Ekoloji ve Çevre Bilgisi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Ekoloji ve Çevre Bilgisi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Populasyon ekolojisi
II. Bitki ekolojisi
III. insan ekolojisi
IV. Hayvan ekolojisi
Yukarıdakilerden hangileri çalışılan organizmaya göre yapılan ekolojik sınıflandırma türlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 2

Yeryüzünü kaplayan su tabakasının sıcaklık faktörü ile buharlaşması ve atmosfer nemini oluşturmasıyla başlayan ve yağışlarla suyun tekrar yeryüzüne dönmesiyle sonuçlanan biyojeokimyasal madde döngüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Azot döngüsü
B
Hidrolojik döngü
C
Kükürt döngüsü
D
Karbon döngüsü
E
Fosfor döngüsü
Soru 3

Azot döngüsünde amonyağın mikroorganizmalar tarafından önce nitrite sonra da nitrata çevrilmesine ne ad verilir?

A
Amonifikasyon
B
Oksidasyon
C
Nitrifikasyon
D
Asimilasyon
E
Denitrifikasyon
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bitkiler için en uygun rüzgar hızı aralığıdır?

A
0-3 m/s
B
3-5 m/s
C
4-7 m/s
D
5-7 m/s
E
6-8 m/s
Soru 5

Kuru toprakta kalan ve toprak havasında bulunan toprak suyu türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taban suyu
B
Kapiler su
C
Bileşik su
D
Higroskopik su
E
Su buğusu
Soru 6

Hava sıcaklığının günün saatlerine göre değişiklik göstermesi ________ olarak tanımlanır?
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
termoperiyodizm
B
termoperiyot
C
fotoperiyodizm
D
vernalizasyon
E
fotoperiyot
Soru 7

Belirli bir bölgede yaşayan farklı bitki türlerinden oluşan birbirleriyle ve çevresel faktörlerle sürekli ilişki içerisinde bulunan topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süksesyon
B
Çayır
C
Mera
D
Klimaks
E
Bitki örtüsü
Soru 8

Bitkilerin ilk olarak ortaya çıktıkları veya evrimlerini ilk olarak tamamladıkları yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bitki gen merkezi
B
Prodüktivite
C
Biçenekler
D
Sinekoloji
E
Bazal alan
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sebeplerine göre erozyon sınıflandırmalarından biri değildir?

A
Rüzgar erozyonu
B
Bitki örtüsü erozyonu
C
Su erozyonu
D
Buzul erozyonu
E
Çığ erozyonu
Soru 10

Çevrenin ekonomik, politik ve toplumsal öğelerinin tek bir çevre sistemine doğru yönelmesi sürecine ne ad verilir?

A
Sürdürülebilirlik
B
Endüstrileşme
C
Küreselleşme
D
Ekosistem
E
Bütüncül çevre
Soru 11

Bitki topluluklarının düzenli bir biçimde birbirini takip ederek mevcut alanı kaplaması ________ olarak ifade edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
nudasyon
B
mera
C
klimaks
D
çayır
E
süksesyon
Soru 12

Toprak boşluklarının tümüyle su ile dolduğu nem miktarına ne ad verilir?

A
Toprak suyu
B
Doyma noktası
C
Solma noktası
D
Faydalı su
E
Tarla kapasitesi
Soru 13

Arazi sınıfları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Birinci sınıf araziler bataklık, çöl ve çok derin oyuntulu ve dağlık alanlardır.
B
ikinci sınıf araziler tarıma uygun hafif meyilli hafif ıslak özelliğe sahip arazilerdir.
C
Üçüncü sınıf araziler yüksek erozyon riski taşıyan aşırı ıslak az verimli arazilerdir.
D
Dördüncü sınıf araziler aşırı meyilli ve toprak içeriği nedeniyle tarımsal işleme uygun olmayan arazilerdir.
E
Beşinci sınıf araziler çayır, mera ve orman gibi uzun ömürlü bitkilerin yetiştiriciliğine uygun arazilerdir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi alternatif enerji kaynaklarından biri değildir?

A
Jeotermal enerji
B
Güneş enerjisi
C
Hidro enerji
D
Nükleer enerji
E
Rüzgar enerjisi
Soru 15

Aşağıdaki hangisi Orta Anadolu alt iklim tiplerinden biri değildir?

A
Orta Anadolu Yaylası iklimi
B
Orta Anadolu Kuzey Geçit iklimi
C
Orta Anadolu Batı Geçit iklimi
D
Marmara iklimi
E
Orta Anadolu Çanağı iklimi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olan gaz fazındaki kirleticilerden biri değildir?

A
Karbon dioksit
B
Karbon monoksit
C
Partikül madde
D
Kükürt dioksit
E
Azot dioksit
Soru 17

Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını amaçlayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarım Kanunu
B
Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Kanunu
C
Mera Kanunu
D
Milli Parklar Kanunu
E
Çevre Kanunu
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel su arıtım yöntemlerinden biri değildir?

A
Adsorpsiyon
B
Çöktürme
C
Süzme
D
Yüzdürme
E
Havalandırma
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi evsel ısınmada fosil yakıtların kullanılmasından kaynaklanan hava kirleticilerinden biridir?

A
Azot oksitler
B
Uçucu organik bileşikler
C
Ozon
D
Kükürt dioksit
E
Partikül madde
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi çevresel etki değerlendirmesi kapsamında dünya ekosisteminde korunması amaçlanan temel çevre koruma faaliyetlerinden biri değildir?

A
Biyosferin korunması
B
Atmosferin korunması
C
Popülasyonun korunması
D
Litosferin korunması
E
Hidrosferin korunması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x