Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü 2015-2016 Final Sınavı

Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Halk edebiyatında müfte’ilün/ müfte’ilün/müfte’ilün/müfte’ilün vezniyle yazılan gazel biçimindeki şiirlere ne ad verilir?

A
Divân
B
Kalenderi
C
Satranç
D
Selîs
E
Semâ’î
Soru 2

Şîrler pençe-i kahrumda olurken lerzân Beni bir gözleri âhûya zebûn etdi felek Sultan Selim’in yukarıdaki beytinde sevgilinin güzelliği için hangi tabiat unsurundan yararlanılmıştır?

A
şîr
B
nahl
C
peleng
D
felek
E
âhû
Soru 3

Kafiye düzeni “aaaass, bbbbşş, cccctt, ...” şeklinde devam eden nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
müzdevic muhammes
B
mütekerrir müsemmen
C
müzdevic müseddes
D
mütekerrir müsebba’
E
müzdevic müselles
Soru 4

İşi dil ir ki uğrılar giricek bir eve dünle
Öli toprağını saçup uyıdurlarmış insanı
Yukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
mefâ’ilün/ mefâ’ilün/ mefâ’ilün/ mefâ’ilün
B
fe’ilâtün/ fe’ilâtün/ fe’ilâtün/ fe’ilün
C
müfte’ilün/ müfte’ilün/ müfte’ilün/ müfte’ilün
D
fâ’ilâtün/ fâ’ilâtün/ fâ’ilâtün/ fâ’ilün
E
mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün
Soru 5

Ol âteşîn 'izardan artuk yakar dili Hâl-i siyahı gerçi söyinmiş şerâredür
Yukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
fâ’ilâtün/ fâ’ilâtün/ fâ’ilâtün/ fâ’ilün
B
mefûlü/ mefâ’îlün/ mefûlü/ mefâ’îlün
C
mefûlü/ mefâ’îlü/ mefâ’îlü/ fe’ûl
D
mefûlü/ fâ’ilâtü/ mefâ’îlü/ fâ’îlün
E
mefâ’ilün/ mefâ’ilün/ mefâ’ilün/ mefâ’ilün
Soru 6

Mefûlü/ mefâ’ilün/ fe’ûlün vezninin mef’ûlün/ fâ’ilün/ fe’ûlün şekline dönüşmesine ne ad verilir?

A
Sekt-i melîh
B
Teşdîd
C
Taktî’
D
Tahfif
E
Selîs
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisi medli hecelidir?

A
nâz
B
üst
C
gelmek
D
dünyâ
E
imâle
Soru 8

Türk şairlerinin bir ünsüz sesi, “ayn”a ya da “ayn”ı yok sayarak onun ünlüsüne ulamalarına ne ad verilir?

A
vasl-ı ayn
B
med
C
tahfif
D
bahr
E
sekt-i melîh
Soru 9

Bir gazelin her beytinin önüne aynı vezinde ve ilk mısrâ’ları ile kâfiyeli sekiz mısrâ’ eklenerek elde edilmiş bendlerden oluşan nazım biçimine ne ad verilir?

A
Tesmîn
B
Ta’şîr
C
Tahmîs
D
Tesdîs
E
Tesbî'
Soru 10

Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak
Neler yapmış bu millet, en yakın târîhe bir sor, bak
Yukarıdaki beytin vezni ile ilgili aşağıdaki iadelerden hangisi doğrudur?

A
Vezin, bir rübâ’î veznidir.
B
“Millet” ve “en” kelimeleri arasında vasi yapılmıştır.
C
“Yattıkça” kelimesinin son hecesinde imâle vardır.
D
Sonuncusu dışındaki cüzleri tekrarlanan bir vezindir.
E
“Târîhe” kelimesinin orta hecesinde zihâf vardır.
Soru 11

Gitdün ammâ ki kodun hasret ile cânı bile istemem sensüz olan sohbet-i yârânı bile
Yukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
müfte’ilün/mefâ’ilün/ müfte’ilün/ mefâ’ilün
B
fe’ilâtün (fâ’ilâtün)/fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilün
C
fe’ilâtü/ fâ’ilâtün/ fe’ilâtü/ fâ’ilâtün
D
fâ’ilâtün/ fâ’ilâtün/ fâ’ilâtün/ fâ’ilün
E
müfte’ilün/ müfte’ilün/ müfte’ilün/ müfte’ilün
Soru 12

Arapça ve Farsça hecelerdeki uzun ünlüleri kısa ünlü, medli heceleri de bir kapalı hece değerine düşürme işlemine ne ad verilir?

A
ulama
B
zihaf
C
imâle
D
taktî’
E
teşdîd
Soru 13

“...zarîf” ve “...latîf” kelimelerinin oluşturacağı kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mücennes kafiye
B
Mücerred kafiye
C
Mukayyed kafiye
D
Mü’esses kafiye
E
Mürdef kafiye
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi reviden sonra gelen bir kafiye harfi değildir?

A
hurûc
B
nâ’ire
C
te’sîs
D
vasi
E
mezîd
Soru 15

Yârin dudağından getirilmiş
Bir katre alevdir bu karanfil
Yukarıdaki beyit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Vezni mef ûlü/ fâ’ilâtü/ mefâ’îlü/ fâ’ilün’dür.
B
Vezni mef ûlü/ mefâ’îlü/ fe’ûlün’dür.
C
Beyitte iki vasıl işlemi vardır.
D
Beyitte bir imâle işlemi vardır.
E
Beyitte bir zihaf işlemi vardır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi mürekkep kafiye oluşturmaz?

A
...ihtiraz”-“...imtiyaz”
B
“...inâs”-“...esâs”
C
... nefes”-“...res”
D
“...nâlân”-“şâdân”
E
...iltifat”-“...müşkilât”
Soru 17

Âşık olan yâr yolma yane gerekdür
Yanabilecek bu yola ya ne gerekdür
Kadı Burhaneddin’in yukarıdaki beyti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kafiye türü mücennestir.
B
Beyitte ulama vardır.
C
Beyitte imaleye başvurulmuştur.
D
Mücerred kafiyeyi örnekler.
E
Vezni müfte’ilün/müfte’ilün/ müfte’ilâtün’dür.
Soru 18

Aşağıda ikili gruplar hâlinde verilen sözcüklerin hangisi kafiye türü bakımından farklıdır?

A
“...kerem” - “...elem”
B
“...harâb”-“...âfitâb”
C
“...sîr” -“...tîr”
D
“...nûr”.billûr”
E
“...cihan”-“...nişan”
Soru 19

Reviden hemen önce gelen bir uzun ünlü (=â,î,û) hangi kafiye harfini oluşturur?

A
kayd
B
te’sîs
C
mezîd
D
dahil
E
ridf
Soru 20

“...müsadif” ve “...arif” kelimelerinin oluşturacağı kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mü’esses kafiye
B
Mürdef kafiye
C
Mücerred kafiye
D
Mücennes kafiye
E
Mukayyed kafiye
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x