Endüstri Sosyolojisi 2015-2016 Vize Sınavı

Endüstri Sosyolojisi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Temel ilke olan müşteri tatmini doğrultusunda, bir işletmenin etkinliğini ve verimliliğini artırırken sıfır hataya odaklanan yeni yönetim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taylorizm
B
Altı sigma
C
Keynesyen yönetim
D
Fordizm
E
Değişim mühendisliği
Soru 2

Endüstri toplumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Bürokratik örgütlenme artmıştır.
B
Rasyonalizm ve sekülarizm gelişmiştir.
C
Sınıf çatışmaları kurumsallaşmıştır.
D
Üretim dev fabrikalarda yapılmaktadır.
E
Mekanik dayanışma hakimdir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel kalite yönetimi süreç ilkelerinden biri değildir?

A
Bölümler arası her türlü engellerin kaldırılması
B
Çalışanların eğitimine önem verilmesi
C
Çalışanlar arasında iletişim kanallarının açık tutulması
D
Kalitenin kontrol edilmesi
E
Çalışanları olumsuz etkileyecek her türlü yönetimsel zorlamalardan kaçınılması
Soru 4

Üretim, tüketim ve gelir arasında bir denge ve istikrarın sağlanması için devletin piyasaya müdahale etmesi gerektiğini savunan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
J. M. Keynes
B
A. Smith
C
J. B. Say
D
D. Hume
E
A. Comte
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi H. Freyer’in teknik gelişme dalgalarından biri değildir?

A
Ulaştırma dalgası
B
Demir çelik dalgası
C
Enformasyon dalgası
D
Dokuma endüstrisi dalgası
E
Benzin motoru çağı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi erken dönem yönetim anlayışlarının özelliklerinden biri değildir?

A
Çalışma koşullarının çok kötü olması
B
Sendikaların güçlü olması
C
Kadın ve çocuk emeğinin yoğun kullanılması
D
Patron ve çalışan arasında yüz yüze ilişkilerin egemen olması
E
işletmelerde karar alma sürecinin hiyerarşik olması
Soru 7

Güce ve otoriteye sahip olan kişi ya da kurumun, kendisine bağlı olanların ihtiyaçlarını karşılaması ve bunun karşılığında bağımlı olanların güce ve otoriteye riayet etmesini sağlayan bağımlılık ilişkisine ne ad verilir?

A
Ataerkillik
B
Paternalizm
C
Totaliterlik
D
Otoriterlik
E
Postmodernizm
Soru 8

Endüstri toplumunda iş bölümü ve uzlaşmanın artacağını ve buna bağlı olarak organik dayanışmanın ortaya çıkacağını öne süren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
H. Spencer
B
M. Weber
C
K. Marx
D
E. Dürkheim
E
A. Comte
Soru 9

Post-endüstriyel toplumlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bilgi sınıfı ortaya çıkmıştır.
B
Hizmetler sektörünün oranı artmıştır.
C
Mavi yakalı işçilerin oranı beyaz yakalılardan her zaman daha fazladır.
D
Teknik ve profesyonel sınıfın sayısı artmıştır.
E
Bilgi, toplumun temel eksenidir.
Soru 10

Ekonomik düzen, politik sistem ve kurumsal yapılar gibi büyük ölçekli toplumsal sistem çözümlemelerine ne ad verilir?

A
Endüstri sosyolojisi
B
Siyaset sosyolojisi
C
Görsel sosyoloji
D
Mikro sosyoloji
E
Makro sosyoloji
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi J. T. Dunlop’a göre endüstri ilişkilerinin temel aktörlerinden biri değildir?

A
işçiler
B
Devlet
C
işçi örgütleri
D
işverenler
E
Hane halkı
Soru 12

Türkiye’de işveren sendikalarının üst örgütlenmesi olan tek konfederasyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
TÜRK-İŞ
B
KESK
C
DİSK
D
TİSK
E
HAK-İŞ
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi DİSK’e bağlı sendikalardan biri değildir?

A
Türkiye Maden-iş Sendikası
B
Dev Sağlık-İş
C
Dev Maden-iş
D
Devrimci Yapı-iş
E
Birleşik Metal-iş
Soru 14

Mevcut işinde ya da diğer işinde / işlerinde 40 saatten daha az çalışıp, daha fazla çalışmayı arzu edenlere ne ad verilir?

A
Tam istihdam
B
Zamana bağlı eksik istihdam
C
Yetersiz istihdam
D
Güvencesiz istihdam
E
Yarı zamanlı istihdam
Soru 15

Türkiye’de 1923-1946 yılları arasında sendikalaşmanın önünde siyasal, ekonomik ve hukuki engellerin olduğu sendikalaşma dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cemiyetler dönemi
B
Kuruluş dönemi
C
Gelişme dönemi
D
Müdahaleci dönem
E
Neo-liberal dönem
Soru 16

Hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayan istihdama ne ad verilir?

A
Merkez işçiler
B
Özel sektör
C
Birincil işgücü piyasası
D
Kayıt dışı sektör
E
Formel sektör
Soru 17

İşveren güdümlü sendikacılık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beyaz sendikacılık
B
Sarı sendikacılık
C
Devrimci sendikacılık
D
Kırmızı sendikacılık
E
Mavi sendikacılık
Soru 18

İşsizliğin neden olabileceği bireysel ve toplumsal zararı en aza indirmek amacıyla, istihdam artırmak yerine, işsizleri maddi açıdan destekleyen politika aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genel istihdam
B
Arızi istihdam
C
Aktif istihdam
D
Pasif istihdam
E
Halkçı istihdam
Soru 19

İşgücü piyasasında aktif olarak çalıştığı halde yoksulluk sınırının altında gelir sahibi olan çalışanlara ne ad verilir?

A
Tam istihdam
B
Enformel sektör
C
Çalışan yoksullar
D
Arızi işsizlik
E
Yedek işçi ordusu
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi birincil işgücü piyasalarında işçinin avantajlarından biri değildir?

A
istihdamın garanti altına alınması
B
Sürekli gelirin garantiye alınması
C
Terfi olasılığının olması
D
Sosyal hakların ve korumanın olması
E
işlem maliyetlerinin azalması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x