Eğitim Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı

Eğitim Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Devleti mutlak bir varlık olarak kabul eden, eğitimin amacının insanı içinde yer aldığı toplumun ya da devletin erdemli bir üyesi haline getirmek olduğunu savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristo
B
Öklid
C
Heron
D
Platon
E
Arşimet
Soru 2

Heykeltıraş bir baba ve ebe bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Atina'da sofistlerin arasında yetişti. Ancak onların felsefesini benimsemediği için kendi özgür fikir ve felsefesini geliştirdi. Eğitim tarihi açısından en önemli özelliği, kendine özgü bazı öğretme yöntemleri yanında öğrencilerine sonsuz sevgi beslemesi, gerçeğe karşı fayda gözetmeyen bağlılığı; tavır ve kanaatleri arasındaki samimiyeti ve tutarlılığıydı.
Yukarıdaki parçada sözü edilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristo
B
Thales
C
Sokrates
D
Demokritos
E
Platon
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Hellenistik dönemde Antik Yunan’dan devralınan trivium eğitimine ek olarak, “quadrivium” olarak adlandırılan disiplinlerden biridir?

A
Coğrafya
B
Müzik
C
Bilim felsefesi
D
Güzel yazı
E
Gramer
Soru 4

Antik Çağ Çin okullarında eğitim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
13 yaşına gelen çocuklar şapka giyme hakkını elde ederler ve önemli toplantılara katılabilirlerdi.
B
Yazının yanında matematik, konuşma ve hitabet eğitimi verilen dersler arasındaydı.
C
Üzerinde en çok durulan ders ahlak dersiydi.
D
Okullarda öncelikle yazı öğretilirdi.
E
Müzik, şarkı ve danslı oyunlarla süsleme, porselen ve çini sanatlarına dair meslekî ve teknik beceriler de eğitimin konuları arasında yer almıştır.
Soru 5

Okullarında ummia adında baş eğitici ya da yönetici bulunan Eski Çağ medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Urartular
B
Akadlar
C
Babiller
D
Sümerler
E
Hititler
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Budist eğitim anlayışının temel ilkelerinden biri değildir?

A
Dinî eğitim
B
Karakter eğitimi
C
Yaşam için eğitim
D
Eğitimin gelişmesi
E
Toplum için eğitim
Soru 7

İnka Medeniyeti'nin eğitim sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
inka okullarında, Celmecac ve Telpochcalli adında başlıca iki tip eğitim verilmiştir.
B
inkalılar'ın kullandıkları yazı sisteminin yanlızca resimlerden ibaret olmadığı ve sesli bir sistem olduğu araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.
C
inkalılar, Mayalar tarafından geliştirilen hiyeroglofi yazı sistemini ilerletmişlerdir.
D
inkalılar, tıp biliminde gelişmiş olup hastalıklara karşı bitkisel tedavi konusunda uzmanlaşmışlardır.
E
inkalı öğrenciler, doğal boyalarla renklendirdikleri ipleri kullanarak Quipas denilen yeni bir kayıt tutma tekniği geliştirmişlerdir.
Soru 8

Orta Çağ’da 530'dan itibaren Roma Kilisesi'ne bağlı olmak üzere en fazla manastır tesis eden, en sistematik ve teşkilatlanmış eğitim sistemini en erken kuran cemaat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ruhbanlar
B
Benediktenler
C
Paganlar
D
Piskoposlar
E
Barbarlar
Soru 9

Budistler, Buda'nın vaazlarının ________ adlı bir kitapta toplandığına ve 400 yıl kadar sözlü olarak nesilden nesile aktarıldığına inanırlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Pabbaja
B
Upasampada
C
Sharman
D
Pali-Kanon
E
Vihara
Soru 10

Hindistan'ın İngiliz işgalinden önceki 10. ile 18. yüzyıllardaki eğitim sisteminin temel karakteristiği aşağıdaki devletlerden hangisi ile başlamıştır?

A
ihşidiler Devleti
B
Tolunoğulları Devleti
C
Memlüklüler Devleti
D
Osmanlı Devleti
E
Gazneliler Devleti
Soru 11

Selçuklular döneminde oluşturulan ilk Nizamiye Medresesi aşağıdaki kentlerden hangisinde kurulmuştur?

A
Rey
B
İsfahan
C
Basra
D
Nîşâbur
E
Musul
Soru 12

Âşık Paşa'nın, yurt sevgisi, dostluk ve kardeşlik gibi kavramları tasavvuf? bir dille anlattığı ve 10.613 beyitten meydana gelen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Makalat
B
Dîvân
C
Kutadgu Bilig
D
Hikmet
E
Garipnâme
Soru 13

Bağdat şehrinde kurulan kütüphane ve çeviri birimlerinden oluşan bir bilim merkezidir. Bu merkezde, öncelikle Yunanca, Hintçe, Farsça ve Latince eserlerin çevirileri yapılmıştır.
Buna göre, parçada bahsedilen İslam eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beytülhikme
B
Medrese
C
Zaviye
D
Tekke
E
Mescid/cami
Soru 14

Batı'da “Avicenna” adıyla bilinen, çocuğun altı yaşına kadar okula başlaması ve ilk eğitimininin ahlak eğitimi üzerine olması gerektiğini savunan İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yusuf Has Hacip
B
Ahmed Yesevî
C
Birunî
D
Farabi
E
ibn-i Sina
Soru 15

İslam dininde eğitim ve öğretimin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halkın bilgi kültür seviyesini sınırlamak
B
Dünya ve ahirette mutlu olacak, inançlı, erdemli ve verimli insan yetiştirmek
C
Sınırlı sayıdaki okullarda eğitimi maksimum kılmak
D
Avrupa'ya İslâm eğitiminin gücünü kanıtlamak
E
Tamamen içe dönük veya kapalı bir eğitim sistemi geliştirmek
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmed döneminde mertebelere ayrılan medreselerden biri değildir?

A
Miftah medreseleri
B
Telvîh medreseleri
C
Darülhadis Medreseleri
D
Haşiye-i tecrîd medreseleri
E
Dâhil medreseleri
Soru 17

II. Murat döneminde oluşturulan ve devletin son zamanlarına kadar başarılı bir şekilde eğitim veren, Fatih Sultan Mehmed zamanında üst düzey profesyonel saray okulu hâline gelmiş olan Osmanlı eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tophane
B
Fener Rum mektebi
C
Enderun mektebi
D
Tetimme medresesi
E
Meşkhâne
Soru 18

Birçok unsuru bir arada toplayan kenarları duvarlarla çevrili tekke, han, kervansaray ve benzeri yapılar için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Selamlık
B
Semahane
C
Dergâh
D
Ribat
E
Sahaf
Soru 19

1564'te Ispartalı Kınalızâde Ali tarafından yazılan ve medreselerde okutulan Osmanlı'nın ahlak ve zihniyet dünyasının şekillenmesinde, dünya görüşünün teşekkülünde önemli yer işgal eden eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Künhü'l-Ahbar
B
Hayriye
C
Ahlâk-ı Âlâi
D
Marifetname
E
Tarîkü'l Edeb
Soru 20

Kur’an-ı Kerim’in çok farklı okuma tekniğinin, usullerinin öğretildiği ve hafızlık eğitiminin verildiği Osmanlı eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Darüşşifa
B
Darülkurrâ
C
Darülmesnevî
D
Darültıp
E
Darülfünun
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (7 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,29. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x