Eleştiri Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı

Eleştiri Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türk edebiyatında şair tezkirelerinin ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Heşt-Behişt
B
Mecalisü’n-Nefayis
C
Meşa’irü’ş-Şu’ara
D
Mebani’l-inşa
E
Tezkiretü’ş-Şu’ara
Soru 2

Scaliger eleştiriyi nasıl tanımlar?

A
Eleştirmenlerin farklı bilim dallarından yararlanmalarıdır.
B
Değişik bakış açılarının çokluğudur.
C
Eleştirmenlerin kültür farklılığının esere yansımasıdır.
D
Eleştirmenlerin farklı akımları temsil etmesidir.
E
Zihinsel eserlerin üstün ve zayıf yönlerini ortaya koymaktır.
Soru 3

Gelibolulu Süruri, Osmanlı kültür çevrelerinde yazılmış ilk Türkçe belagat kitabı olarak kabul edilen Bahrü’l-Maarif’i kaleme alırken aşağıdaki eserlerden hangisini örnek almıştır?

A
Mebani’l-inşa
B
Misbahü’l-Fesaha
C
Enisü’l-Uşşak
D
Telhisü’l-Miftah
E
Miftahü’t-Teşbih
Soru 4

“Ne kadar güzel bir elbise!” cümlesinde dil hangi fonksiyonunda kullanılmıştır?

A
Haber fonksiyonunda
B
ifade fonksiyonunda
C
Algılama fonksiyonunda
D
Etkileme fonksiyonunda
E
Üst-dil fonksiyonunda
Soru 5

Belâgat biliminde vericinin alıcıyı yani konuşanın dinleyeni ikna etme yollarına ne ad verilir?

A
Beş sanat
B
Mukteza-yı hal
C
Faide-i haber
D
Siga-yı akd
E
Geçişsiz haber amacı
Soru 6

“Tercüme eserler” metin tipi olarak aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Ek metin
B
Tip metin
C
Dış metin
D
Art metin
E
iç metin
Soru 7

Edebiyat incelemelerinde dış yaklaşım modelinin birinci planda önem verdiği husus aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eserleri tarihî bağlamından bağımsız olarak incelemeye önem verir.
B
Edebî kriterlere önem verir.
C
Kuramlara ve edebî sanatlara önem verir.
D
Toplumsal ve psikolojik olgulara önem verir.
E
Edebî sanatlara önem verir.
Soru 8

Divanların başında şiir ve şair kavramlarını açıklayan, şairin divan tertip etme gerekçesini ifade eden mensur veya manzum/mensur karışık olmak üzere yazılmış metinlere ne ad verilir?

A
Âgâz-ı Destan
B
Dibace
C
Mukaddime
D
Şehname
E
Şirâze
Soru 9

“Bir metin hakkında yazılan tenkitler açıklamalar, tahliller ve yorumların hepsidir.” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

A
Tip metinlilik [architextualite]
B
Art metinlilik [hypertextualite]
C
iç metinlilik [intertextualite]
D
Ek metinlilik [paratextualite]
E
Dış metinlilik [metatextualite]
Soru 10

Tezkireciler, bir eserin üslup özellikleri ile ilgili değerlendirme yaparken aşağıdaki sıfatlardan hangisini kullanmışlardır?

A
Rindâne
B
Divâne
C
Hûb
D
Rengîn
E
Abdâr
Soru 11

Romantik edebiyatın bütün niteliklerini taşıyıp “fena bulmuş bir vücudun bekâsı için” yazılan şiir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merkad-ı Fatih’i Ziyaret
B
Sahra
C
Nâ-kâfî
D
Makber
E
Bir Şairin Hezeyanı
Soru 12

“Mukaddime-i CelâT”in aşağıdaki eserlerin hangisinden esinlenerek yazıldığı iddia edilir?

A
J. J. Rousseau’nun Emile Önsözü
B
Víctor Hugo’nun Cromwell Önsözü
C
J. J. Rousseau’nun Cromwell Önsözü
D
Victor Hugo’nun Sefiller Önsözü
E
Victor Hugo’nun Hernani Önsözü
Soru 13

Tanzimat sonrası Türk edebiyatında edebiyat kavramını, yeni bir yaklaşımla ilk kez ele alıp tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Paşa
B
Ahmet Midhat Efendi
C
Namık Kemal
D
Şinasi
E
Beşir Fuad
Soru 14

Şinasi ile Rûznâme-i Cerîde-i Havâdis gazetesinden Sait Bey, 1864'te aşağıdakilerden hangisi üzerine tartışmıştır?

A
Belagat anlayışının sürdürülmesi
B
Romanlarda hangi konuların işlenmesi gerektiği
C
Dilin sadeliği
D
Biçimsel öğeler
E
Batı edebiyatına yönelmenin gerekliliği
Soru 15

Ziya Paşa’nın edebî eleştirilerini dile getirdiği makalesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şiir ve inşâ
B
Mukaddime-i Öelâl
C
Terkib-i Bend
D
Defter-i Amal
E
Fâtin Tezkiresi
Soru 16

I. Tanzimat dönemi edebiyatının estetiğini oluşturmak
II. Muallim Naci ve arkadaşlarına karşı yeni edebiyatı ve zihniyeti savunmak
III. Servet-i Fünûn topluluğuna ciddi anlamda katkı sağlamak
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi yukarıdaki nitelikleriyle öne çıkar?

A
Şinasi
B
Abdülhak Hamit
C
Recaizade Mahmut Ekrem
D
Ahmet Mithat Efendi
E
Mizancı Murat
Soru 17

Namık Kemal’in, edebiyatı her şeyden önce bir dil meselesi olarak gördüğü ve dilin milletin her anlamda gelişmesinde başat rolü oynadığını ileri sürdüğü “Tasvir-i Efkâr”da yayımlanan yazısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
intibah Mukaddimesi
B
Tahrib-i Harabat
C
Bahâr-ı Dâniş Mukaddimesi
D
irfan Paşa Mektubu
E
Lisân-ı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazatı Şâmildir
Soru 18

“Bana lâzım değil beyân ü bedi” mısrasında Abdülhak Hamit aşağıdakilerden hangisini reddetmiştir?

A
Eski şiir ve roman anlayışını
B
Eski tarih ve edebiyat anlayışını
C
Yeni şiir ve sanat anlayışını
D
Eski şiir ve sanat anlayışını
E
Eski tiyatro ve sanat anlayışını
Soru 19

Edebiyatı, bir milletin “tercüme-i ahvâli” ve “hayat-ı maneviyyesi” olarak gören sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muallim Naci
B
Ziya Paşa
C
Mizancı Murat
D
Recaizade Mahmut Ekrem
E
Namık Kemal
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit’in öne çıkan eleştirel edebî metinlerinden biri değildir?

A
Nâ-kâfî
B
Bir Şairin Hezeyânı
C
Sahra
D
Duhter-i Hindû’nun Hâtime Bölümü
E
Makber Mukaddimesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x