Endüstri Sosyolojisi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Endüstri Sosyolojisi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Endüstri ilişkilerini şekillendiren temel aktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
işveren sendikaları
B
işçiler
C
işçi sendikaları
D
işverenler
E
Devlet
Soru 2

Cumhuriyet döneminde teşviklerle geliştirilmeye çalışılan ilk sanayi alt sektörü hangisidir?

A
Metal üretimi
B
Maden üretimi
C
Şeker üretimi
D
Petrol üretimi
E
ilaç üretimi
Soru 3

Türkiye’de iç piyasaya dönük üretimi artırmak, ara mallar ve yatırım malları üreten sektörleri teşvik etmek amacıyla uygulanan sanayi stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
ithalat ikameci sanayileşme
B
ithalatçı sanayileşme
C
Rekabetçi sanayileşme
D
Tekelci sanayileşme
E
Serbest ticaret
Soru 4

Osmanlı sanayisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Ara mallarının oranı oldukça yüksektir.
B
Hammaddesi tarıma dayalı sektörlerde yoğunlaşmıştır.
C
Bölgesel yoğunlaşma vardır.
D
Tüketim mallarının üretiminin önemli bir yeri vardır.
E
Gayri müslim azınlıklarının ağırlığı oldukça yüksektir.
Soru 5

Risk Toplumu: Yeni Bir Modernliğe Doğru adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
D. Bell
B
A. Giddens
C
P. Drucker
D
Y. Masuda
E
U. Beck
Soru 6

D. Bell ’in, dinamizmini bilgiden alan, temel sektörün hizmet sektörü olduğu, uzman bireylerden oluşan toplum modeline ne ad verilir?

A
Modern toplum
B
Bilgi toplumu
C
Endüstri sonrası toplum
D
Folk toplumu
E
Kent toplumu
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sanayileşme politikasının temel unsurlarından biri değildir?

A
Yatırım ve teşvik
B
Güvenlik
C
Rekabet
D
Teknoloji
E
Bölgesel gelişme
Soru 8

Cinsiyete dayalı sınırlı işbölümü olan ve insanların yaşamak için bir yerden diğerine sürekli olarak göç ettikleri toplum tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Refah toplumu
B
Post-endüstriyel toplum
C
Tarım toplumu
D
Avcı ve toplayıcı toplum
E
Sanayi toplumu
Soru 9

“Üç Hal Kanunu” teorisini ortaya atan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
M.VVeber
B
H. Spencer
C
A. Comte
D
E. Durkheim
E
S. Simon
Soru 10

Nitelikli, yüksek ücret alan, iyi çalışma koşullarına sahip, sürekli istihdam edilen işçiler aşağıdaki işgücü piyasalarından hangisinde yer alır?

A
Çevre işgücü
B
Kayıt dışı işgücü
C
Birincil işgücü
D
ikincil işgücü
E
Kalifiye işgücü
Soru 11

Sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürüten ve belli bir problemi çözmek amacı ile gönüllü olarak bir araya gelen ve genellikle 5-9 kişiden oluşan çalışma gruplarına ne ad verilir?

A
Altı Sigma
B
Yalın yönetim
C
Değişim mühendisliği
D
Kalite çemberi
E
Kalder
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980 Kararlarının amaçlarından biridir?

A
Devalüasyon yoluyla dış ödemeler dengesi açıklarını kapatmak
B
Gümrük vergilerini yükselterek yerli sanayiciyi korumak
C
Tarım sektörünün milli gelirdeki payını artırmak
D
Devlet eliyle sanayileşmeyi artırmak
E
Sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırılmak
Soru 13

Sayıca az, ancak işletmeye maliyeti çok yüksek olan problemlerin öncelikle çözümlenmesini sağlayan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaizen
B
Pareto diyagramı
C
Paternalizm
D
Yalın yönetim
E
Değişim mühendisliği
Soru 14

Türkiye’de sendikacılığın güçlü merkezi yapıya kavuşmasını sağlayan, 10 sendikal üst örgütün bir araya gelerek 1952 yılında kurduğu konfederasyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
HAK-İŞ
B
DİSK
C
TİSK
D
MİSK
E
TÜRK-İŞ
Soru 15

Bir mesleğin profesyonel statüye ulaşmak için geçirdiği tarihsel aşamalara ve mesleğin içsel süreçlerine odaklanan profesyonel mesleği tanımlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yorumlayıcı yaklaşım
B
Süreç yaklaşımı
C
Determinist yaklaşım
D
Niceliksel yaklaşım
E
Niteliksel yaklaşım
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’nın sanayileşme çabalarının örneklerinden biridir?

A
Lonca sistemi
B
I. Dünya Savaşı’na girmek
C
Meşrutiyetin ilanı
D
Islahı Sanayi Komisyonu
E
Kapitülasyonlar
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi işsizliğin unsurlarından biri değildir?

A
Bireyin iş arama eylemi içinde olması
B
Bireyin çalışmak istememesi
C
Bireyin istihdam dışı olup iş bulamaması
D
Bireyin gayri iradi olarak çalışmama durumuyla karşılaşması
E
Bireyin günün geçerli ücret düzeyinde ve çalışma saatlerinde çalışma gereksiniminde olması
Soru 18

Bir grup insanın ürettiği ürünün bir taraftan kendi ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda tarım dışı işler yapan diğer insanların da ihtiyaçlarını karşılayacak kadar üretilmesine ne ad verilir?

A
Endüstri
B
Makineleşme
C
Ekonomi
D
Ticaret
E
Toplumsal artık
Soru 19

1929 dünya ekonomik krizinin aşılması için üretim, tüketim ve gelir arasında bir denge ve istikrarın sağlanması için devletin piyasaya müdahale etmesi gerektiğini öne süren ünlü iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edwards Deming
B
John Maynard Keynes
C
Peter Ferdinand Drucker
D
Philip Crosby
E
James P. Womack
Soru 20

Bilgi, yüksek eğitim düzeyi, piyasada ayrıcalıklı yer ve statüye sahip meslek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birincil meslek
B
Düz meslek
C
Merkez meslek
D
Teknikerlik
E
Profesyonel meslek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x