Epistemoloji 2015-2016 Final Sınavı

Epistemoloji 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran niteliklerden biridir?

A
insanın algısal kapasitelerinin olması
B
insanın fiziksel bir varlık olarak doğanın bir parçası olması
C
insan bedeninin dışarıdan gelen etkilere maruz kalabilmesi
D
insan bedenindeki hücrelerin yok olma ve bozulma süreçlerine girebilmesi
E
insanın bilinçli bir şekilde bilgi edinmeye açık olması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi epistemolojinin temel konularından biri değildir?

A
Bilginin yalınlığı
B
Bilginin olanaklılığı
C
Bilginin kavramsal unsurları
D
Bilginin kaynağı
E
Bilginin toplumsal boyutu
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bir tümel nesne örneğidir?

A
Merkür
B
Üzerimdeki palto
C
Odamdaki vazo
D
Gezegen
E
Mehmet
Soru 4

Descartes'ın felsefi sorgulamasında kullandığı şüphe türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Algının olmazlığı şüphesi
B
Yöntemsel şüphe
C
Şüphelerin şüphesi
D
Kategorik şüphe
E
Yanılsama şüphesi
Soru 5

David Hume'a göre insanın zihninde nesnelerin algıdan bağımsız ve sürekli var olma ideasım oluşturan yetisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
imgelem
B
Soyut düşünebilme
C
Mantık
D
Metafizik spekülasyon
E
Algı
Soru 6

Kant'ın sentetik cümle tanımı temel alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sentetik cümleler kavramların tanımlarını ortaya koyarlar.
B
Analitik cümlelerden farklı olarak sentetik bir cümlenin yüklemi öznede içerilen bilginin ötesine geçmez.
C
Sentetik cümleler insanların dünyaya ilişkin bilgisini genişletirler.
D
Bütün kırmızı nesneler kırmızıdır cümlesi sentetik cümledir.
E
Sentetik cümleler içeriği boş olan tekrarlama cümleleridir.
Soru 7

Searle'ün gerçekçi yaklaşımına göre dünyada bireyler tarafından algılanan şey, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deneyimler
B
idealar
C
Yalın halleriyle nesneler
D
Önermeler
E
Olgular
Soru 8

Algı felsefesi bağlamında görüngücülük görüşü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Nesneler zihinde yer alırlar.
B
Zihinsel durumları deneyimlemek olanaklı değildir.
C
Algıda insanın karşısına çıkan nesneler zihinden bağımsız gerçeklik içinde yer alırlar.
D
Zihinsel olarak verili olanın dışına çıkarak gerçekliği kavramak olanaklı değildir.
E
Algılama esnasında zihinsel olmayan zihinsel olanı temsil etmektedir.
Soru 9

Göz yanılsamalarını epistemolojik açıdan ilginç kılan temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öznelerin yanılsama içerisinde oldukları süre boyunca oldukça eğlenmeleri
B
Öznelerin belirli bir yanılsamayla baş etmeyi öğrendikten sonra diğerlerinde artık yanılmamayı başarmaları
C
Öznelerin yanılsama süresince yanılmamayı da bir şekilde öğrenebilmeleri
D
Öznelerin yanılsama içerisinde olduklarının bilgisine erişimlerinin olmaması
E
Öznelerin yanılsama durumunun farkında olmalarına rağmen üstesinden gelememeleri
Soru 10

William James'in pragmacı doğruluk kuramına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
insanlar ve eylemleriyle ilişkilendirilemeyen karşılıklar içi boş felsefi soyutlamalardır.
B
Doğru nitelemesi sonucunda insanların pratik yaşamlarını etkileyecek herhangi bir sonuç ortaya çıkmıyorsa, bu doğrunun varlığından söz etmek anlamsızdır.
C
Doğru inançlar ile inanmanın faydalı olacağı inançlar arasında kesin bir ayrım bulunmaktadır.
D
Doğruluk insanların eylemlerinden etkilenen bir olgudur.
E
Doğruluk, önermelerle nesnel gerçeklik arasında kurulan metafizik bir bağıntı değildir.
Soru 11

Bağdaşım kuramcılarının karşılık kuramı savunucularına getirdikleri temel eleştiri, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varlık tasarımını öznel unsurlara dayandırarak sistemsizlik yaratmaları
B
Doğruluk anlayışlarının matematiksel olması
C
Gerçekçi bir varlık tasarımını temel alarak nesnelci bir yaklaşımı savunmalarının sorunlu olması
D
Birbiriyle çelişmeyen önermeleri tek bir sistem içerisinde değerlendirerek çeşitliliğe engel olmaları
E
insan zihnini temel alan varlık anlayışlarının önermesel doğru kavramına açıklık getirememesi
Soru 12

Russell'a göre, aşağıdakilerden hangisi bir olguyu oluşturan temel unsurlardan biri değildir?

A
Tikeller
B
Nesneler
C
Bağıntılar
D
Nitelikler
E
Değerler
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi tesadüfen doğru çıkan inançları bilgi saymanın sakıncalarından biridir?

A
Sadece akıl yürütmeyle bilgiye ulaşılabileceği sonucunu doğurması
B
insan bilgisinin en ayırt edici özelliği olan logos yetisini devre dışı bırakması
C
Sadece doğrudan gözlemle bilgiye ulaşılabileceği sonucunu doğurması
D
Yanlış inançları da bilgi saymak zorunda bırakması
E
Bilgiyi olanaksız hale getirmesi
Soru 14

Gettier'in epistemolojide çığır açan ünlü makalesinde ulaştığı ve önermesel bilgi alanında büyük bir sarsıntı yaratan sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerekçelendirme ve doğruluk aslında aynı kavramlardır.
B
Bir inanç gerekçelendirilmiş ve doğru olsa bile, bilgi olmak için yeterli koşulları sağlamayabilir.
C
Dünya düzdür. önermesi bir bilgiyi dile getirir.
D
Eğer bir A önermesi bir B önermesinden mantıksal olarak elde edilmişse, bu durumda A önermesi iyi gerekçelendirilmiş bir önerme olur.
E
Bilgi ve doğruluk aynı kavramlardır.
Soru 15

Bir taraftarın, tuttuğu futbol takımının küme düşmüş olmasına rağmen şampiyon olduğuna dair inancını aşağıdaki gerekçe türlerinden hangisi ile gerekçelendirmesi mümkün değildir?

A
Siyasi gerekçeler
B
Kişisel gerekçeler
C
Bilgisel gerekçeler
D
Etik gerekçeler
E
Pratik gerekçeler
Soru 16

Dışsalcılık görüşü ile savunulan temel fikir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerekçelendirme süreci mantıksal sürecin dışında gelişir.
B
Gerekçe ve inanç birbirini dışlayan kavramlardır.
C
Gerekçelendirme süreci belgelendirme sürecinin dışında gelişir.
D
Gerekçelendirme öznenin bilgisi dışında olabilir.
E
Gerekçelendirme ve anlamlandırma farklı süreçlerdir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi etik ilkelerin bilgisinin nasıl edinildiğine ilişkin yanıtlardan biri değildir?

A
Etik ilkelerin bilgisi içinde yaşanılan çevreden edinilir.
B
Etik ilkelerin bilgisi sezgiler veya hisler yoluyla edinilir.
C
Etik ilkelerin bilgisi din aracılığıyla edinilir.
D
Etik ilkelerin bilgisi algılar aracılığıyla edinilir.
E
Etik ilkelerin bilgisi akıl aracılığıyla edinilir.
Soru 18

Kant'a göre aşağıdakilerden hangisi etik ilkelerin özelliklerinden biridir?

A
Kişiden kişiye değişebilmeleri
B
Evrensel ve zorunlu normlar olmaları
C
içinde yaşadığımız zamana göre değişmeleri
D
Bir yarar gözetilerek elde edilmeleri
E
Akıllı veya akılsız tüm canlıların uyması gereken kurallar olmaları
Soru 19

Epistemolojide bağlamcılık görüşünü temsil eden felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Annis
B
Hume
C
Platon
D
Descartes
E
Kant
Soru 20

Wittgenstein'a göre doğal dillerin öğrenilmesi ve anlamın oluşması gibi temel süreçlerin yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gizemli
B
Mekanik
C
Biyolojik
D
Zihinsel
E
Toplumsal
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x