Epistemoloji 2017-2018 Vize Sınavı

Epistemoloji 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Düşünmek, inanmak, istemek, arzulamak nasıl insana özgü zihinsel durumlarsa, bilmek de insanların ge
Yukarıdaki açıklama, bilginin hangi özelliğinin sorgulanmasına sebep olur?

A
Öznelliği
B
Tekilliği
C
Sübjektifliği
D
Soyutluğu
E
Nesnelliği
Soru 2

'Enformasyon' kavramı ile ilgili doğru ve en kapsamlı açıklama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enformasyonun miktarının artması ve birikmesi sonucu bilgi oluşur.
B
Enformasyon sahibi olan insanlar toplumsal alanda daha fazla kabul görürler.
C
Enformasyon sahibi olmak doğada yaşam şansımızı artırır.
D
Enformasyon ve bilgi eş anlamlı deyimlerdir.
E
Enformasyon toplumsal olarak dolaşımda bulunan ve farklı iletişim birimleri arasında aktarılabilen unsurlardır.
Soru 3

Ünlü Alman felsefeci Hegel, biz insanların 'akla sahip' canlılar iken, kavramaya çalıştığımız varlık alanının 'akılcılıktan' nasibini almamış olmasının bütünüyle saçma olduğunu düşünmüş ve bilen-bilinen ayrımının kesin hatlarla yapılmasına karşı çıkmıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Hegel’in açıklamasını destekler niteliktedir?

A
Evrenin akılcı bir düzen çerçevesinde işliyor olması
B
Bilimlerin felsefeden koparak ortaya çıkması
C
Mantık biliminin ortaya çıkması
D
insanın kavramsal bilgiye sahip olması
E
insanın matematiksel bilgiye sahip olması
Soru 4

Aşağıdaki ifadelerden hangisinin normatif ağırlığı vardır?

A
Yalan söylemek çaresiz insanların başvurduğu bir yoldur.
B
Ergenlik çağındaki gençler arasında yalan söylemek çok yaygın bir davranıştır.
C
Ali çok yalancı bir insandır.
D
Yalan söylemek, gerçekleri olduğundan saptırmaktır.
E
Yalan söylemek yanlıştır.
Soru 5

__________, eserini okumakta olduğumuz büyük bir düşünürün söylediklerinin tahminen önemli bazı noktalar içerdiği ve yazarın önemli bir fikri aktarma çabasında olduğu konusunda bir tavır geliştirip ona bir 'şans vermek' demektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Betimleyici Durum
B
Eleştirel Okuma
C
Varsayımsal Sempati
D
iyi Bir Yorumcu
E
Yaratıcılık
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi epistemolojinin amaçlarından biridir?

A
Bilgiyi deneysel olarak kullanmak
B
Bilginin bilimsel niteliğini yükseltmek
C
Bilgi edinmek
D
Bilgi dağarcığını genişletmek
E
Bilgiyi kuramsal olarak kullanmak
Soru 7

Ahmet üniversitede felsefe okumak isteğini ailesi ile paylaştığında, ailesi ona felsefe okumanın ve felsefi bilginin bir işe yaramayacağını, bu bilgilerin pratik yaşama uygun olmadığını söyler. Ahmet ailesine bu defa şu açıklamalarda bulunur:
I. Felsefi bilgi kendi içinde ve kendinden dolayı değerli bir kavramdır.
II. içimdeki felsefi merakı ancak bu bölümde giderebilirim.
III. Ben çoğunluk gibi sadece gündelik bilgilerle yaşamak istemiyorum.
Buna göre, Ahmet’in cevapları felsefi bilginin hangi değerini gösterir?

A
Yaşamsal değerini
B
Toplumsal değerini
C
Bilimsel değerini
D
Öz değerini
E
Pratik ve ereksel değerini
Soru 8

Sofistlere göre kesin ve güvenilir bilgi mümkün değildir. Bilginin olanaklılığı üzerine akıl yürüten sofistlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
insan bilgisinin kaynağı akıldır.
B
Algılarımız yanıltıcı olamaz.
C
Kesin bilgiye ulaşmak için matematiksel bilgilere ihtiyaç vardır.
D
Bilgi olanaksızdır.
E
Bilginin kaynağı algıdır.
Soru 9

'Şüphecilik' epistemolojik bir görüş olsa da, onun genel felsefi sonuç ve uygulamaları bulunmaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu sonuç veya uygulamalardan biri değildir?

A
Dogmatik olmamak
B
Kesintisiz şüphe halinde olmak
C
Önyargılı olmak
D
Radikal sorgulama alışkanlığı edinmek
E
Karşı görüşlere ve akıl yürütmelere açık olmak
Soru 10

Platon, bizim gündelik kullanımımızdan oldukça farklı bir şekilde, '__________' sözcüğünü ideaların bilgisi olarak ayrı bir statüde tutmuş ve normal algısal yollardan edinilen bilgi için '__________' deyimini kullanmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

A
Töz - Öz
B
Episteme - Doxa
C
Algı - Bilgi
D
Philo - Sophia
E
Tümel - Tikel
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Descartes’ın kullandığı yöntemsel şüphe’nin özelliklerinden biri değildir?

A
Felsefi yönteminin bir parçası olması
B
Öiddi, nesnel ve tarafsız olarak kullanması
C
Amaç olarak kullanması
D
Kendi felsefi kuramını savlayabilmek için kullanması
E
Epistemolojik bağlamda kullanması
Soru 12

Descartes’ın sorgulamaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Algılar yoluyla kavranan nesneler, rüyalarda karşımıza çıkan nesneler gibi, var olmayan şeylerdir.
B
Çok canlı rüyalar, görünür bilginin kesinliğinden şüphe duyulabileceğini gösteren örneklerdir.
C
Algı en temel ve en şüphe duyulmayacak bilgi türüdür.
D
Basit algılar kesin bilginin oluşma süreçlerinde temel oluştururlar.
E
Çok canlı rüyalar, algılar yoluyla gelen bilginin doğru olması gerektiğini gösteren örneklerdir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi felsefe tarihinde metafizik alanının ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

A
Ölümsüzlüğe ulaşma isteği
B
Maddesel dünyanın fiziksel yasalarını keşfetme isteği
C
insan psikolojisinin inceliklerini anlama isteği
D
Değişmekte olan dünyada değişmeyen unsurların bilgisine ulaşma isteği
E
Yaşamın ruhsal boyutunu anlama isteği
Soru 14

Bilim ve teknolojinin gerçekleştirdiği başarıların günümüz insanlarının ilkel dönem insanlarından farklı olarak üzerinde uyandırdığı duygular aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Şaşkınlık ve hayret
B
Merak ve korku
C
Aşinalık ve bilindiklik
D
Bıkkınlık ve korku
E
Hayret ve bilinmezlik
Soru 15

Descartes’a göre insan zihninin dünyaya veya gerçekliğe ilişkin edindiği algılar esas itibarıyla güvenilir bilgi parçaları olmak durumundadır. Böylece nesnelerin varlığı konusunda ortaya çıkan şüpheci görüşe bir yanıt verilmiş olur.
Buna göre, Descartes’in usçu bir filozof olduğu düşünüldüğünde; algılara güvenin kaynağını Descartes aşağıdaki argümanlardan hangisi ile açıklar?

A
Tanrı sonsuz güçte bir varlıktır ve yarattığı varlıkların sürekli olarak yanlış bilgi edinmelerine müdahale etmemesi veya edecek kudretinin olmaması anlamsız bir durumdur.
B
insan zihni ve algıları ortak bir işleyişe sahiptir. Zihnin doğru dediğini duyular da doğru algılar.
C
Yanılgılarımızın kaynağını algılarımızın hatalı olması değil zihnimiz süreçlerinin hatalı işlemesi ortaya çıkarır.
D
Bilgimiz sınırlıdır, insan aklı herşeyi bilecek güçte değildir. Bu nedenle algılarımıza güvenmeliyiz.
E
insan aklı kötü ve aldatıcı bir varlıkla mücadele edebilecek güçtedir.
Soru 16

Bebek yeni doğduğunda uzak - yakın, kısa -uzun, derin - sığ gibi algıları henüz gelişmemiştir, ilk 3 ayda bebekler, şekilleri algılamaya başlar. Emeklemeye başladıklarında derinlik algıları gelişir. Böylece çevredeki varlıklara ilgisi artmıştır. Yoklama, dokunma, tanıma ve anlama isteği çok yükselir. Bu yaşlarda kavram gelişimi hızlanır. Yavaş yavaş bir çok şeyi anlamlandırarak düşünme sürecine girer.
Yukarıdaki açıklama, aşağıdaki epistemolojik görüşlerden hangisini destekler?

A
Algılar olmaksızın ideaların oluşması olanaksızdır.
B
insan doğuştan idealara sahiptir.
C
idealar için duyularımıza ihtiyacımız yoktur.
D
Bebeğin gelişimi sadece fiziksel bir süreçtir.
E
Bebeğin zihni ile dış dünya arasında bağ yoktur.
Soru 17

'Deneyimcilik' ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bilginin oluşumunda en temel ve belirleyici unsur mantıktır.
B
Nesnel nitelikler hem nesnelerdedir hem de zihnimizde temsil edilirler.
C
Bilgimizin tek kaynağının duyu verileri ve algılar olduğunu savlayan görüştür.
D
Algılarımız bize sürekli değişimin gerçekleştiği bilgilerini taşısa da, tek ve aynı nesneyi algılamaya devam etmekte olduğumuz bilgisini algılar değil akıl verir.
E
insanlar dünyayı algılama ve anlama süreçlerinde etken değil edilgen bir yapı sergiler.
Soru 18

ideacılık var olanların temelde düşünsel veya zihinsel olduğunu savlayan metafizik bir görüştür. Deneyimcilik ise epistemolojik bir görüş veya akımdır. Berkeley hem bir deneyimci olup hem de açıkça ideaoılığı savunmaktadır.
Buna göre Berkeley’in aşağıdaki düşüncelerinden hangisi bu açıklamayı destekler?

A
insan zihni her şeyi bilmeye muktedir değildir.
B
Dış dünyanın varlığı idealar ve algılardan bağımsız bir varlığa sahiptir.
C
Düşünüyorum, öyleyse varım.
D
Var olmak, algılanmaktır.
E
insan zihni boş bir levhadır.
Soru 19

Güvenilir veya kesin bilginin temelinde insan aklının yattığı veya gerçekliğin kavranmasının ancak akıl yoluyla olabileceği tezini ileri süren akıma__________. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Usçuluk
B
Deneyimcilik
C
Maddecilik
D
Özsellik
E
idealizm
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Kant'a göre 'sentetik a priori' önermelere örnek olarak verilebilir?

A
Dünya, güneş etrafında dönen bir gezegendir.
B
Fiziksel evrende gerçekleşen her olayın bir sebebi vardır.
C
Su molekülü hidrojen ve oksijen atomlarını içerir.
D
Beyaz kediler beyazdır.
E
Evliler bekar olmayan insanlardır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x