, materyalist ve pozitivist
E
idealist, realist ve pragmatist
Soru 18

Varoluşçu felsefe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Öğrenme - öğretme süreçleri doğal süreçler olmalıdır.
B
Eğitim sisteminin amacı çocuğu özgür birey olmaya teşvik etmektir.
C
içerik ve konu açısından beşeri konular merkeze alınır.
D
Değerlendirme sürecinde kişinin kendini gerçekleştirip gerçekleştirmediği yoklanır.
E
Darwin ve Lenmark’ın biyoloji kuramına dayalı işlevselcilik yaklaşımıdır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Daimicilik felsefesinin özelliklerinden biri değildir?

A
Öğrenci merkezli bir eğitim sunmayı prensip edinmesi
B
Eğitimin özünü ve amacını aklı ve zihni geliştirmek olarak benimsemesi
C
Dinsel öğretiler, yabancı dil, mantık, edebiyat, karakter eğitimi ve ahlaki gelişime dönük bir program uygulanması
D
Öğretmenin iyi ve doğrunun taşıyıcısı ve öğreticisi konumunda olması
E
Nesnel ve klasik türde ölçme değerlendirme çalışmaları yürütülmesi
Soru 20

a. Ontoloji
b. Epistemoloji
c. Aksiyoloji
d. Logic
x. Bilgi Sorunu
y. Varlık Bilgisi
z. Mantık
t. Değerler Sorunu

Felsefenin yukarıdaki uğraş alanları ve karşılıkları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

A
a-x, b-y, c-t, d-z
B
a-x, b-y, c-z, d-t
C
a-y, b-x, c-t, d-z
D
a-x, c-y, b-t, d-z
E
a-y, b-x, c-z, d-t
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (14 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,93. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x