Ekonomi Sosyolojisi 2015-2016 Vize Sınavı

Ekonomi Sosyolojisi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Granovetter'in “Yurtlanmışlık” konseptinin merkezi unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal ilişki ağları
B
Yeni kurumsalcı yaklaşım
C
Yapısal sosyoloji
D
Örgütsel çözümleme
E
Kapitalizmin ruhu
Soru 2

Kentli nüfus veya kentsel yapıda yüksek gelirli kesim ve yoksul kesimlerin yerleşim yeri farklılaşmaları aşağıdaki yapılanmalardan hangisine bir örnektir?

A
Kültürel yapılanma
B
Politik yapılanma
C
Teknolojik yapılanma
D
Sosyal yapılanma
E
Bölgesel yapılanma
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ekonomi sosyolojisinin analiz düzeylerinden biri değildir?

A
Örgütsel düzey
B
Küresel düzey
C
Kurumsal düzey
D
Toplumsal düzey
E
Kavramsal düzey
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Parsons’un AĞIL şeması ile tanımladığı alt sistem unsurlarından biri değildir?

A
Amaç gerçekleştirme
B
Teknolojik gelişme
C
Norm ve davranış kalıplarının korunması
D
Bütünleşme
E
Uyum
Soru 5

“Doğanın dikkatli kullanımı ile İnsanî gelişmeyi kalıcı olarak besleyen yenilik süreçleri” aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanabilir?

A
Uygarlık yolu
B
Teknolojik gelişme
C
Büyüme
D
Paradigmal sıçrama
E
Sürdürülebilirlik
Soru 6

Newman, aşağıdakilerden hangisini “Reel Yaşamdaki Ağlar” olarak nitelendirmez?

A
Formel ağlar
B
Biyolojik ağlar
C
Sosyal ağlar
D
Teknolojik ağlar
E
Enformasyon-bilgi ağları
Soru 7

Karşılıklı çıkar, beklenti, çatışma, empati, özdeşleşme, rol, algılama, alış-veriş güç ve tasvip kavramları, esas olarak ekonomi sosyolojisinin hangi analiz düzeyinde incelenir?

A
Örgütsel analiz
B
Etkileşim analizi
C
Toplumsal analiz
D
Bireysel analiz
E
Kurumsal analiz
Soru 8

“Evren algısı ve dünya görüşünden, üretim düzeyine ve ortamına kadar her şeyin anlam ve içeriğinin daha üst düzleme taşınması” aşağıdaki kavramlardan hangisi ile bağlantılıdır?

A
Teknoloji
B
Uygarlık
C
Politika
D
Paradigma
E
Toplumsal sistem
Soru 9

Serbest piyasa ekonomisinde kimin neyi ne kadar üreteceğine aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
Rasyonel davranan siyasi irade
B
Rasyonel karar veren devlet
C
Rasyonel tercih yapan bireyler
D
Rasyonel davranan ulus ötesi kurumlar
E
Rasyonel girişimciler
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi feminist yaklaşımın yerleşik bilim politikasına getirdiği eleştirilerinden biridir?

A
Bütün bilim dallarında erkekler kadınlara göre daha çok eğitilmektedir.
B
Bütün bilim dallarında kadınların sayısı erkeklere göre daha fazladır.
C
Sosyal bilimlerde kadınların ve erkeklerin sayısı eşittir.
D
Fen bilimlerinde kadınların ve erkeklerin sayısı eşittir.
E
Bilim politikası kadınları ve erkekleri eşit düzeyde desteklemektedir.
Soru 11

Feminist iktisatçılar aşağıdakilerden hangisini kadınlık ile ilişkilendirir?

A
Duyguları kontrol etme
B
Güçlülük
C
Nesnellik
D
Sezgisel anlama
E
Sertlik
Soru 12

Türkiye’de enformel sektörün ortaya çıktığı ilk yıllarda aşağıdaki kavramlardan hangisi enformel sektörün yerine kullanılmıştır?

A
Küçük üretim
B
Yer altı ekonomisi
C
Kayıt dışı ekonomi
D
Marjinal sektör
E
Kaçak istihdam
Soru 13

Küçük köylünün ürettiği şeker pancarının, şeker fabrikaları tarafından satın alınması aşağıdaki bağlantı türlerinden hangisine bir örnektir?

A
Tüketim bağlantısı
B
Geri bağlantı
C
Fason bağlantı
D
Gelir bağlantısı
E
ileri bağlantı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 1970’li yıllarda azgelişmiş ülkelerde enformel sektörün ortaya çıkmasında etkili olan temel faktörlerden biridir?

A
Yabancı sermaye yatırımlarının artması
B
içe dönük sanayileşme politikaları
C
Yasal düzenlemelerin katılığı
D
Kentten kıra gerçekleşen nüfus hareketliliği
E
Bu ülkelerdeki yasal düzenlemelerin esnekliği
Soru 15

Yapısalcı Okul’un (Bağımlılık Okulu) enformel sektöre bakışını en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enformel sektör formel sektör geliştikçe ortadan kalkacaktır.
B
Enformel sektöre devletin yapacağı yatırım ekonomik gelişmeyi sağlar.
C
Enformel sektör ekonominin geleneksel yapısını temsil etmektedir.
D
Enformel sektör geri formel sektör geliştirici bir yapıdır.
E
Enformel sektörün varlığı kapitalizm için zorunludur.
Soru 16

Pastane sahibi bir işletmecinin üretim yapmak için ihtiyacı olan şekeri fabrikadan alması aşağıdaki bağlantı türlerinden hangisine bir örnektir?

A
Tüketim bağlantısı
B
Geri bağlantı
C
Fason bağlantı
D
ileri bağlantı
E
Gelir bağlantısı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kullanım değeri çok yüksek olan suyun, kullanım değeri çok daha düşük olan mücevhere göre çok daha ucuz olmasını açıklar?

A
Üretim paradoksu
B
Bağlantı değeri
C
Değer paradoksu
D
Mübadele değeri
E
Üretim farklılaşması
Soru 18

Neoklasik iktisadı karekterize eden üç temel kavram aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

A
Kıtlık, bencillik ve rekabet
B
Bolluk, diğergamlılık ve rekabet
C
Çalışkanlık, inanç ve bencillik
D
Bencillik, rekabet ve bolluk
E
inanç, kıtlık ve rekabet
Soru 19

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi toplum içinde kadın ve erkeğe yüklenen rollerin ve işlevlerin tarihsel süreç içinde toplumsallaşma aracılığı ile öğrenildiğini savunur?

A
Sosyal determinist yaklaşım
B
Biyolojik determinist yaklaşım
C
iktisadi determinist yaklaşım
D
Psikolojik determinist yaklaşım
E
Materyalist determinist yaklaşım
Soru 20

Aşağıdaki ifadelerden hangisi enformel kesimi açıklayan yeni bakışa aittir?

A
Enformel kesim artık-emek havuzunu temsil etmektedir.
B
Enformel kesimin çoğu kayıtsız ve kaçak işleri kapsamaktadır.
C
Enformel kesim marjinal üretkenliğe sahiptir.
D
Enformel ekonomi düşük gelirli gruplar için istihdam, mal ve hizmet sağlamaktadır.
E
Enformel kesim varlığını formel kesimden bağımsız sürdürmektedir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x