Epistemoloji 2015-2016 Vize Sınavı

Epistemoloji 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bilginin farklı anlamlardaki değerinden biri değildir?

A
Pratik
B
Kutsal
C
Yaşamsal
D
Araçsal
E
Türsel
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi logos sözcüğünün anlamlarından biri değildir?

A
Gerekçe
B
Duyum
C
Söz
D
Mantık
E
Akıl
Soru 3

Kış aylarında sokağa çıkmadan önce hava raporunun dinlenmesi durumunda, buradan alman bilgiyi değerli kılan neden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türsel nedenler
B
Felsefi nedenler
C
Bilgiye duyulan saf arzu
D
Bilginin öz değerine dayanan gerekçeler
E
Gündelik ve pratik gerekçeler
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi epistemolojik çözümlemenin temel kavramlarından biri değildir?

A
Önermesel doğru
B
Kanıt
C
Kategorik buyruk
D
Bilişsellik
E
Normatiflik
Soru 5

“Normatif” kavramının tersi olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uzlaşmacı
B
indirgeyici
C
Eleştirel
D
Yargılayıcı
E
Betimleyici
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bilişsellik kavramının ilişkilendirildiği zihinsel işlevlerden biri değildir?

A
Duyular aracılığıyla algılama
B
Bilgilenme
C
Gülme
D
Bellek işlevleri
E
Akıl yürütme
Soru 7

Aristoteles'e göre başka herhangi bir varlığa bağlı olmaksızın var olabilen şeye ne ad verilir?

A
Cevher
B
Doğa
C
Ruh
D
Madde
E
Tikel
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi tikel bir nesnedir?

A
Bitki
B
Bahçemdeki ayva ağacı
C
Sebze
D
insan
E
Çiçek
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bir alt alanı olan metafiziğin araştırdığı temel konularından biridir?

A
iyilik
B
Varlık
C
Ruh
D
Güzellik
E
Bilgi
Soru 10

Güneşin dünya etrafında dönmesi” durumu için aşağıdaki felsefi nitelemelerden hangisi doğrudur?

A
Mantıksal olarak olanaksız ancak eylemsel olarak olanaklı
B
Fiziksel olarak olanaksız ancak eylemsel olarak olanaklı
C
Eylemsel olarak olanaksız ancak fiziksel olarak olanaklı
D
Mantıksal olarak olanaksız ancak fiziksel olarak olanaklı
E
Fiziksel olarak olanaksız ancak mantıksal olarak olanaklı
Soru 11

Yarın güneşin doğacağı bilgisinin temelinde yatan, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olgusal düzenlilik
B
Zorunluluk hissi
C
Deneyim ötesi bilgi
D
Olgusal saflık
E
Tanrının varlığı
Soru 12

G.E. Moore'a göre nesnelerin var olmalarının anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Zihnin ötesinde zamansız olmaları
B
Zihinden bağımsız bir şekilde öznel unsurlar içererek zaman ve mekân ötesinde olmaları
C
Zihinden bağımsız olarak zaman ve mekân içinde olmaları
D
Zihinselliğe ait olmaları
E
Zihinsel ve sağduyuya uygun olmaları
Soru 13

John Locke'ın tabula rasa ile anlatmak istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
insan doğduğunda zihninin yalnızca Tanrı ideasını içerdiği
B
Pembe bir tablete benzeyen zihnin zamanla renk değiştirdiği
C
insan doğduğu zaman zihnin yalnızca ahlaki doğrulara sahip olduğu
D
insan doğduğu zaman zihnin boş bir levha gibi olduğu
E
Tabu olan fikirlerin insan zihninde ezelden beri var olduğu
Soru 14

Deneyimcilerin öne sürdüğü sav aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilginin kaynağı akıldır.
B
Bilginin kaynağı matematiktir.
C
Bilginin kaynağı fizik kuramlarıdır.
D
Bilginin kaynağı mantıktır.
E
Bilginin kaynağı duyu verileri ve algılardır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Locke’un epistemolojik görüşlerinden biri değildir?

A
Hem ahlaki boyutta hem de kuramsal düzeyde doğuştan gelen idealar vardır.
B
Duyu verilerinden yoksun insan, basit veya karmaşık hiçbir idea oluşturamaz.
C
Algılar olmaksızın ideaların oluşması olanaksızdır.
D
insan, basit idealarını birleştirerek soyutluk derecesi çok yüksek idealar edinme kapasitesine sahiptir.
E
Bilgi tümüyle deneyim alanına aittir.
Soru 16

“Var olmak, algılanmaktır.” görüşünü ileri süren felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kant
B
Descartes
C
Locke
D
Berkeley
E
Hume
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi usçuluk görüşünün tezlerinden biri değildir?

A
Bilginin oluşumunda en temel kaynak algıdır.
B
Güvenilir veya kesin bilginin temelinde insan aklı yatar.
C
Gerçekliğin kavranması ancak akıl yoluyla olabilir.
D
insan aklı bilginin temel kaynağıdır.
E
Bilginin ortaya çıkmasında insan aklının yapısı özsel ve şekillendirici rol oynar.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi nous kavramının Eski Yunan'daki kullanımları arasında yer almaz?

A
Ruhun ölümsüz ve akıl içeren kısmı
B
Algılanamayan maddesel güç
C
Akıl
D
Algılanabilir ilke
E
Evrenin başlangıcındaki düzenleyici güç
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sentetik a priori bir önermedir?

A
Dünya, güneş etrafında dönen bir gezegendir.
B
Bahçemdeki güller mordur.
C
Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir.
D
Çimenler yeşildir.
E
Bütün sıcak eşyalar sıcaktır.
Soru 20

Platon’a göre algıların sağlayabileceği düşünce türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Önyargı
B
Bilgi
C
Kuruntu
D
içgüdü
E
Kanı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x