Eleştiri Tarihi 2018-2019 Final Sınavı

Eleştiri Tarihi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir edebî eseri, toplumbilimsel ve psikolojik olgularla açıklamaya çalışan eleştiri modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dilbilimsel ve Yapısal Model
B
Kurallar Modeli
C
Tefsir yahut Yorum Modeli
D
Tarihsel Model
E
Dış Yaklaşım Modeli
Soru 2

“Eleştirmen, okumayı bilen ve başkalarına öğreten adamdır.” tanımı aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A
Jules Lemaître
B
Jean Molino
C
Sainte Beuve
D
Gustave Lanson
E
Rene Wellek
Soru 3

Nef'î vâdî-i kasâidde sühan-perdâzdur Olamaz amma gazelde Bakî vü Yahya gibi Mesnevî semtinde geçmişdür Atâyî cümlesin Hâletî evc-i ruba'îde uçar ankâ gibi
Yukarıdaki değerlendirmeler aşağıdaki divan edebiyatı şairlerinden hangisine aittir?

A
Şeyh Galip
B
Mehdî
C
Fatin Davut Efendi
D
Nedîm
E
Haşan Yaver
Soru 4

Tezkirelerde “selîs” ve “selâset” gibi kavramlar sözün ________ işaret eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
rekâketine ve redifine
B
ahenk ve akıcılığına
C
anlamına ve kafiyesine
D
beyitte oluşturduğu kompozisyona
E
okuyucu üzerindeki etkisine
Soru 5

I. Bir dilin gelişme safhaları, en güzel şekilde tenkit eserlerinde görülebilir.
II. Bir edebiyatın gelişmesi, zenginleşmesi ve güzelleşmesi ancak ciddi eleştiri faaliyetleriyle olabilir.
III. Ülkemizde eleştiri öteden beri yanlış
anlaşılmakta; saldırı ile eleştiri birbirine karıştırılmakta, âdeta eşanlamlı
sayılmaktadır.
IV. Avrupa’da eleştiri müstakil bir tür kabul edilmiş, Sainte-Beuve, Bouleau ve Voltaire gibi büyük tenkitçiler sayesinde edebî seviye yükselmiştir.
Yukarıdaki eleştiri ile ilgili görüşler aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A
Mizancı Murat
B
Beşir Fuad
C
Abdülhak Hamit
D
Recaizade Mahmut Ekrem
E
Muallim Naci
Soru 6

“Racine ile Lamartine Nef’î gibi kaside yazamayacağı gibi Senâî ile Ferezdak da Moliere gibi tiyatro yazamaz.” görüşünü ortaya atan Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Mitat Efendi
B
Namık Kemal
C
Şinasi
D
Ziya Paşa
E
Ahmet Vefik Paşa
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi “Yeni Lisan” hareketi etrafında dil konularında kalem oynatan yazarlardan biri değildir?

A
Yakup Kadri
B
Halit Ziya
C
Yahya Kemal
D
Cenap Şahabettin
E
Hamdullah Suphi
Soru 8

“Bugün ben yazdım, elbette yazar ahfâd, nâ-kâfî” dizesinde yazarın zamansal bağlamdaki öngörüsü ________ olmuştur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
geçmiş
B
an
C
orta vade
D
gelecek
E
halihazır
Soru 9

“Ara Nesil Şairi: Mehmet Celal” adlı çalışma aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Necat Birinci
B
Mehmet Kaplan
C
Mahmut Babacan
D
Haşan Akay
E
Fatih Andı
Soru 10

Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman isimli eseriyle tanınan ve eleştiride nesnel bir anlayışı benimseyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
TahirAlangu
B
Mehmet Kaplan
C
Olcay Önertoy
D
Fethi Naci
E
Ramazan Korkmaz
Soru 11

1917'de “Harabat, Ozan, Harname” yazılarıyla dönem ve eser eleştirisine yer veren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Gökalp
B
Fuat Köprülü
C
Ali Canip
D
Yahya Kemal
E
Ömer Seyfettin
Soru 12

“Ara Nesirde eleştiri üzerinde “doktora” çalışması yapan akademisyen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haşan Akay
B
Cafer Gariper
C
Mehmet Kaplan
D
Mahmut Babacan
E
Fatih Andı
Soru 13

Eleştiriyi, Yeni çıkan eserler hakkında bilgi veren yazılar olmayıp herhangi bir sanatçı, herhangi bir eser, herhangi bir değer yargısı üzerinde sistemli bir düşünce sonucunda yazılmış eleştirel tarzdaki bütün yazılardır. olarak tanımlayan Cumhuriyet dönemi eleştirmeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Peyami Safa
B
Orhan Burian
C
Nurullah Ataç
D
Suut Kemal Yetkin
E
İbrahim Alaattin Gövsa
Soru 14

Türkün Kitabı adlı eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A
Rıza Tevfik
B
Tevfik Fikret
C
Fuat Köprülü
D
Halide Edip
E
Aka Gündüz
Soru 15

“Yeni Eleştiri” kuramını edebi metinlere uygulayarak Türk edebiyatında nesnel eleştirinin önemli öncülerinden biri olan, ölümünden sonra dergilerdeki yazılarının “Çağının Eleştirisi” adlı iki ciltlik yapıtta bir araya getirilen eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüseyin Cöntürk
B
Nurullah Ataç
C
TahirAlangu
D
Nurullah Berk
E
Eser Gürson
Soru 16

“Nesnel eleştirinin aslında öznel eleştirinin bir kamuflajı olduğunu düşünen” eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Füsun Akatlı
B
Memet Fuat
C
Doğan Hızlan
D
Turgut Uyar
E
Ahmet Kabaklı
Soru 17

1941’de Tasvir-i Efkâr’da çıkan “Tenkit İhtiyacı” adlı yazısında Batı'dan Türk edebiyatına giren roman, öykü, tiyatro gibi türlerin kendi yazarlarıyla birlikte; ancak eleştirinin eleştirmensiz geldiğini ve Türk edebiyatında eleştirinin en büyük zaafının da bu olduğunu belirten yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fuat Köprülü
B
Ahmet Hamdi Tanpınar
C
Hüseyin Cöntürk
D
Mehmet Kaplan
E
Suut Kemal Yetkin
Soru 18

Behçet Kemal’in 1935’te, “sanatkârın inkılâp edebiyatının emrinde olması gerektiğini” öne sürdüğü “Gönüllü Saat” adlı yazısı ________ dergisinde yayımlanmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Varlık
B
Ağaç
C
Ülkü
D
Kültür Haftası
E
Her Ay
Soru 19

Namık Kemal’e göre, tarz-ı cedîdin (yeni tarz) ortaya çıkışından beri, edebiyatta görülmeye başlanan üç yeni tür aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Edebi makale, eleştiri ve roman
B
Tiyatro, deneme ve siyasi makale
C
Eleştiri, roman ve tiyatro
D
Edebi makale, fıkra ve deneme
E
Siyasi makale, roman ve tiyatro
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Ara Nesil yazarlarından biri değildir?

A
Hüseyin Rahmi
B
Ahmet Rasim
C
Beşir Fuad
D
Fatma Aliye Hanım
E
Hüseyin Daniş
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x