Epistemoloji 2016-2017 Final Sınavı

Epistemoloji 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Günlük yaşamda genel olarak sağduyunun yolunu izlediğimiz söylenebilir. Ancak felsefi tartışmalar ve argümanlar söz konusu olduğunda bunların karşısına sağduyuyu çıkararak bir “sağlamlık testi” yapma eğiliminde olmanın sakıncalı yönleri olabilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sağduyunun sakıncalı yönlerinden biridir ?

A
Sağduyunun sadece gündelik yaşama uygun olması
B
Sağduyunun sadece belirli düşünürler tarafından benimsenmesi
C
Sağduyunun bağlamsal ve görece yönler içermesi
D
Sağduyunun çıkarımsal biçimde ilerlemesi
E
Sağduyunun zihinden ve özneden bağımsız nesneler üzerine konuşması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Platon’un varlık hiyerarşisinde diğerlerinin üstünde yer alır?

A
Tarihi bir bina
B
Bir ceviz ağacı
C
Sayılar
D
Kavramlar
E
Çok güzel çizilmiş bir doğa resmi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Eski Yunan’da 'Nous' kavramının anlamlarından biri değildir?

A
insanın ölümden sonra varlığını sürdüren kısmı
B
Ruhun maddesel yanı
C
insanın anlama ve bilme işlevlerini olanaklı kılan kısmı
D
Ruhun ölümsüz ve akıl içeren kısmı
E
Evrenin başlangıcındaki kaosu düzenleyen bir güç
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kuramsal düşünmenin veya logos’un üst düzey uygulanmasının felsefede karşımıza çıkan örneklerinden biridir?

A
Kalemin hammaddesinin ağaçtan olduğunu söyleme
B
Kalemin kılıçtan daha güçlü olduğunu söyleme
C
Kalemin kütlesini hesaplama
D
Kalemin gerçekten bilinip bilinemeyeceğini sorgulama
E
Kalemin atomik yapısı üzerine konuşma
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi 'İngiliz deneyimci' düşünürlerden biri değildir?

A
Descartes
B
David Hume
C
George Berkeley
D
John Locke
E
Thomas Hobbes
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi biyoloji, psikoloji, epistemoloji gibi disiplin adlarına sonradan eklenen 'logos' kavramının anlamlarından biri değildir?

A
Bilim
B
Kelam
C
Mantık
D
Gerekçe
E
Simge
Soru 7

Amerikalı felsefeci John Searle temsilcilik ve görüngücülüğün algı anlayışlarına karşı çıkarak, bizim zihnimizin içini değil nesneleri algıladığımızı iddia etmekte ancak nesneleri yalın bir şekilde değil, onların 'yönleri' veya 'durumları' açısından algıladığımızı belirterek gerçekçi kurama farklı bir kimlik ve nitelik kazandırmıştır.
Aşağıdaki örneklerden hangisi Searle’ün bu gerçeklik düşüncesine uygundur?

A
Bir köpek algıladım.
B
Bir bulut algıladım.
C
Arabanın sağa döndüğünü algıladım.
D
Üçgenin iç açıları 180 derecedir.
E
Kırmızı domatesler olgundur.
Soru 8

Temsilcilik görüşüne göre, nesneler zihnimizin dışındaki gerçekliğin içinde yer alırlar.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Algılara kaynaklık eden nesneler zihinden bağımsız değildir.
B
Zihnimizde temsil ettiğimiz şey ile nesnenin kendisi arasında bir ayrım yoktur.
C
Biz doğrudan nesneleri değil, zihinsel durumlarımızı deneyimleriz.
D
Zihnimde canlanan temsiller kopyalardır.
E
Zihnimde temsil ettiklerimin dışında bir gerçeklik yoktur.
Soru 9

Pragmacı düşünür W.James’e göre doğruluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Doğruluk eylemlerimizle ilgilidir.
B
Doğruluk soyut bir kavramdır.
C
Doğruluk somut sonuçlardan bağımsız olamaz.
D
Doğruluk faydadan bağımsız olamaz.
E
Doğruluk insanların dünyasına ait olan bir şeydir.
Soru 10

B.Russell, G.E.Moore ve L.Wittgenstein gibi felsefeciler mantıksal atomculuk adı altında Aristoteles’den bu yana felsefede etkisini gösteren tözler ontolojisinden vazgeçerek aşağıdakilerden hangisine geçmişlerdir?

A
Temsilci ontolojisi
B
Niteliksel ontoloji
C
ideler ontolojisi
D
Bağıntısal ontolojisi
E
Olgular ontolojisi
Soru 11

Algısal temel bir inancın gerekçeli olmasının nedeni, zihinsellik içinde oluşan duyu verilerinin varlığıdır.
Aşağıdaki örneklerden hangisi böyle bir gerekçelendirmeye dayanır?

A
Çok sıcak bir ortama giren birisinin terleyeceğini bilmesi
B
Kişinin gri bulutları görüp, yağmurun yağacağına inanması
C
Bisikletini yağmur altında bırakan kişinin bisikletinin ıslanacağını tahmin etmesi
D
Kişinin karşısında duran çam ağacını görüp, bu bir çam ağacıdır diyebilmesi
E
Kişinin yolda karşısına çıkan köpeği görüp, tam önünde bir köpek var inancına sahip olması
Soru 12

Deneyimsel bir inanç için öne sunulabilecek bir gerekçenin kendisinin nasıl gerekçelendirileceği bir sorun olarak ortaya koyulabilir.
Yukarıdaki soruna epistemolojide ne ad verilir?

A
Gerekçenin gerekçesi sorunu
B
Gerekçeyi adlandırma sorunu
C
Dördüncü bir koşulun tanıma eklenmesi
D
Nedensel ilişki sorunu
E
Yanlış öncülleri engelleme sorunu
Soru 13

Bağdaşımcılık görüşü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Nesnel dünyayla bağlantı konusunda sorunlu olması
B
Haklılaştırma için yeterli olmaması
C
Haklılaştırma için gerekli olmaması
D
Sağduyudan uzak olması
E
Dışsalcı bir tavır içinde olması
Soru 14

Bir kimyacıya göre suyun moleküler çözümlemesi iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomunun kovalent bağlarla birleşmesi olarak yapılır. Ancak bu suyun tanımı değildir. Su, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız, içilebilen maddedir. Eğer felsefecilerle kimyacılar arasında bir benzerlik kurulacaksa, felsefecilerin de kimyacıların maddeleri moleküler olarak çözümlemesi gibi kavramları çözümlediği söylenebilir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bilginin çözümlenmesidir?

A
Bilgi, özne ile nesne arasındaki ilişkidir.
B
Bilgi, dil ile dünya arasındaki ilişkidir.
C
Bilgi olanaklı değildir.
D
Bilgi, algı ya da akıl yoluyla edinilir.
E
Bilgi, inanç, doğruluk ve gerekçelendirme bileşenlerinden oluşur.
Soru 15

I. Yanlış öncülleri engelleme
II. Nedensel bağın kopuk olmaması
III. Dördüncü koşulun tanıma eklenmesi
Bu çözümler aşağıdaki sorunlardan hangisine karşılık önerilmiştir?

A
Bir nesnenin bilgisinin zihinde nasıl temsil edileceğine ilişkin sorunlara
B
Gettier’in geleneksel bilgi çözümlemesinde bulduğu sorunlara
C
Doğruluk ile gerçeklik arasındaki ilişkinin nasıl kurulması gerektiğine dair çıkan sorunlara
D
Bilginin tanımı ile çözümlenmesi arasındaki ayrımın yarattığı sorunlara
E
Doğru bilgi ile yanlış bilginin nasıl ayrılması gerektiğine ilişkin sorunlara
Soru 16

Quine'ın doğalcı yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Epistemolojinin bilimlerle olan ilişkisi önemsenmelidir.
B
Epistemolojik boyutta insanın doğanın bir parçası olduğu kesinlikle unutulmamalıdır.
C
Epistemolojide deneyimci yaklaşım tercih edilmelidir.
D
Epistemoloji saf a priori bir disiplin olmalıdır.
E
Epistemolojide zihinsellik ya da iç dünya kavramlarının yerinin abartılmaması gerekir.
Soru 17

Descartes V.Meditasyon’da Tanrı’nın varlığını Tanrı kavramının tanımından çıkarır. Ona göre Tanrı, 'fevkalade mükemmel varlık' kavramıdır. Tanrı'nın özü her türlü mükemmeli içerir. Varoluş mükemmelliktir. Var olan bir varlık, var olmayan bir varlıktan daha mükemmeldir. Bu yüzden Tanrı'nın özü var olana işaret eder. Descartes’ın bu kanıtı aşağıdaki kanıtlardan hangisine benzer?

A
Aziz Anselm’in Ontolojik Kanıtı
B
Aziz Anselm’in Kozmolojik Kanıtı
C
Düzen ve Amaç Kanıtı
D
Teleolojik Kanıt
E
Nedensiz neden Kanıtı
Soru 18

Wittgenstein'ın dil anlayışına göre bir düşünceyi karşı tarafa doğru ve anlaşılır olarak iletmek için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A
Önermeleri belirli bir düzene sahip ve birbirleriyle tutarlı olacak şekilde sıralamak
B
Sevgi ve saygı temelinde eylemde bulunmak
C
Her zaman için düzgün akıl yürüterek sorgulayıcı davranış içerisinde bulunmak, başka insanları da bu sorgulayıcı tutuma davet etmek
D
Belirli bir yaşam biçiminin içinde olmak, belirli bir dilsel ve davranışsal kurallar zincirine uygun şekilde eylemde bulunmak
E
Düşüncenin iletilmesinde temel önermelere sahip olmak
Soru 19

Estetik içerikli önermelerin bilgi taşımadığını savunan geleneksel görüşün en önemli temsilcisi kimdir?

A
Hume
B
Demokritos
C
Platon
D
Kant
E
Herakleitos
Soru 20

Dilsel eylemlerimizde toplumsallığın ya da toplumsal boyutun nasıl bir rol oynadığı konusunda kritik bir öneme sahip olduğunu gösteren ve “tek kişiye özgü bir dilin olanaksızlığı argümanı” olarak da bilinen argümanı ileri süren çağdaş felsefeci kimdir?

A
Wittgenstein
B
Russell
C
Bonjour
D
Armstrong
E
Frege
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x