Endüstri Sosyolojisi 2016-2017 Final Sınavı

Endüstri Sosyolojisi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir mesleğin profesyonel statüye ulaşmak için geçirdiği tarihsel aşamalara odaklanan anlayışa ne ad verilir?

A
Süreç yaklaşımı
B
Tek aşamalı zamansal analiz
C
Kurumsal yaklaşım
D
Uzlaşmacı yaklaşım
E
Sanayileşme yaklaşımı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı sanayisinin temel özelliklerinden biri değildir?

A
Sanayi sektöründe yabancı sermayenin payının oldukça yüksek olması
B
Sanayide hammaddesi tarıma dayalı sektörlerin çoğunlukta olması
C
Ara malı ve yatırım malları üretiminin yok denecek kadar az olması
D
Bölgesel yoğunlaşmanın söz konusu olması
E
Tüketim malları üretiminin önemli bir yer tutması
Soru 3

Bilgi, yüksek eğitim düzeyi, piyasada ayrıcalıklı yer ve statüye sahip meslek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birincil meslek
B
Düz meslek
C
Profesyonel meslek
D
Merkez meslek
E
Teknikerlik
Soru 4

I. Kuralları birey tarafından belirlenen etkinlikler bütünüdür.
II. Süreklilik esastır.
III. Belli bir eğitim sürecini gerektirmektedir.
IV. Mesleğin icrasında tek amaç para kazanmaktır.
Meslekle ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A
I ve III
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
I, III ve IV
Soru 5

Bir ekonominin kalkınma stratejisinin, sosyoekonomik yapı esas alınarak kamu tarafından nakdi veya gayri nakdi destekler paketi ile desteklenmesine ne ad verilir?

A
Teşvik
B
Yeniden yapılandırma
C
Bedelsiz arazi tahsisi
D
Vergi affı
E
Ekonomik kalkınma paketi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi resmî istatistikler kapsamına giren işsizlik türlerinden biri değildir?

A
Mevsimlik işsizlik
B
Açık işsizlik
C
Konjonktürel işsizlik
D
Geçici işsizlik
E
Daimi işsizlik
Soru 7

Risk teriminin bir neolojizm olduğunu ve geleneksel toplumdan modern topluma geçişte kullanıldığını ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ulrich Beck
B
Anthony Giddens
C
Aaron Wİldavsky
D
Niklas Luhmann
E
Mary Douglas
Soru 8

I. Hindistan
II. Japonya
III. Çin
IV. Güney Kore
Yukarıdaki ülkelerden hangileri nitelikli işgücü açığını gidermek amacıyla “tersine beyin göçü” politikasına başvurmuş ve başarılı sonuçlar elde etmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
III ve IV
E
I, III ve IV
Soru 9

Cumhuriyet döneminde teşviklerle geliştirilmeye çalışılan ilk sanayi alt sektörü aşağıdakilerden hangisidir?

A
iplik üretimi
B
Çay üretimi
C
Kâğıt üretimi
D
Şeker üretimi
E
Çay üretimi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de Cumhuriyet'in ilk yıllarında sanayi alanında atılan adımlardan biri değildir?

A
iktisat Vekâletinin kurulması
B
iş Bankası'nın kurulması
C
Islahı Sanayi Komisyonunun kurulması
D
Maden Tetkik ve Arama kurulması Enstitüsü'nün
E
Milli iktisat ve Tasarruf kurulması Cemiyeti'nin
Soru 11

Post-modernizm kavramını ilk kez kullanan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Krishan Kumar
B
Jean-François Lyotard
C
Antonio Negri
D
Michael Hardt
E
Arnold Toynbee
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye imalat sanayindeki en temiz sektörlerden biridir?

A
Sabun
B
Kâğıt
C
Şekerleme
D
Alçı
E
Kuyumculuk
Soru 13

I. Pragmatik amaçlı olması
II. Tek amaçlı olması
III. ithal ikameci olması
IV. Mikroekonomik olması
Yukarıdakilerden hangileri Türk plancılığının temel özelliklerindendir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve IV
E
I, III ve IV
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Erken Dönem Yönetim Anlayışının temel özelliklerinden biri değildir?

A
Emek yoğun üretim sürecinin olması
B
Otomasyonun olması
C
Enformel endüstri ilişkilerinin hakim olması
D
Paternalist üretim ve yönetim yapısının olması
E
Hiyerarşik yönetim yapısına sahip olması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi risk toplumunda ortaya çıkan risklerin ayırt edici özelliklerinden biri değildir?

A
Hesaplanamamaları
B
Bölgesel olmamaları
C
Genellikle imal edilmiş bir nitelik taşımaları
D
Kontrol altına alınabilecek dışsal tehlikelerin olması
E
Etkilerinin uzun süreli olmaları
Soru 16

Toplumu kendisini oluşturan öğeler ile bu öğeler arasındaki ilişkileri içeren bir bütün olarak değerlendiren düşünür yukarıdakilerden hangisidir?

A
Talcott Parsons
B
Max Weber
C
Ferdinand Tönnies
D
Kari Marx
E
Saint Simon
Soru 17

Türkiye’de iç piyasaya dönük üretimi artırmak, ara mallar ve yatırım malları üreten sektörleri teşvik etmek amacıyla uygulanan sanayi stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Serbest ticaret
B
ithalat ikameci sanayileşme
C
Rekabetçi sanayileşme
D
ithalatçı sanayileşme
E
Tekelci sanayileşme
Soru 18

I. Ayırt edici bir kültür
II. Dışsal kontrol yerine özkontrol mekanizması
III. Ulusal bir dernek kurulması
IV. Mesleğin profesyonel olduğunun toplum ve yasalar tarafından onaylanması
V. Eğitim yolunun açılması
Nitelik yaklaşımına göre yukarıdakilerden hangileri bir mesleğin profesyonel olarak nitelenmesinde etkili olan faktörler arasında yer alır?

A
I ve IV
B
I, II ve III
C
I, II ve IV
D
II, III ve V
E
III, IV ve V
Soru 19

Endüstri ilişkilerini şekillendiren temel aktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halk
B
işveren
C
Firma
D
Yöneticiler
E
Devlet
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x