Epistemoloji 2016-2017 Vize Sınavı

Epistemoloji 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Öznelerin zihinsel bir durumu olan 'bilgi' içeriği nedeniyle nasıl bir yön taşır?

A
Öznel
B
Biçimci
C
Keyfi
D
Nesnel
E
Eleştirel
Soru 2

Bilgi konusunda kuramsal bir ilgi beslemenin neden önemli olduğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
insanın diğer canlılar arasındaki tek meraklı canlı olması
B
insanın bilişsel gelişmişlik açısından diğer hayvanlardan farklı bir canlı olması
C
insanın bilgilenme süreçlerine bakışlarının niteliğini sürekli artırmak istemesi
D
insanın anlayabilme ve yorum yapabilme yeteneği kazanmak istemesi
E
insanın bilincini sürekli daha üst bir düzeye çıkarmak istemesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi dünyamızda yer alan sıradan nesnelerin nesnel dayanağının ve varlıksal oluşum yapısının ne olduğunu inceleyen bir felsefe disiplinidir?

A
Biyoloji
B
Fizyoloji
C
Astroloji
D
Epistemoloji
E
Metafizik
Soru 4

ABD’de Cumhuriyetçilerin başkan adayı iş adamı Donald Trump, bugün yapması beklenen göçmenlik planıyla ilgili konuşmasından önce Meksika Devlet Başkanı E.Pena Nieto ile görüşeceğini açıkladı. Bu açıklamayı gazeteden okuyan kişi aşağıdakilerden hangisine sahip olmuştur?

A
Dedikodu malzemesi
B
Yorum
C
Enformasyon
D
Önsezi
E
Bilgi
Soru 5

Ölümlü bir yaşamın anlamı ve gizemi, ölümden sonra bizi neyin beklediği gibi varoluşsal boyut içeren irdelemelere gönderme yapan sorgulama türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilimsel sorgulama
B
Ruhsal sorgulama
C
Epistemolojik sorgulama
D
Ahlaki sorgulama
E
Hakikat sorgulaması
Soru 6

Aşağıdaki ifadelerden hangisi insan türünün ilk ortaya çıktığı çağlarla modern insan arasındaki temel farkı açıklar?

A
ilkel insan doğa ile mücadele ederken, modern insan doğa ile olan mücadelesinde galip gelmiştir.
B
Modern insan, ilkel insana göre kavramlaştırmalar yapar ve simgesel derinliğe sahiptir.
C
Modern insan, ilkel insana göre bedensel olarak daha güçlüdür.
D
ilkel insan ile modern insan yerleşim yerleri farklıdır.
E
Modern insan estetik kaygılar taşır.
Soru 7

Aristoteles, töz kavramı ile Platon’un tümeller kuramını bir açıdan devam ettirmekle birlikte, o kuramı önemli anlamlarda değiştirmeye de yönelir.
Buna göre; Aristoteles’in Platon'un kuramında yaptığı değişiklik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Aristoteles’e göre form nesnelerin dışındadır.
B
Aristoteles’e göre yalnızca tümeller bir tözdür.
C
Aristoteles’e göre değişen dünya idealar dünyasının altında yer alır.
D
Aristoteles’e göre özsel unsurlarda değişen dünyanın içindedir.
E
Aristoteles’e göre bağımsızca var olabilen şeyler idealardır.
Soru 8

Aşağıdaki örneklerden hangisi bir canlının doğal olarak sahip olduğu farkındalıktır?

A
Bir sirk ayısının tef çalındığında oynaması
B
Çan’ın yüzme bilmesi
C
Ali’nin üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu bilmesi
D
Ahmet’in araba kullanabilme becerisi
E
Caretta caretta kaplumbağalarının yumurtlamak haricinde karaya çıkmaması
Soru 9

Dilimize bilgibilim, bilgi kuramı veya bilgi felsefesi olarak çevrilen felsefenin 'bilgi' ile uğraşan dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felinoloji
B
Ornitoloji
C
Ontoloji
D
Epistemoloji
E
Filoloji
Soru 10

Plüton, 1930’da keşfedildiğinde Güneş Sistemi’nin dokuzuncu gezegeni olarak tanımlanmıştır. Ancak 21. yy başlarında Güneş Sistemi’nin dışında Plüton’a benzeyen bir çok cisim tespit edilip, 2006’da Güneş sisteminde bir gezegen olmanın koşulları tanımlanmıştır.
Bu tanımlama sonrasında Plüton gezegenlikten çıkarılmıştır. Buna rağmen, “Ben Plüton’un bir gezegen olduğuna inanıyorum.” diyen bir kimse aşağıdaki kavramlardan hangisini ön plana çıkarmaktadır?

A
Felsefi bilgi
B
inanç
C
Kanıt
D
Epistemolojik Gerekçelendirme
E
Pratik bilgi
Soru 11

Bilginin 'iyi' veya 'doğru' örneklerinin, yani dünyaya dair inançlarımızın nasıl olması gerektiği konusu, epistemolojinin nasıl bir çaba olduğunu gösterir?

A
Betimleyici
B
Normatif
C
Biçimci
D
Anlatıcı
E
Eleştirel
Soru 12

Bir olgunun veya durumun fiziksel olarak olanaksız olması, o olgunun bizim içinde yaşadığımız ve anladığımız fiziksel dünyanın görünen yapısıyla çelişmesi anlamına gelir. Mantıksal olanaksızlık kavramı ise, içinde yaşadığımız evrenin mantıksal yapısıyla çatışan durumlar için kullanılır.
Aşağıdakilerden hangisi mantıksal olarak olanaklı iken, fiziksel olarak olanaksızdır?

A
Karenin iç açıları toplamının 180 derece olması
B
Üçgenin dört kenarlı olması
C
Atların uçabilmesi
D
3+2=7 olması
E
Bir şeyin hem kendisi hem de kendisi olmayan olması
Soru 13

Usçular açısından deneyimciliğin en büyük eksikliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiliz Deneyimciliği olarak kısıtlı bir zaman ve mekanda kalması
B
Algılarımızın sınırlı olduğunu vurgulayarak bilgimize sınır çizmesi
C
Kavramların düzenleyici ve şekillendirici etkilerine önem vermesi
D
Usçulukla birlikte etkisini kaybetmesi
E
Algı verilerinin karmaşık dünya bilgisine nasıl dönüştüğünü tam olarak açıklayamaması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi deneyimcilik düşüncesine getirilebilecek eleştirilerden biridir?

A
insan bilgisinin kaynağı konusunda akıl geri planda kalmıştır.
B
Doğalcıdır.
C
Soyut düşüncelerden uzaktır.
D
Doğaya aykırı gelecek garip iddiaları yoktur.
E
Sağduyuya uygundur.
Soru 15

Locke’a göre duyu verilerimiz bizim dünya bilgimizin temelinde yatmaktadır. Öte yandan, bizim beş duyumuz doğumla birlikte işlevsel duruma gelmektedir. Locke’a göre bu iki düşüncenin bir araya gelmesiyle aşağıdaki sonuçlardan hangisi ortaya çıkar?

A
idea olmaksızın algılarımızın bir işlevi yoktur.
B
Basit idealara bebekken, karmaşık idealara yetişkin iken ulaşırız.
C
insan zihni doğum anında boş bir levha gibidir.
D
insan zihni doğuştan idealara sahiptir, duyularımız geliştikçe bu ideaları hatırlar.
E
idealar algılardan bağımsız soyut varlıklardır.
Soru 16

Sofistler her şeyden şüphe ederek bilgi olanaklı değildir sonucuna varmışlardır. Oysa Descartes kendi felsefi kuramını savlayabilmek için şüpheyi kullanmıştır.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi Descartes’ın şüphesini sofistlerden ayırır?

A
Descartes’in şüphesi yöntemseldir.
B
Descartes bilgimize kaynak ararken şüphe meselesine değinmemiştir.
C
Descartes sofistlerin şüphe anlayışını şüpheli bulmuştur.
D
Descartes şüpheyi amaç olarak kullanmıştır.
E
Descartes şüpheyi yalnızca Tanrı ispatında kullanmıştır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi 'Usçuluk' deyimi için söylenemez?

A
Deneyimcilik görüşünün karşıtı olarak kullanılır.
B
Akılcı deyimi ile karıştırılmamalıdır.
C
Günlük dilde kullanılmaktadır.
D
Felsefi bir deyimdir.
E
insan bilgisinin temelinde insan aklının yapısının özsel ve şekillendirici rol oynadığını savunur.
Soru 18

I. Nesnelerin zihnimizin dışında ve sürekli olarak var olduğu bilgisine, duyusal ve algısal boyutta ulaşamayız.
II. Zihnimizde “nesnelerin algıdan bağımsız ve sürekli var olma” ideasını oluşturan yetimiz imgelemdir.
III. Nesneler algılanmadıkları sürece de var olabilirler.
IV. Nedensellik ilkesi aklın bir zorunluluğu değildir.
Yukarıdaki düşünceleri savunan filozof ve savı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Hume’un deneyimci çözümlemesi
B
Locke’un tabula rasa düşüncesi
C
Berkeley’in ideacı düşüncesi
D
Descartes’in Kartezyen düşüncesi
E
Locke’un temsil düşüncesi
Soru 19

Şüpheciliğin sonuçları pek çok düşünüre oldukça rahatsız edici gelmiş ve felsefe tarihinin önde gelen isimlerinden bazıları bu konuyla derinlemesine ilgilenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu çabalar içindeki en bilinen örnektir?

A
Locke’un tabula rasa argümanı
B
Hume’un nedenselliğin bir alışkanlık olduğunu vurgulaması
C
Descartes’in cogito argümanı
D
G.Edward Moore’un sağduyusal argümanı
E
Descartes’in yöntemsel şüphesi
Soru 20

Kopernik, gök cisimlerinin gözlemcinin çevresinde döndüğünden yola çıkmak yerine, gözlemcinin kendisini döndürüp güneşi sabit tutmayı denemiş ve daha başarılı bilimsel sonuçlar elde etmiştir. Kant, Kopernik’in astronomi alanında gerçekleştirdiği bu devrimi, bilgi ve varlık konularında gerçekleştirdiğini iddia eder. 'Epistemolojik Devrim' olarak adı geçen bu fikir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilim felsefeyi belirler.
B
Bilen özne edilgen değil, etkendir.
C
Nesnel varlık alanı zihinden tamamen bağımsızdır.
D
Zihnin esas bilgisel işlevi kopyalamaktır.
E
Bilinen bileni belirler.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x