Eğitim Tarihi 2015-2016 Final Sınavı

Eğitim Tarihi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

MÖ 300 civarında Atina’da Zenon tarafından kurulan MS 6. yy’a kadar devam eden, felsefe öğretisinin temelini ahlakın oluşturduğu, tabiata ve akla uygun yaşamanın esas olduğu, ruhun esas gücünü aklın temsil ettiğine inanılan okula verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stoacı okul
B
Epikürcü okul
C
Peripatikçi okul
D
Akademia
E
Sofist okul
Soru 2

Osmanlı Devleti’nde halk arasında çok okunan kitaplardan biri olan Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hayriye
B
Koçi Bey Risalesi
C
Marifetnâme
D
Kabusnâme
E
Künhü’l-Ahrar
Soru 3

Önce insanların sahip oldukları ya da bildiklerini sandıkları ama gerçekte bilmedikleri temelsiz bilgileri yıkıp sonra da hakikat bilgilerini onlara yine kendileri sayesinde öğretmeye dayanan metodu ile tanınan MÖ. 470-399 yılları arasında yaşamış Atinalı filozof kimdir?

A
Sokrates
B
Platon
C
Aristo
D
Demokritos
E
Thales
Soru 4

Selçuklular döneminde oluşturulan Nizamiye medreselerinden ilki aşağıdaki kentlerin hangisinde kurulmuştur?

A
Rey
B
Fustat
C
Merv
D
Nîşâbur
E
Bağdat
Soru 5

Orta Çağ’da kurulan üniversiteler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Diğer tüm lonca sistemlerinde olduğu gibi üniversitelerdeki öğrenciler de çırak olarak kabul edilmişlerdir.
B
Bir kısım üniversite katedral ya da manastır ile ilgili olmayan kolej vs. okullardan gelişebiliyordu.
C
Bazı istisnai durumlar hariç üniversiteler genelde kendilerine ait bir mekandan yerleşik bir düzenden yoksundu.
D
Dersler genellikle yaz aylarında olur, öğleden sonraki bir kaç saati kapsardı. Sabahtan ise çok nadiren ders işlenirdi.
E
Üniversitelerin bazıları Paris Üniversitesi gibi katedral okullarından doğabiliyordu.
Soru 6

İlk Darülkurra aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde açıldı?

A
II. Selim
B
Kanuni Sultan Süleyman
C
II. Mahmut
D
Fatih Sultan Mehmet
E
Yıldırım Beyazıt
Soru 7

1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi uyarınca kız okullarına bayan öğretmen yetiştirmek amacıyla açılan kız öğretmen okulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Darülfünun
B
Dârülmuallimât
C
Sanayi-i Nefise
D
Dârülelhan
E
Ulum-ı Aliye-yi Diniyye
Soru 8

Alman din adamı Luther’in başlattığı ve Avrupa halklarının çoğunu Roma Katolik Kilisesinden ayıran dini harekete ne ad verilir?

A
Islahat
B
Rönesans
C
Reformasyon
D
Hümanizm
E
Rasyonalizm
Soru 9

Osmanlı Devleti döneminde şeriat ile ilgili davalara bakacak kadı ve naip yetiştirmek üzere kurulan,
II. Meşrutiyet Devri’nde programı geliştirilen eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Medresetü’l-Mütehassısin
B
Medresetü’l Vaizin
C
Medresetü’l-Eimme ve’-Hüteba
D
Mekteb-i Kuzat
E
Darü’l-Hilafeti’l-Aliye Medresesi
Soru 10

Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Nizamnamenin öngördüğü üç kademeli eğitim sistemi tam olarakII. Abdülhamid zamanında gerçekleştirilebilmiştir.
B
İsviçre eğitim yasasından büyük oranda etkilenilmiştir.
C
Nizamnamenin karma eğitime yönelik hükümleri, pratikte karşılaşılan sorunlar yüzünden uygulanamamıştır.
D
Tüm dini ve etnik kökenden gelen öğrencileri kabul edecek şekilde yapılandırılmıştır.
E
Nizamname Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin de omurgasını teşkil eder.
Soru 11

Aşağıdaki okullardan hangisi II. Abdülhamid döneminde açılan okullardan biri değildir?

A
Hendese-i Mülkiye Mektebi
B
Ticaret Mektebi
C
Darülelhan
D
Sanayi-i Nefise Mektebi
E
Lisan Mektebi
Soru 12

“Okuldaki ya tüm öğrencilerin ya da belirli yaş gruplarındaki bir kısım öğrencilerin, branş dersleri dışında, haftada belirli sürelerde bir araya gelerek, tıpkı aile içindeki gibi arzu edilen konuları serbestçe konuşmaları ve sohbet etmeleri” olarak açıklanan “toplu öğretim” yöntemi aşağıdakilerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?

A
C. Freinet
B
H. Parkhurst
C
C.W. VVashburn
D
H. Gaudig
E
B. Otto
Soru 13

Batıda Karakter eğitimi hatta güncel olarak değerler eğitimi de denilen ve insan kişiliğinin sağlam bir şekilde oluşturulmasını esas eğitim konusu kabul eden eğitim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Radikal Pedogoji
B
Eleştirel Eğitim Akımı
C
Üretim Okulu
D
Şahsiyet Pedagojisi
E
H. Schulz Sistemi
Soru 14

19. yy’ın son çeyreğinde ortaya çıkan, çağın büyük şehir kültürüne, yani onların deyimiyle “asfalt kültürüne” ve özellikle de entelektüalizmine bir tepki olan, bilgi kazandırmanın ikinci planda, karakter şekillendirmenin birinci planda olduğu, gençleri şehirden uzak kırsal bölgelerde eğitmeyi amaçlayan akıma ne ad verilir?

A
Montessori Okulları Akımı
B
Çocuktan Hareket Akımı
C
Kır Eğitim Yurdu Akımı
D
Toplu Öğretim Akımı
E
Sınıf Düzenleri Akımı
Soru 15

Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatında bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi, bakanlık hizmetlerini, bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda düzenleyen ve yürüten görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ateşe
B
Müsteşar
C
Şura başkanı
D
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
E
Müşavir
Soru 16

Milli Eğitim Temel Kanunu uyarınca, sınıf öğretmeni yetiştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak açılan iki yıllık, 1974-1975 öğretim yılında hizmete giren, lise ve öğretmen liselerine dayalı iki yıl süreli ön lisans eğitimi veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitim Enstitüleri
B
Kız Teknik Öğretmen Okulları
C
ilk Öğretmen Okulları
D
Köy Eğitmen Okulları
E
Köy Muallim Mektepleri
Soru 17

Eğitim metodu, “hayat yoluyla, hayat için okul” şeklinde karakterize edilen, geliştirdiği metotta birinci temel ilkeyi “hayata gerçek yakınlık” olarak belirten O. Decroly'nin 1907’de kuruduğu ve dünyaca tanınan okulunun adı nedir?

A
L'Ermitage
B
L'ecole Active
C
içtimai Mektep
D
Kindergarten
E
Summerhill
Soru 18

Türkiye'de ilk okulöncesi eğitim kurumlan hangi padişah döneminde açılmıştır?

A
I. Ahmed
B
V. Mehmed Reşad
C
II. Mahmud
D
I. Abdülaziz
E
II. Abdülhamid
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi İ. H. Baltacıoğlu’na göre içtimai mektep anlayışının beş ana ilkesinden biri değildir?

A
Başlatma
B
Kişilik
C
Çalışma
D
Tartışma
E
Çevre
Soru 20

Türkiye Cumhuriyeti Harf İnkılabı'ndan sonra yeni Türk alfabesiyle okuma yazma seferberliğini, örgütlü ve disiplinli bir eğitim faaliyetine dönüştürmek için 11 Kasım 1928'de aşağıdaki teşkilatlardan hangisini kurmuştur?

A
Eğitim Enstitüleri
B
Millet Mektepleri
C
Ulus Okulları
D
Halk Evleri
E
Halk Odaları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x