Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü 2015-2016 Vize Sınavı

Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“aa xa xa xa xa... yy; bb xb xb xb xb... zz, ...” kafiye düzeniyle yazılmış bir şiirin nazım biçimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tercî-i benddir.
B
Terkîb-i benddir.
C
Mersiye türünün en güzel örnekleri bu nazım biçimiyle yazılmıştır.
D
Türk edebiyatında çok kullanılmış bir nazım biçimidir.
E
Sakinâmeler gibi bazı edebî türlerde de kullanıldığı görülür.
Soru 2

Kaside ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tam bir kaside sekiz bölümden oluşur.
B
Övgü şiirleridir.
C
Asıl anlamlarından biri “doğru yolda olmak”tır.
D
En az on beş beyit uzunluğundaki nazım biçiminin adıdır.
E
Arap Edebiyatında doğmuştur.
Soru 3

Kafiye düzeni “aaaass, bbbbşş, cccctt, ...” şeklinde devam eden nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
müzdevic müselles
B
müzdevic muhammes
C
mütekerrir müsebba’
D
mütekerrir müsemmen
E
müzdevic müseddes
Soru 4

Işkun odına gönül pervanedür Tâkâtüm yoh bilmezem perva nedür Fursat olınca gönül sen yanadur Âşıkun âyîni budurya nedür
Yukarıdaki şiirin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tuyuğ
B
Kıt’a
C
Rübai
D
Kaside
E
Nazım
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Batı Türkçesi’nin ilk dönemine verilen adlardan biridir?

A
Osmanlı Türkçesi
B
Çağatay
C
Harezm-Altınorda
D
Oğuzca
E
Eski Türkiye Türkçesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinde bendlerden oluşan nazım biçimlerinden biri değildir?

A
müseddes
B
müsemmen
C
müsebba’
D
muhammes
E
müzdevic
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ahrem grubundaki vezinlerden biridir?

A
mefûlü/mefâ’îlün/mefûlü/mefâ’îlün
B
mefâ ’îl ü n/mefâ ’ÎI ü n/mefâ ’ÎI ü n/mefâ ’ÎI ü n
C
mefûlü/mefâ’îlü/mefâ’îlü/fe’ûl
D
mefûlü/mefâ’îlü/mefâ’îlün/fa’
E
mefûlün/fâ’îlün/mefâ’îlün/fâ’
Soru 8

Halk edebiyatında müfte’ilün/ müfte’ilün/müfte’ilün/müfte’ilün vezniyle yazılan gazel biçimindeki şiirlere ne ad verilir?

A
Kalenderi
B
Satranç
C
Semâ’î
D
Selîs
E
Divân
Soru 9

“aa xa xa xa xa... aa; bb xb xb xb xb... aa,...” kafiye düzeniyle yazılmış bir şiirin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
terkîb-i bend
B
tercî-i bend
C
tard u rekb
D
müseddes
E
mu’aşşer
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirindeki ahenk öğelerinden biri değildir?

A
Vezin
B
Muhteva
C
Söz diziminin fasih kelimelerden oluşması
D
Söz sanatları
E
Kafiye
Soru 11

TasaWuf ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Temelde Kur’ân ve sünnet adı verilen iki kaynağa dayanır.
B
TasaWufa göre bütün varlıklar üzerinde hakim olan bir mutlak güzellik vardır.
C
Divan şiiri dilinin oluşmasında tasaWufun önemli bir rolü vardır.
D
Mecazî aşkın önemi yoktur.
E
Yaratıcı'ya olan sevgi esas alınır.
Soru 12

Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz Baş üzre yerin var Gül goncesisin gûşe-i destâr şenindir Gel ey gül-i ra’nâ
Yukarıdaki şiirin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nazım
B
Tuyuğ
C
Müstezad
D
Kıt’a
E
Ziyâde
Soru 13

Aynı vezinde ve her beyti diğer beyitlerden bağımsız olarak kendi arasında kafiyeli olan nazım biçiminin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nazım
B
Mesnevi
C
Metali’
D
Kıt’a
E
Tuyuğ
Soru 14

Halk edebiyatında fâ’îlâtün/ fâ’îlâtün/fâ’îlâtün/fâ’îlün vezniyle yazılan gazel biçimindeki şiirlere ne ad verilir?

A
Semâ’î
B
Satranç
C
Dîvân
D
Kalenderi
E
Selîs
Soru 15

Terci’-i bend, Türk edebiyatında kaçıncı yüzyıldan itibaren görülen bir nazım biçimidir?

A
X.
B
XIII.
C
XIV.
D
XV.
E
XVI.
Soru 16

Kafiye düzeni “(a)aaa(a), (b)bbb(a), (c)ccc(a), ...” şeklinde devam eden nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şarkı
B
Rübâ’î
C
Koşma
D
Tahmîs-i mutarraf
E
Mütekerrir murabba
Soru 17

Kafiye düzeni “aaaA, bbbA, cccA, ...” şeklinde devam eden nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müzdevic müselles
B
Terbî
C
Mütekerrir müseddes
D
Mütekerrir murabba
E
Müzdevic murabba
Soru 18

Ol şeh-i hûbân ki iklim-i dilün sultânıdur Her ne dir cân üstine ferman anun fermânıdur Ahmed Paşa’nın yukarıdaki beyti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sevgili, gönül ülkesinin sultanıdır.
B
Bütün güç, sevgilinin elindedir.
C
Sevgili, ulaşılamaz bir konumdadır.
D
Âşık, sevgilinin istiğnasından rahatsızdır.
E
Sevgiliden hesap sorulamaz.
Soru 19

Şîrler pençe-i kahrumda olurken lerzân Beni bir gözleri âhûya zebûn etdi felek Sultan Selim’in yukarıdaki beytinde sevgilinin güzelliği için hangi tabiat unsurundan yararlanılmıştır?

A
nahl
B
âhû
C
peleng
D
şîr
E
felek
Soru 20

İslami Dönem Batı Türk Edebiyatı için “Klasik Edebiyat” ve “Klasik Türk Edebiyatı” adlandırmalarını kullanan isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ömer Seyfettin
B
Ali Canip
C
Faik Reşad
D
Fuat Köprülü
E
E. J. W. Gibb
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x