Eleştiri Tarihi 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Eleştiri Tarihi 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sanatın ya da edebiyatın incelenmesi, tartışılması, değerlendirilmesi, yargılanması işine, en geniş anlamda, ne ad verilir?

A
Edebiyat Kuramı
B
Belagat
C
Eleştiri
D
Edebiyat Tarihi
E
Karşılaştırmalı Edebiyat
Soru 2

Gelibolulu Süruri, Osmanlı kültür çevrelerinde yazılmış ilk Türkçe belagat kitabı olarak kabul edilen Bahrü’l-Maarif’i kaleme alırken aşağıdaki eserlerden hangisini örnek almıştır?

A
Miftahü’t-Teşbih
B
Telhisü’l-Miftah
C
Misbahü’l-Fesaha
D
Mebani’l-inşa
E
Enisü’l-Uşşak
Soru 3

Şair tezkirelerinde, şiirin ne olduğuna, kökenine, biçim ve içerik bakımından özelliklerine, poetik yönlerine aşağıdaki bölümlerin hangisinde yer verilir?

A
Girizgah
B
Nesib
C
Rahşiye
D
Dâriye
E
Mukaddime
Soru 4

“Ne kadar güzel bir elbise!” cümlesinde dil hangi fonksiyonunda kullanılmıştır?

A
Üst-dil fonksiyonunda
B
Haber fonksiyonunda
C
ifade fonksiyonunda
D
Etkileme fonksiyonunda
E
Algılama fonksiyonunda
Soru 5

Abdülhak Hamit Tarhan, “Bir Şairin Hezeyânı” adlı şiirindeki görüşlerini daha sonra aşağıdaki eserlerinin hangisinde tekrarlamıştır?

A
Tarık
B
Makber Mukaddimesi
C
Duhter-i Hindû
D
Nâ-kâfi
E
Eşber
Soru 6

Şinasi ile Rûznâme-i Cerîde-i Havâdis gazetesinden Sait Bey, 1864'te aşağıdakilerden hangisi üzerine tartışmıştır?

A
Dilin sadeliği
B
Belagat anlayışının sürdürülmesi
C
Biçimsel öğeler
D
Batı edebiyatına yönelmenin gerekliliği
E
Romanlarda hangi konuların işlenmesi gerektiği
Soru 7

Aşağıdaki edebiyat topluluklarından hangisi, edebiyata bir milletin kalkınmasını sağlayacak araç olarak bakmış ve böylece bu sanat dalına ne olduğu tam olarak belli olmayan yeni bir fonksiyon yüklemiştir?

A
Servet-i Fünûn Nesli
B
II. Meşrutiyet Nesli
C
Tanzimat II. Nesil
D
Ara Nesil
E
Tanzimat I. Nesil
Soru 8

Namık Kemal’in, Ziya Paşa’nın Harâbâtının ikinci ve üçüncü cildini tenkit ettiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Takîb
B
intibah Mukaddimesi
C
Tahrib-i Harabat
D
irfan Paşa Mektubu
E
Mukaddime-i Celâl
Soru 9

“Her edebî dönem bir öncekinin eleştirisiyle hazırlanır.” görüşü aşağıdaki edebî devir eleştirilerinden hangisine aittir?

A
I. Meşrutiyet
B
Servet-i Fünûn
C
Fecr-i Ati
D
II. Meşrutiyet
E
Ara Nesil
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde hikâye ve roman eleştirisinde önemli bir eksikliktir?

A
Kurguyla ilgili yeni yaklaşımların, Avrupa romanında yeni gelişmelerin tartışılmaması
B
Kurguya dayalı eser sayısının az olması
C
Roman ya da hikâye türünün gazetelerde tefrika edilmesi
D
Eserlerde belli konularda tekrara düşülmesi
E
Halkın şiir türüne ilgi duyması
Soru 11

“Bugün ben yazdım, elbette yazar ahfâd, nâ-kâfî” dizesinde yazarın zamansal bağlamdaki öngörüsü ________ olmuştur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
halihazır
B
orta vade
C
geçmiş
D
an
E
gelecek
Soru 12

Yeni Lisan faaliyetlerini; Genç Kalemler Öncesi, Genç Kalemler Devresi ve Genç Kalemler Sonrası olmak üzere üç döneme ayıran araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaya Bilgegil
B
Abdullah Uçman
C
İsmail Parlatır
D
Bilge Ercilasun
E
Olcay Önertoy
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, Ara Nesil yazarlarının, tenkitle ilgili yazılarına yer verdikleri dergi ya da gazetelerden biri değildir?

A
Muhit
B
Tercüman-ı Ahvâl
C
Saadet
D
Tercüman-ı Hakîkat
E
Gayret
Soru 14

“Yeni Eleştiri” kuramını edebi metinlere uygulayarak Türk edebiyatında nesnel eleştirinin önemli öncülerinden biri olan, ölümünden sonra dergilerdeki yazılarının “Çağının Eleştirisi” adlı iki ciltlik yapıtta bir araya getirilen eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eser Gürson
B
Nurullah Berk
C
Hüseyin Cöntürk
D
Nurullah Ataç
E
TahirAlangu
Soru 15

“Eleştiri” ve “eleştirmen” konuları ile ilgili görüş farklılıkları, 1938'de aşağıdaki yazarlardan hangisi arasında edebî bir tartışmaya dönüşmüştür?

A
Nahit Sırrı Örik-Ahmet Hamdi Tanpınar
B
ilhan Geçer-Hasan Ali Yücel
C
Halide Edip Adıvar-Peyami Safa
D
Yusuf Atıgan-Kemal Tahir
E
Nurullah Ataç-Yaşar Nabi Nayır
Soru 16

Eleştiriyi, Yeni çıkan eserler hakkında bilgi veren yazılar olmayıp herhangi bir sanatçı, herhangi bir eser, herhangi bir değer yargısı üzerinde sistemli bir düşünce sonucunda yazılmış eleştirel tarzdaki bütün yazılardır. olarak tanımlayan Cumhuriyet dönemi eleştirmeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbrahim Alaattin Gövsa
B
Orhan Burian
C
Nurullah Ataç
D
Suut Kemal Yetkin
E
Peyami Safa
Soru 17

Yeni Lisan hareketini eleştirenler ile en cok polemiğe giren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Canip
B
Ziya Gökalp
C
Ömer Seyfettin
D
Yahya Kemal
E
Mehmet Emin
Soru 18

“Nesnel eleştirinin aslında öznel eleştirinin bir kamuflajı olduğunu düşünen” eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Memet Fuat
B
Turgut Uyar
C
Ahmet Kabaklı
D
Doğan Hızlan
E
Füsun Akatlı
Soru 19

1941’de Tasvir-i Efkâr’da çıkan “Tenkit İhtiyacı” adlı yazısında Batı'dan Türk edebiyatına giren roman, öykü, tiyatro gibi türlerin kendi yazarlarıyla birlikte; ancak eleştirinin eleştirmensiz geldiğini ve Türk edebiyatında eleştirinin en büyük zaafının da bu olduğunu belirten yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Suut Kemal Yetkin
B
Hüseyin Cöntürk
C
Ahmet Hamdi Tanpınar
D
Mehmet Kaplan
E
Fuat Köprülü
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Berna Moran’ın eleştiri türündeki eserlerinden biridir?

A
Eleştiride Kırk Yıl
B
Anlatıların Aynası Yazınsal Eleştiriler
C
Eleştirinin Abecesi
D
Edebiyat Kuramları ve Eleştiri
E
Şiir ve Eleştiri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x