Eğitim Tarihi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Eğitim Tarihi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Orta Çağ’da kurulan üniversiteler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dersler genellikle yaz aylarında olur, öğleden sonraki bir kaç saati kapsardı. Sabahtan ise çok nadiren ders işlenirdi.
B
Üniversitelerin bazıları Paris Üniversitesi gibi katedral okullarından doğabiliyordu.
C
Bir kısım üniversite katedral ya da manastır ile ilgili olmayan kolej vs. okullardan gelişebiliyordu.
D
Bazı istisnai durumlar hariç üniversiteler genelde kendilerine ait bir mekandan yerleşik bir düzenden yoksundu.
E
Diğer tüm lonca sistemlerinde olduğu gibi üniversitelerdeki öğrenciler de çırak olarak kabul edilmişlerdir.
Soru 2

Toplumu idareciler, savaşçılar ve köylüler olarak sınıflandıran, kurulacak ideal devletin ancak “ya filozofların kral ya da kralların filozof olması” halinde mümkün olacağını savunan Antik Yunan dönemi filozofu kimdir?

A
Sokrates
B
Aristo
C
Platon
D
Öklid
E
Protagoras
Soru 3

Sümercede okulda “yönetici” ya da baş eğitici” anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ani
B
Rama
C
Lao-tse
D
Kütüb
E
Ummia
Soru 4

Antik Yunan düşüncesine göre vücudun disiplin altına alınması, ruhun neşeli ve cesur duruma sokularak çevik bir savaşçı olarak yetişmesi amacıyla verilen eğitimin içermesi gereken temel iki unsur aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A
Müzik ve Matematik
B
Felsefe ve Geometri
C
Jimnastik ve Müzik
D
Felsefe ve Jimnastik
E
Matematik ve Geometri
Soru 5

Önce insanların sahip oldukları ya da bildiklerini sandıkları ama gerçekte bilmedikleri temelsiz bilgileri yıkıp sonra da hakikat bilgilerini onlara yine kendileri sayesinde öğretmeye dayanan metodu ile tanınan MÖ. 470-399 yılları arasında yaşamış Atinalı filozof kimdir?

A
Platon
B
Aristo
C
Sokrates
D
Demokritos
E
Thales
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Budist eğitim anlayışının temel ilkelerinden biri değildir?

A
Beden eğitimi
B
Dini eğitim
C
Karakter eğitimi
D
Eğitimin gelişmesi / yayılması
E
Yaşam için eğitim
Soru 7

Bağdat şehrinde kurulan kütüphane ve çeviri birimlerinden oluşan Abbasi halifeleri tarafından oldukça desteklenen bilim merkezine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Darülhadis
B
Kütüb-i Sitte
C
Risale
D
Nizamiye
E
Beytülhikme
Soru 8

Asıl adı Haşan olan, Büyük Selçuklu Devleti’nin en güçlü döneminde Sultan Alparslan ve Melikşah zamanında 29 sene vezirlik yapan, Siyasetnâme adlı eserin yazarı kimdir?

A
Nizamülmülk
B
Çandarlı Ali Paşa
C
Melikülmülk
D
Balagasunlu Yusuf
E
Ahmet Yesevi
Soru 9

Osmanlı İmparatorluğu'nda temel İslami ilimlere giriş yapabilmek için gerekli olan alt yapı, araç ilimlerin öğretildiği, birçok eyalet merkezinde bulunan, medreselere ne ad verilir?

A
Nizamiye Medreseleri
B
ibtidaî Medreseler
C
Sahn-ı Seman Medreseleri
D
Hâriç Medreseler
E
Darüşşifa Medreseleri
Soru 10

Osmanlı Devleti’nde halk arasında çok okunan kitaplardan biri olan Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın hangisidir? eseri aşağıdakilerden

A
Kabusnâme
B
Hayriye
C
Koçi Bey Risalesi
D
Künhü’l-Ahrar
E
Marifetnâme
Soru 11

İlk Osmanlı medresesi nerede açılmıştır?

A
Bursa (1345)
B
İznik (1331)
C
İzmir (1355)
D
Edirne (1402)
E
İstanbul (1455)
Soru 12

Araplara Türkçe öğretmek amacıyla Dîvânü Lügati’t-Türk adlı Türkçenin ilk sözlük ve dil bilgisi kitabını yazan kimdir?

A
Nizamülmülk
B
Kaşgarlı Mahmut
C
Hacı Bektaş Veli
D
Ahmet Yesevi
E
Yusuf Has Hacip
Soru 13

1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi uyarınca kız okullarına bayan öğretmen yetiştirmek amacıyla açılan kız öğretmen okulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Darülfünun
B
Sanayi-i Nefise
C
Dârülmuallimât
D
Dârülelhan
E
Ulum-ı Aliye-yi Diniyye
Soru 14

Friedrich Fröbel tarafından okulöncesi eğitim kurumu olarak kurulan ve bütün dünyada okulöncesi eğitimin simgesi olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Infant School
B
Kindergarten
C
L’ecole du peuple
D
Volksschule
E
Petites Ecoles
Soru 15

Milli Eğitim Temel Kanunu uyarınca, sınıf öğretmeni yetiştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak açılan iki yıllık, 1974-1975 öğretim yılında hizmete giren, lise ve öğretmen liselerine dayalı iki yıl süreli ön lisans eğitimi veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilk Öğretmen Okulları
B
Eğitim Enstitüleri
C
Köy Eğitmen Okulları
D
Köy Muallim Mektepleri
E
Kız Teknik Öğretmen Okulları
Soru 16

19. yy’ın son çeyreğinde ortaya çıkan, çağın büyük şehir kültürüne, yani onların deyimiyle “asfalt kültürüne” ve özellikle de entelektüalizmine bir tepki olan, bilgi kazandırmanın ikinci planda, karakter şekillendirmenin birinci planda olduğu, gençleri şehirden uzak kırsal bölgelerde eğitmeyi amaçlayan akıma ne ad verilir?

A
Kır Eğitim Yurdu Akımı
B
Çocuktan Hareket Akımı
C
Montessori Okulları Akımı
D
Toplu Öğretim Akımı
E
Sınıf Düzenleri Akımı
Soru 17

Türkiye'de ilk okulöncesi eğitim kurumlan hangi padişah döneminde açılmıştır?

A
V. Mehmed Reşad
B
I. Ahmed
C
I. Abdülaziz
D
II. Abdülhamid
E
II. Mahmud
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi İ. H. Baltacıoğlu’na göre içtimai mektep anlayışının beş ana ilkesinden biri değildir?

A
Başlatma
B
Kişilik
C
Çalışma
D
Tartışma
E
Çevre
Soru 19

“Okuldaki ya tüm öğrencilerin ya da belirli yaş gruplarındaki bir kısım öğrencilerin, branş dersleri dışında, haftada belirli sürelerde bir araya gelerek, tıpkı aile içindeki gibi arzu edilen konuları serbestçe konuşmaları ve sohbet etmeleri” olarak açıklanan “toplu öğretim” yöntemi aşağıdakilerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?

A
C.W. Washburn
B
C. Freinet
C
H. Parkhurst
D
H. Gaudig
E
B. Otto
Soru 20

Türkiye Cumhuriyeti Harf İnkılabı'ndan sonra yeni Türk alfabesiyle okuma yazma seferberliğini, örgütlü ve disiplinli bir eğitim faaliyetine dönüştürmek için 11 Kasım 1928'de aşağıdaki teşkilatlardan hangisini kurmuştur?

A
Halk Odaları
B
Halk Evleri
C
Ulus Okulları
D
Millet Mektepleri
E
Eğitim Enstitüleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x