Endüstri Sosyolojisi 2018-2019 Final Sınavı

Endüstri Sosyolojisi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ulrich Beck’in, risklerin olumsuz sonuçlarının er geç riski üretenleri ve riskten nemalananları da etkileyeceğini ifade etmek için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öngörülemezlik
B
imal edilmiş risk
C
Hesaplanamazlık
D
Bumerang etkisi
E
Telafi edilemezlik
Soru 2

Türkiye imalat sanayinde rekabet düzeyinde en önde gelen iki sektör aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Giyim-Tekstil
B
Otomotiv- Ana metal
C
Gıda- Giyim
D
Mobilya- Çimento
E
Gıda- Mobilya
Soru 3

Toplumsal yapının değişiminin tarım toplumu, endüstri toplumu ve bilgi toplumu olmak üzere üç dalga halinde gerçekleştiğini savunan teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yoneji Masuda
B
Peter Drucker
C
Manuel Castells
D
Daniel Bell
E
Alvin Toffler
Soru 4

Nitelik yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi bir mesleğin profesyonel olarak nitelenmesinde etkili olan faktörlerden biri değildir?

A
Sistematik bilgi
B
Ayırt edici kültür
C
Dışsal kontrol mekanizması
D
Müşteriler üzerinde otorite
E
Toplum çıkarlarına yönelme
Soru 5

Süreç yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi bir mesleğin profesyonel meslek olma yolunda geçtiği aşamalardan biridir?

A
Ayırt edici bir kültür oluşturma
B
Toplum çıkarlarına yönelme
C
Öz kontrol mekanizmasının oluşması
D
Yasalar tarafından onaylanma
E
Ulusal bir dernek kurulması
Soru 6

I. Riskler sınıfsal bir dağılım göstermektedir.
II. Risklerin etkisi ulusal sınırlar ile sınırlıdır.
III. Riskler modernleşmenin ürünüdür.
IV. Riskler öngörülemez niteliktedirler.
Beck'e göre risk toplumu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangilerinin doğru olduğu söylenemez?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 7

Erken dönem yönetim anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
işçi işveren ilişkileri kurumsallaşmamıştır.
B
Karar alma süreçleri hiyerarşiktir.
C
Sendikal örgütlenme güçlüdür.
D
Üretim teknolojisi basit tezgâhlara dayanmaktadır.
E
Emek yoğun üretim yaygındır.
Soru 8

Sistemin, gözü kapalı talimatlar alan ve bunları uygulayan çalışanlar yerine analiz eden, geliştiren, katılımcı ve sorumluluk alan bireyi ön plana çıkardığı, 1970’lerden sonra başlayan post-endüstriyel dönüşüm ile gündeme gelen endüstri ilişkileri dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kitle üretimi dönemi
B
Liberal dönem
C
Sendikasız endüstri ilişkileri dönemi
D
Devletçi dönem
E
Müdahaleci dönem
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi işgücü piyasasının özelliklerinden biri değildir?

A
Tek bir merkezi ücret bulunması
B
Emek talebinin türetilmiş bir talep olması
C
istihdam ilişkisinin sürekli olması
D
Emek hareketliliğinin tam olmaması
E
işçilerin pazarlık güçlerinin genellikle zayıf olması
Soru 10

I. Sanayi sektöründe ara ve yatırım mallarının oranları azalmıştır.
II. Sanayi sektörünün ihracat içerisindeki payı hızla artmıştır.
III. Sanayi sektörünün istihdamdaki payında artış meydana gelmiştir.
IV. Özel sektörün payı azaltılarak kamu sektörüne önem verilmiştir.
1980 sonrası Türkiye’deki sanayi sektörüyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve III
B
II ve III
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve I
Soru 11

Yeni bölgesel kalkınma anlayışıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Beşeri ve sosyal sermaye kavramlarını öne çıkarır.
B
Merkezi karar mekanizmasına dayanır.
C
içsel büyüme teorisine dayanır.
D
Bölgesel arz yapısının güçlendirilmesini hedefler.
E
inovasyon anlayışı önemli yer tutar.
Soru 12

I. Spesifik politikalar ve kurumlar tesis edilerek rekabet avantajı artırılabilir.
II. Teknoloji kurumlan ve eğitim merkezlerinin kurulması önemlidir.
III. Yerel ve bölgesel sanayi girişimleri desteklenebilir.
IV. iş adamı örgütlenmeleri de teşvik edilebilir.
Yukarıdaki girişimler aşağıdaki ulusal rekabet politikalarının hangisi çerçevesinde değerlendirilebilir?

A
Değişim politikaları
B
Yatırım politikaları
C
Ara ya da destekleyici politikalar
D
Makro ekonomik yapı ve politikalar
E
Mikro politikalar
Soru 13

Teknolojik yenilik ve bilginin tam olarak bilinmesi hâlinde satın alınması, bilinmemesi hâlinde ise değerinin ölçülmesi söz konusu değildir.Bu durum, teknolojik yenilikler için yeterli bir talebin oluşmaması, bu tür yeniliklere ilişkin piyasaların sığ olması ve nihayet piyasa mekanizmasının etkin çalışmaması sonucunu doğurmaktadır.
Yukarıda açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arrow ikilemi
B
Şeffaflık sorunsalı
C
Rekabet politikası
D
Bilgi dışsallığı
E
Koordinasyon başarısızlığı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi risk toplumu üzerinde belirleyici olan faktörlerden biri değildir?

A
Bilgi teknolojileri
B
Ulus-devletin zayıflaması
C
Küreselleşme
D
Sosyal devlet anlayışı
E
Post-modern durum
Soru 15

I. Ekonominin tümünü kapsamayan mikro planlardır.
II. Planlar kamu sektörü için emredici, özel sektör içinse teşvik edicidir.
III. ithal ikameci bir sanayileşme modeli tercih edilmiştir.
IV. Sanayileşme birincil amaç olarak belirlenmiştir.
1960 yılında kurulan Devlet Planlama Teşkilatı’nın 1961 Anayasası’nda yer almasıyla Türkiye’de planlı kalkınma dönemine geçilmiştir. Buna göre, kalkınma planlarıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
II ve IV
C
III ve IV
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 16

I. Toplumla mutabakat içinde olan kurumlandır.
II. Toplumun ihtiyaç duyduğu görevleri yerine getirme sorumluluğunu üstlenirler.
III. Toplumun değer ve hedeflerini yansıtan durağan kurumlardır.
Profesyonel mesleklerle ilgili yukarıdaki ilkeleri benimseyen teorik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Postmodern yaklaşım
B
Fenomenolojik yaklaşım
C
Çatışmacı yaklaşım
D
Etkileşimci yaklaşım
E
Fonksiyonalist yaklaşım
Soru 17

Cumhuriyet döneminde teşviklerle geliştirilmeye çalışılan ilk sanayi alt sektörü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dokumacılık
B
Plastik imalatı
C
Demir- çelik imalatı
D
Şeker üretimi
E
Kereste imalatı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ulusal rekabet politikasının temel belirleyicilerinden biri değildir?

A
Küresel yayılma politikaları
B
Değişim politikaları
C
Mikropolitikalar
D
Ara ya da destekleyici politikalar
E
Makro ekonomik yapı ve politikalar
Soru 19

I. Bilim, işin örgütlenme sürecine uygulanmıştır.
II. işçi sınıfı ortaya çıkmıştır.
III. Bolluk içinde yoksulluk ortaya çıkmıştır.
IV. Üretimde geleneksel alışkanlıklar esastır.
19 yüzyılın başlarında gözlenen endüstri toplumuyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız III
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 20

I. Mesleki seçimler liyakate dayalıdır.
II. Eğitimli uzmanlığa dayalı mesleki hiyerarşiler vardır.
III. Nitelikli olmayanın dışlandığı bir beşeri sermayeye dayanır.
IV. Sınıflı bir toplumdur.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri Perkin’in profesyonel toplum olarak tanımladığı endüstri sonrası toplumların temel karakteristikleri arasında yer alır?

A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x