Eğitim Tarihi 2017-2018 Final Sınavı

Eğitim Tarihi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fatih Sultan Mehmed'in “adâb-ı muhasebe ve usûl-i tedris” bugünkü anlamıyla, tartışma tekniği ve özel öğretim yöntemleri dersinin okutulmasını istediği eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibtidaî mektep
B
Muvakkithane
C
Sıbyan mektebi
D
Beytü'l-Hikme
E
Beytü'l İlm
Soru 2

Horasan doğumlu olup 1240'ta Anadolu'ya geldiği sanılmaktadır. Nevşehir'de kendi adıyla anılan yerdeki türbesinde yatmaktadır. Eserlerinde tasavvuf kültürüne yer vermiş; hoşgörü ve sevgiyi işlemiş, sır saklamanın önemini vurgulamıştır.
Buna göre, parçada sözü edilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mevlâna Celaleddin Rumî
B
Ahmed Yesevî
C
Yunus Emre
D
Hacı Bektaş Veli
E
Kaşgarlı Mahmut
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Hellenistik Dönem'de etkili olan eğitim ve felsefe ekollerinden biri değildir?

A
Akademia
B
Peripatikçiler
C
Epikürcüler
D
Sofistikler
E
Stoacılar
Soru 4

Manastır okullarında verilen eğitimin yalnızca dinî mahiyette olması ve öğrencilerin manastır bölgesi sınırları içerinde yaşaması gerektiği yönündeki kararın verildiği yıl ve kararı veren mercii aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
529 - Vailson Konsili
B
817 - Achen Meclisi
C
829 - Paris Konsili
D
830 - Roma Meclisi
E
853 - Roma Kilisesi
Soru 5

Alman Friedrich Fröbel tarafından (1837) kurulan okulöncesi eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Montessori
B
Head Start
C
VValford
D
Regio Emilia
E
Kindergarten
Soru 6

Dünyadaki yoksulluk ve sefaletin önde gelen nedenlerinden birinin yanlış eğitim olduğunu savunan Alman eğitimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
VVolff
B
Ratke
C
Durkheim
D
Francke
E
Salzmann
Soru 7

Alman din adamı Luther’in başlattığı ve Avrupa halklarının çoğunu Roma Katolik Kilisesinden ayıran dinî harekete ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Reformasyon
B
Rasyonalizm
C
Hümanizm
D
Rönesans
E
Islahat
Soru 8

Her meslekte ve öğretim kademesinde çağdaş standartları belirleyerek, öğretim kurumlarmı izlemeye ve kredilendirmeye ne ad verilir?

A
Lyseum
B
Politea
C
Ekol
D
Abitur
E
Akreditasyon
Soru 9

Tanzimat dönemi, usul-i cedit hareketine paralel olarak ilk pedagogların yetişmesine ve eğitim yayınlarının yapılmasına sahne oldu. Yetişen pedagogların en ünlüsü ________ olarak bilinir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Selim Sabit Efendi
B
Ekrem Fuat Beşeri
C
Refet Bele
D
Rıza Sadık
E
Ahmet Sami Bey
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet Dönemi'ndeki yeni medreselerden biri değildir?

A
Dârü’l-Hilâfeti’l-Âliye Medresesi
B
Mekâtib-i Hususiye
C
Medresetü’l-Mütehassısîn
D
Medresetü’l-Eimme ve’l-Hüteba
E
Medresetü’l Vaizin
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Devri eğitim hareketlerinin genel özelliklerinden biri değildir?

A
1774'te başlanan modern askerî okul sisteminin kuruluşunun tamamlanması
B
Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile Osmanlı eğitim sisteminin, Fransız eğitim sistemine göre yeniden düzenlenmesi
C
ilkokul ve ortaokulların birleştirilmesiyle altı yıllık ilköğretim okullarının kurulması
D
Kız ortaokullarının ve kız öğretmen okulunun açılması
E
ilk örgün mesleki ve teknik eğitim kurulularının açılması
Soru 12

Tanzimat döneminde ülkede eğitim ve öğretimin tümüyle yabancı dilde yapıldığı ilk devlet okulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mekteb-i Tıbbiye
B
Mekteb-i Harbiye
C
Mühendishâne-i Bahr-i Hümâyun
D
Mühendishâne-i Berr-i Hümâyun
E
Dârülmualimîn
Soru 13

Eğitimde öğretilecek bilgi ve becerilerin işe dönüştürülerek hem bireyin hem de toplumun işine yaraması hususunu esas alan eğitim felsefesi akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eleştirel eğitim
B
Postmodern eğitim
C
Pragmatizm
D
Radikal pedagoji
E
Politeknik eğitim
Soru 14

İngiltere’de çocuğu merkez alan Summerhill adlı bir okul kurmuştur. W. Reich’in fikirlerini kurduğu okulda uygulamaya çalışarak, çocukları tamamen özgür bırakıp kendilerini yönetmelerine izin vermiştir. Bu sayede çocukların öz güvenlerinin artacağını ve onların hayata daha sağlam adımlarla hazırlanacaklarını savunmuştur.
Buna göre, parçada sözü edilen özgürlükçü eğitim teorisyeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. İllich
B
A. S. Neill
C
F. Ferrer
D
P. Freire
E
H. A. Giroux
Soru 15

Batıda Karakter eğitimi hatta güncel olarak değerler eğitimi de denilen ve insan kişiliğinin sağlam bir şekilde oluşturulmasını esas eğitim konusu kabul eden eğitim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şahsiyet Pedagojisi
B
Radikal Pedagoji
C
H. Schulz Sistemi
D
Üretim Okulu
E
Eleştirel Eğitim Akımı
Soru 16

Postmodern eğitim akımlarını çok etkilemiş, kitle eğitimine karşı seçkinler eğitimini desteklemiş, insanları örgütlenmiş okul eğitiminden ziyade, kültür içinde eğitilmesini, bunun için de kültürün eğitici olması gerektiğini savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
K. Marx
B
G. W. Hegel
C
J. F. Herbart
D
J. H. Pestalozzi
E
F. Nietzsche
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı eğitim mirasının güçlü taraflarından biri değildir?

A
Batı tipi / modern bir eğitim sisteminin kurulması
B
Eğitim alanındaki felsefi ve kuramsal gelişmelerin yakından izlenmesi
C
Fransız eğitim sisteminden örnek alınan 1869 Nizamnamesi ile öğretim birliği için hukukî zemin oluşturulması
D
Okullaşma oranının çok yüksek olması
E
Modernitenin temel değerlerinin eğitim sistemini etkilemeye başlaması
Soru 18

Türk millî eğitim sisteminin genel ve özel amaçları, temel ilkeleri, eğitim sisteminin genel yapısı, her derece ve türdeki kurum ve kuruluşları, öğretmenlik mesleği, okul bina tesisleri, eğitim araç ve gereçleri, eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluklar ile ilgili maddelerin yer aldığı ve 1973 yılında yürürlüğe giren kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Millli Eğitimin Temel ilkelerini Belirleme Kanunu
B
ilköğretim ve Eğitim Kanunu
C
Maarif Teşkilatına Dair Kanun
D
Millli Eğitim Temel Kanunu
E
Kabotaj Kanunu
Soru 19

________ yılında çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Türkiye'deki bütün yükseköğretim kurumlan Yüksek Öğretim Kurulunun çatısı altında toplanmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
1933
B
1946
C
1981
D
1993
E
2005
Soru 20

Türkiye'de ilk okulöncesi eğitim kurumlan hangi padişah döneminde açılmıştır?

A
I. Abdülhamid
B
II. Abdülhamid
C
II. Mahmud
D
III. Selim
E
I. Abdülaziz
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (9 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x