Eleştiri Tarihi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Eleştiri Tarihi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İslâm belâgatçıları tarafından aşağıdakilerden hangisi belâgatın en mükemmel örneği olarak gösterilir?

A
Şehname
B
Hadis
C
Kur’an
D
Muallakat-ı Seb’a
E
Tefsir
Soru 2

Tezkirelerde “selîs” ve “selâset” gibi kavramlar sözün ________ işaret eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
ahenk ve akıcılığına
B
anlamına ve kafiyesine
C
okuyucu üzerindeki etkisine
D
rekâketine ve redifine
E
beyitte oluşturduğu kompozisyona
Soru 3

Eserin değeri problemiyle ilgilenen, eser hakkında iyi yahut kötü, güzel yahut çirkin, faydalı yahut zararlı tarzında yargıya varan eleştiri türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dış Eleştiri
B
Hüküm Eleştirisi
C
iç Eleştiri
D
Niteleyici Eleştiri
E
Açıklayıcı Eleştiri
Soru 4

Belagatla ilgili Arapça ve Farsça Kaynakları ilk kez Türkçeye uyarlayan Şeyh Ahmet Bardahî aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin himayesinde yetişmiştir?

A
Osmanlılar
B
Karakoyunlular
C
Selçuklular
D
Akkoyunlular
E
Safeviler
Soru 5

Namık Kemal’in, edebiyatı her şeyden önce bir dil meselesi olarak gördüğü ve dilin milletin her anlamda gelişmesinde başat rolü oynadığını ileri sürdüğü “Tasvir-i Efkâr”da yayımlanan yazısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bahâr-ı Dâniş Mukaddimesi
B
Lisân-ı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazatı Şâmildir
C
irfan Paşa Mektubu
D
Tahrib-i Harâbât
E
intibâh Mukaddimesi
Soru 6

Devrinin popüler edebiyat anlayışı olan romantizmi eleştiren bu eser, aynı zamanda Türk edebiyat tarihinin ilk tenkitli monografisidir. Türk edebiyatı tarihinde “Hayâliyyûn-Hakikiyyûn” tartışmasını da bu eser başlatmıştır.
Yukarıda söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demdeme
B
İntikad
C
Victor Hugo
D
Mektuplarım
E
Zemzeme
Soru 7

“Bana lâzım değil beyân ü bedi” mısrasında Abdülhak Hamit aşağıdakilerden hangisini reddetmiştir?

A
Yeni şiir ve yeni eleştiri anlayışını
B
Eski eleştiri anlayışını
C
Kronolojik tarih anlayışını
D
Dil bilgisi kurallarını
E
Eski şiir ve sanat anlayışını
Soru 8

Estetik için “âsâr-ı nefîsenin felsefesi” diyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüseyin Cahit
B
Manastırlı Rıfat
C
Ali Nizamî
D
Ali Feyzi
E
Fazlı Necip
Soru 9

Ara Nesirde şiir ve şaire dair görüşlerini açıklayan sanatçılar aşağıdakileri n hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Mehmet Ziver-Nabizade Nazım-Mehmet Celâl
B
Nigar Binti Osman-Nabizade Nazım-ismail Safa
C
Menemenlizâde Mehmet Tahir-Nabizade Nazım- Mehmet Celâl
D
Menemenlizâde Mehmet Tahir-Ali Kemal-Mehmet Celâl
E
Menemenlizâde Mehmet Tahir-Nabizade Nazım- Mehmet Refet
Soru 10

Ziya Paşa’nın Türk halk şiirini yüceltip, divan şiiririni yerdiği makalesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Defter-i Amâl
B
Şiir ve inşâ
C
Terkib-i Bend
D
Mukaddime-i Celâl
E
Fâtin Tezkiresi
Soru 11

Yeni Lisan faaliyetlerini; Genç Kalemler Öncesi, Genç Kalemler Devresi ve Genç Kalemler Sonrası olmak üzere üç döneme ayıran araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olcay Önertoy
B
Abdullah Uçman
C
Kaya Bilgegil
D
İsmail Parlatır
E
Bilge Ercilasun
Soru 12

Hece ile aruzun iki kardeş nehir gibi olduğunu iddia eden yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Gökalp
B
Yahya Kemal Beyatlı
C
Halit Fahri Ozansoy
D
Faruk Nafiz Çamlıbel
E
Orhan Seyfi Orhon
Soru 13

II. Meşrutiyet Döneminde, millî edebiyat anlayışı içerisinde, şiir üzerine yapılan tartışmalar daha cok aşağıdaki konuların hangisi etrafında gelişmiştir?

A
Hece-Aruz
B
Lafız-Mana
C
Kafiye örgüsü
D
Şiir dili
E
Hayaliyyûn-Hakikiyyûn
Soru 14

“Yeni Eleştiri” kuramını edebi metinlere uygulayarak Türk edebiyatında nesnel eleştirinin önemli öncülerinden biri olan, ölümünden sonra dergilerdeki yazılarının “Çağının Eleştirisi” adlı iki ciltlik yapıtta bir araya getirilen eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
TahirAlangu
B
Eser Gürson
C
Nurullah Ataç
D
Nurullah Berk
E
Hüseyin Cöntürk
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 1990 sonrasında göstergebilime dayalı eleştirileriyle dikkat çeken Mehmet Rifat Güzelşen’in eserlerinden biri değildir?

A
Eleştiri Seçkisi, Eleştirel Bakış Açıları
B
Göstergebilimin ABC’si
C
Gösterge Bilime Giriş
D
Genel Göstergebilim Sorunları
E
XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları
Soru 16

Nesnel bir eleştiri yapmak niyetiyle Nurullah Ataç’ın eleştiri anlayışına karşı çıkarak eleştirmenliğe başlayan ve “Bilimden Yana” adlı kitabın da sahibi olan eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
TahirAlangu
B
Berna Moran
C
Vedat Günyol
D
Asım Bezirci
E
Mehmet Fuat
Soru 17

“Eleştiri” ve “eleştirmen” konuları ile ilgili görüş farklılıkları, 1938'de aşağıdaki yazarlardan hangisi arasında edebî bir tartışmaya dönüşmüştür?

A
ilhan Geçer-Hasan Ali Yücel
B
Halide Edip Adıvar-Peyami Safa
C
Nahit Sırrı Örik-Ahmet Hamdi Tanpınar
D
Nurullah Ataç-Yaşar Nabi Nayır
E
Yusuf Atıgan-Kemal Tahir
Soru 18

1941’de Tasvir-i Efkâr’da çıkan “Tenkit İhtiyacı” adlı yazısında Batı'dan Türk edebiyatına giren roman, öykü, tiyatro gibi türlerin kendi yazarlarıyla birlikte; ancak eleştirinin eleştirmensiz geldiğini ve Türk edebiyatında eleştirinin en büyük zaafının da bu olduğunu belirten yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Hamdi Tanpınar
B
Suut Kemal Yetkin
C
Mehmet Kaplan
D
Hüseyin Cöntürk
E
Fuat Köprülü
Soru 19

Mehmet Behçet Yazar’ın dogmatik eleştiri ile pozitivist eleştiriyi benimsemediğini gösteren yazılarına yer verdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yazarlarımız ve Türk Edebiyatı
B
Sanatçılarımız ve Kültürümüz
C
Münevverlerimiz ve Türkçe Edebiyat
D
Edebiyatçılarımız ve Türk Edebiyatı
E
Aydınlarımız ve Türk Yazını
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, 1960'ların ortalarından itibaren Toplumcu Gerçekçi-Marksist anlayışa karşın, milli-manevi değerleri ön plana çıkarmaya çalışan, geleneksel bir edebiyat anlayışına bağlı olarak zaman zaman eleştiriler de yazmış olan yazarlar arasında yer almaz?

A
Orhan Şaik Gökyay
B
Gültekin Samanoğlu
C
Ahmet Kabaklı
D
Nihat Sami Banarlı
E
Muzaffer Erdost
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x