Ekoloji ve Çevre Bilgisi 2016-2017 Final Sınavı

Ekoloji ve Çevre Bilgisi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Canlıların yaşamlarını sürdürdükleri, yaşamları boyunca etkisi bulunan süreçler, enerjiler ve maddesel varlıkların tümüne ne ad verilir?

A
Çevre
B
Ekosistem
C
Niş
D
Habitat
E
Biyotop
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sera gazlarından biri değildir?

A
CH4
B
N2 0
C
SF6
D
C02
E
S02
Soru 3

Kuru toprakta kalan ve toprak havasında bulunan toprak suyu türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taban suyu
B
Bileşik su
C
Higroskopik su
D
Su buğusu
E
Kapiler su
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye coğrafyasında görülen beş ana iklimden biri değildir?

A
Akdeniz iklimi
B
Karadeniz iklimi
C
Güneydoğu Anadolu iklimi
D
Çöl iklimi
E
Orta Anadolu iklimi
Soru 5

Bulunduğu bölgenin ekolojik şartları yüzünden yalnızca belirli bölgelerinde yetişen veya yaşayan, dünyanın başka yerinde yetişme ve yaşama imkanı olmayan yöreye özgü bitki ya da hayvan türüne ne ad verilir?

A
Tundura
B
Endemik
C
Maki
D
Epidemik
E
Frigana
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi meraları tehdit eden faktörlerden biri değildir?

A
Erken otlatma
B
Tarla açma
C
Aşırı otlatma
D
Tarımsal mücadele
E
Aşırı yağış
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi alternatif enerji kaynaklarından biri değildir?

A
Nükleer enerji
B
Rüzgar enerjisi
C
Hidro enerji
D
Güneş enerjisi
E
Jeotermal enerji
Soru 8

Çevrenin ekonomik, politik ve toplumsal öğelerinin tek bir çevre sistemine doğru yönelmesi sürecine ne ad verilir?

A
Ekosistem
B
Endüstrileşme
C
Sürdürülebilirlik
D
Küreselleşme
E
Bütüncül çevre
Soru 9

Organik tarım potansiyeli çok yüksek olan ve halen organik kuru üzüm ve kuru incir üretiminde başta gelen coğrafi bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A
iç Anadolu
B
Marmara
C
Ege
D
Akdeniz
E
Güneydoğu Anadolu
Soru 10

Küresel çevre sorunlarının uluslararası düzeyde kabul gördüğü konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A
1972 Stokholm insan ve Çevre Konferansı
B
1987 Kyoto BM iklim Değişikliği Sözleşmesi
C
1992 Rio Çevre ve Kalkınma Konferansı
D
2000 Floransa Peyzaj Sözleşmesi
E
2009 Cartagena Biyogüvenlik Protokolü
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ozon tabakasının incelmesi sonucunda küresel ısınmanın çevre ve canlı sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?

A
Yaz aylarında aşırı sıcaklık artışı
B
Cilt kanserlerinde artış görülmesi
C
Ürün verimliliğinin azalması
D
Kış aylarında nem oranının artması
E
Asit yağmurlarının görülmesi
Soru 12

Akdeniz iklim kuşağının kalkerli zemininde yetişen çalı formundaki bitkilere ne ad verilir?

A
Otlak
B
Tundura
C
Frigana
D
Mera
E
Çayır
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi çevresel etki değerlendirmesi kapsamında dünya ekosisteminde korunması amaçlanan temel çevre koruma faaliyetlerinden biri değildir?

A
Litosferin korunması
B
Popülasyonun korunması
C
Biyosferin korunması
D
Atmosferin korunması
E
Hidrosferin korunması
Soru 14

Planlanan bir faaliyetin çevrede yaratacağı etkilerin incelenmesi için uygulanan yöntemler dizisi, gelecekte meydana gelebilecek olumsuz çevre etkilerinin öngörülmesi, faaliyet için ortaya koyulan farklı seçeneklerin karşılaştırılarak en iyi olanının seçilmesi süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stratejik Etki Değerlendirmesi
B
Çevresel Etki Değerlendirmesi
C
Sürdürülebilir Kalkınma
D
Ekosistem Değerlendirmesi
E
Bütüncül Çevre Yaklaşımı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi dünyada en çok kullanılan enerji kaynağıdır?

A
Nükleer
B
Kömür
C
Hidroelektrik
D
Petrol
E
Doğalgaz
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olan gaz fazındaki kirleticilerden biri değildir?

A
Karbon monoksit
B
Karbon dioksit
C
Partikül madde
D
Azot dioksit
E
Kükürt dioksit
Soru 17

Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını amaçlayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarım Kanunu
B
Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Kanunu
C
Milli Parklar Kanunu
D
Çevre Kanunu
E
Mera Kanunu
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel su arıtım yöntemlerinden biri değildir?

A
Adsorpsiyon
B
Süzme
C
Havalandırma
D
Yüzdürme
E
Çöktürme
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi evsel ısınmada fosil yakıtların kullanılmasından kaynaklanan hava kirleticilerinden biridir?

A
Ozon
B
Kükürt dioksit
C
Uçucu organik bileşikler
D
Azot oksitler
E
Partikül madde
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ÇED raporunun içeriğinde yer almaz?

A
Projede kullanılan üretim yöntemleri ve projenin kapasitesi
B
Sosyal ve ekonomik yönden önemi ve gerekliliği
C
Projenin yaratabileceği çevre sorunları ve bunlara yönelik alınacak tedbirler
D
Projede gerçekleştirilecek faaliyetin teknoloji alternatifi
E
Halkın faaliyete ilişkin olumlu görüşü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x