Eğitim Psikolojisi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Eğitim Psikolojisi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yaşantılar yoluyla davranışlarda gözlenen kalıcı izli değişikliklere ne ad verilir?

A
Hayat
B
Olgunlaşma
C
Gelişim
D
Öğrenme
E
Hafıza
Soru 2

Bilişsel Psikoloji'nin çalışma alanları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bilişsel Psikoloji, eğitim ve psikoloji arasındaki ilişkilere değinmiştir.
B
Bilişsel Psikoloji, zihinsel süreçler üzerinde durmaktadır.
C
Bilişsel Psikoloji, öğrenmenin nasıl gerçekleştiği üzerinde çalışmaktadır.
D
Bilişsel Psikoloji, insan zihninin bilgiyi nasıl algıladığı ve anlamlandırdığı üzerine çalışmaktadır.
E
Bilişsel Psikoloji, süreçten çok sonuç odaklı çalışır.
Soru 3

Bir çocuğun sadece kendisine şeker veren bir aile büyüğüne oyuncağını vermesi Koglberg’in Ahlak Gelişim Kuramı'nın hangi aşaması ile açıklanır?

A
Ceza ve itaat eğilimi
B
Kişiler arası uyum eğilimi
C
Kanun ve düzen eğilimi
D
Sosyal sözleşme eğilimi
E
Araçsal ilişkiler eğilimi
Soru 4

Bireyin ulaşabileceği zeka düzeyinin sınırları __________ ile belirlenir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
hormonlar
B
fenotip
C
cinsiyet
D
genotip
E
baskın genler
Soru 5

Bireylerin davranışlarını inceleyerek daha sonraki süreçlerde nasıl davranabileceklerini belirlemeye yönelik yapılan çalışmalar psikoloji biliminin ________ amacıyla ilgilidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
tanımlama
B
betimleme
C
yordama
D
kontrol etme
E
açıklama
Soru 6

Kişilik Kuramı'nda bireyin şimdiki zamana ilişkin bilinçli anlayışını, tüm yaşamı boyunca gerçekleşen kişiler arası ilişkilerin etkilerini ve pikolojik sağlık ile kendini gerçekleştirme eğilimini vurgulayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Allport
B
Freud
C
Fromm
D
Skinner
E
Rogers
Soru 7

Yaratıcı zekanm tanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Fikirleri inceleme ve analiz edebilme kapasitesidir.
B
Gerçek yaşam problemlerini akılcı yollardan çözebilme kapasitesidir.
C
Yeni, çok sayıda ve değerli fikir üretebilme ve problemleri fark edebilme kapasitesidir.
D
Mevcut bilgileri anlama, özümseme ve yordama kapasitesidir.
E
Fikirlere uygulama alanı bulabilme kapasitesidir.
Soru 8

Kişilik tanımlarında yer alan yapılaşmış ifadesi ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişinin benzer durumlarda davranışının pek değişmemesi
B
Çok sayıda birimlerden oluşan bir sistem olması
C
Bireyi diğer bireylerden ayırt eden özellikler olması
D
Bireyin kendinden kaynaklanması
E
Duygusal, güdüsel ve bilişsel süreçleri kapsaması
Soru 9

Thurstone’un Birincil Zihinsel Yetenekler Kuramının alt bileşenlerinde yer alan yeteneklerden hangisi Cattell’ın zeka kuramının Akıcı Zeka boyutu ile ilgilidir?

A
Tümevarım
B
Sözcük akıcılığı
C
Sözel kavrama
D
Bellek
E
Sayısal yetenek
Soru 10

Eğer zeka görsel yada işitsel ayırt edicilikle ölçülseydi, köpekler ya da kartallar insanlardan çok daha zeki olurdu.
Yukarıdaki ifade, genel zekayı açıklayan hangi görüşe getirilmiş bir eleştiridir?

A
Duyusal ayırt edicililiğin genel zekayı açıklamasına
B
Kristalize ve akıcı zekanın genel zekayı açıklamasına
C
Zihinsel yeteneklerin genel zekayı açıklamasına
D
Analitik zekanın genel zekayı açıklamasına
E
Üç katmalı zekanın genel zekayı açıklamasına
Soru 11

Öğretimin gerçek yaşamdakine uygun biçimde yapılması aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisiyle daha cok ilgilidir?

A
Hayatilik
B
Yaparak yaşayarak öğretim
C
Ekonomiklik
D
Güncellik
E
Açıklık
Soru 12

I. Problemin farkına varılması ve tanımlanması
II. Problemi çözmek için gerekli olan bilginin toplanması
III. Olası çözümlerin oluşturulması
IV. Çözümün yazılı ya da sözlü rapor biçiminde sunulması
V. Çözümlerin gözden geçirilmesi
VI. Bilgi toplamak için gerekli kaynakların belirlenmesi
VII. Problemin tam ve doğru olarak açıklanması
Yukarıdaki probleme dayalı öğrenme aşamaları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
I - III - II - VI - IV - V - VII
B
I - VII - III - II - VI - IV - V
C
I - VII - VI - II - III - V - IV
D
V - III - VII - I - VI - II - IV
E
VII - I - II - III - VI - V - IV
Soru 13

Sosyal Öğrenme Kuramı'nın açıkladığı ________ kavramı, bireylerin başkalarının deneyimlerinden öğrenme yeterliklerini ifade eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kendini düzenleme kapasitesi
B
kendini yargılama kapasitesi
C
dolaylı öğrenme kapasitesi
D
öngörü kapasitesi
E
sembolleştirme kapasitesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel yöntemle öğretim yapan bir öğretmenin davranışıdır?

A
Otantik ve ilginç ders materyalleri kullanmak
B
Sınıfında bir otorite gibi davranıp öğrencilere salt bilgi sunmak
C
Önceki bilgileri harekete geçirmek
D
Yeni bilgiyi tüm yönleri ile sunmak
E
Günlük yaşantıdan ve çevreden örnekler sunmak
Soru 15

Davranış yönetiminde ________ , istenmeyen davranış sergileyen öğrencinin dikkatini istendik davranışı sergilemeye yönlendirmek için gerçekleştirilen etkinliklerdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
yedekleme
B
sınırlandırma
C
kestirim
D
yön değiştirme
E
söndürme
Soru 16

I. Uygulamaya dönük dikkati artırma
II. Bireysel enerjiyi artırma
III. Öğrenme kapasitesini artırma
IV. Çalışmaya yönelik dikkati artırma
Yukarıdakilerden hangileri motivasyonun öğrenmede bireye sağladığı yararlar arasında yer alır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
I, II ve IV
E
I, III ve IV
Soru 17

Ayşe Öğretmen derste yüksek sesle konuşan bir öğrencisini ben dersi işlerken yüksek sesle konuştuğunda, gerçekleştirmekte olduğum etkinliği tamamlayamıyorum. Dersi planlandığım gibi sürdürmemi zorlaştırdığı için bu durum beni çok üzüyor şeklinde bir uyarıda bulunmuştur.
Buna göre Ayşe Öğretmen, hangi disiplin modelini kullanmıştır?

A
Davranış Değiştirme
B
Gerçeklik Terapisi
C
Grup Dinamiği
D
Ussal Sonuçlar
E
Öğretmen Etkiliği Eğitimi
Soru 18

Aşağıdaki motivasyon teorilerinin hangisi bir kapsam teorisidir?

A
Amaç
B
Beklenti
C
Eşitlik
D
ERG
E
Davranış Şartlandırma
Soru 19

Günlük yevmiye ile çalışan bir inşaat işçisi; yetersiz ve dengesiz beslenmekte, barınma ve güvenlik ihtiyacını yine çalıştığı inşaatın derme çatma kulübesinde kalarak karşılamaktadır. Ancak, bu şartlar altında dahi aylık gelirinin 10 katı olan lüks bir cep telefonu kullanmaktadır.
Yukarıdaki örnekte inşaat işçisinin durumu, Maslovv'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki hangi önermeyi doğrular niteliktedir?

A
Açlık, susuzluk ve uyku gibi fizyolojik ihtiyaçlarını gidermemiş birey için diğer ihtiyaçların bir önemi yoktur.
B
Üst düzeydeki bir ihtiyacın açığa çıkması için, alt düzeydeki bütün ihtiyaçların doyurulması gerekliliği söz konusu değildir.
C
Birey bir ihtiyacını giderdikten sonra, yeni (farklı) bir ihtiyacı ortaya çıkar.
D
Çevre tarafından kabul görme gibi sosyal ihtiyaçlar ve saygınlık, ait olma basamağından daha önemlidir.
E
Bireyin içinde büyüdüğü aile ortamı ve yetiştiği kültürün değerleri, hangi düzeydeki ihtiyaçların daha belirgin ve baskın bir rol oynayacağını saptar.
Soru 20

Sude Hanım, çok titiz ve işine değer veren bir öğretmen olarak tanınır. Her yıl ders dönemi öncesi hazırlıklarını yapar ve ders planlarını hazırlar. Öğretim sürecinde öğrencilerini önemser ve sınıfta takım bilinci oluşturur. Ayrıca öğrenci devamsızlığını yakından takip eder, zil çaldığında konusunu bitirmiş olur ve sınıf ortamını araç-gereç açısından öğrenmeye uygun hale getirir.
Buna göre, Sude Hanım aşağıdaki sınıf yönetimi etkinliklerinden hangisine yönelik bir faaliyette bulunmaz?

A
Sınıfın fiziksel düzeni
B
Davranış düzenlemeleri
C
Plan - program
D
Sınıfta zaman yönetimi
E
Sınıf içi ilişkilerin düzenlenmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x