Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü 2016-2017 Final Sınavı

Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerin hangisi bir mesnevinin “giriş” bölümünde yer almaz?

A
Nâ't
B
Münâcât
C
Fahriyye
D
Sebeb-i te'lîf
E
Tevhîd
Soru 2

Eski Türk Edebiyatı için Ömer Seyfettin ve Ali Canip tarafından kullanılan adlandırma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasik edebiyat
B
Edebiyyât-ı Osmâniyye
C
Osmanlı şiiri
D
Ümmet edebiyatı
E
Divan edebiyatı
Soru 3

Kafiye düzeni “aaaaaaaaaA, bbbbbbbbbA,...” şeklinde devam eden nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mütekerrir müsemmen
B
Müzdevic muhammes
C
Mütekerrir müsebba’
D
Mütessa'
E
Mütekerrir mu'aşşer
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi II. Klasik Dönem temsilcilerinden biridir?

A
Baki
B
Nâ'ilî
C
Âşık Paşa
D
Ahmed Paşa
E
Nev’i
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ahrem grubundaki vezinlerden biridir?

A
mefûlü/mefâ’îlü/mefâ’îlü/fe’ûl
B
mefûlün/fâ’ilün/mefâ’îlü/fe’ûl
C
mefâ’îlün/mefâ’îlün/mefâ’îlün /mefâ’îlün
D
mefûlü/mefâ’îlün/mefûlü/mefâ’îlün
E
mefûlü/mefâ’îlü/mefâ’îlün/fa’
Soru 6

Bir gazelin her beytinin önüne aynı vezinde ve ilk mısrâ’ları ile kâfiyeli sekiz mısrâ’ eklenerek elde edilmiş bendlerden oluşan nazım biçimine ne ad verilir?

A
Tesmîn
B
Tesdîs
C
Tahmîs
D
Ta’şîr
E
Tesbî’
Soru 7

Safâya sakın hasr-ı nefs eyleme
Ki hep zevk için gelmedik âleme
Yukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
fe’ûlün/fe’ûlün/fe’ûlün/fe’ûl
B
fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilün
C
müfte’ilün/müfte’ilün/fâ’ilün
D
mefûlü/mefâ’ilün/fa’ûlün
E
fe’ilâtün/mefâ’ilün/fe’ilün
Soru 8

O zaman ki bezm-i canda bölişildi kâle-i kâm
Bize hisse-i mahabbet dil-i pâre pâre düştü
Yukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
müstef il ün/ fe’ûlün/ müstef ilün/ fe’ûlün
B
fe’ilâtün/mefâ’ilün/fe’ilün
C
fa’ûlün/fa’ûlün/fa’ûlün/fa’ûl
D
mef’ûlü/mefâ’îlü/fe’ûlün
E
fe’ilâtü/fâ’ilâtün/fe’ilâtü/fâ’ilâtün
Soru 9

“mef’ûlü/ fâ’ilâtü/ mefâ’îlü/ fâ’îlün” vezni aşağıdaki bahirlerden hangisine aittir?

A
serî
B
remel
C
muzâri
D
hezec
E
müctes
Soru 10

Nâlemi zemzeme-i mürg-i seherden sorasın
Derd-mend olduğumı haste ciğerden sorasın
Yukarıdaki beyit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
“Derd-mend” ve “olduğumı” kelimeleri arasında vasi yapılmıştır.
B
Vezin, remel bahrine aittir.
C
Sonuncusu dışındaki cüzleri tekrarlanan bir vezindir.
D
“Nâlemi” kelimesinin son hecesinde imâle vardır.
E
Vezin, bir rübâ’î veznidir.
Soru 11

Allâhu ekber Allâhu ekber
Bir samt-ı ulvî gûya tabî'at
Hâmûş hâmûş eyler ibâdet
Yukarıdaki şiirin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilün
B
müstefilâtün/müstefilâtün
C
mefûlü/mefâ’îlü/mefâ’îlün/fâ’
D
fâ’ilâtün/ fâ’ilâtün/ fâ’ilâtün/ fâ’ilâtün
E
mefâ’îlün/mefâ’îlün/fa’ûlün
Soru 12

Divan şiirindeki kafiye sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mürekkeb kafiyenin mürdef ve mukayyed olmak üzere yalnızca iki türü vardır.
B
Mürekkeb kafiye, “ridf”, “kayd”, “te’sîs” ve “dahîl” adları verilen kafiye harfleri esas alınarak türlere ayrılmıştır.
C
Kafiye sistemi Aruz vezni gibi Arap şiirinden Fars şiirine, oradan da Türk edebiyatına geçmiştir.
D
Tek bir sesin tekrarıyla meydana gelen kafiyelere “mücerred kafiye” denir.
E
Birden fazla sesin tekrarıyla elde edilen kafiyelere “mürekkeb kafiye” denir.
Soru 13

Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak
Neler yapmış bu millet, en yakın târîhe bir sor, bak
Yukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilün
B
mefâ’ilün/mefâ’ilün/mefâ’ilün/mefâ’ilün
C
fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün
D
mefâ’îlün/mefâ’îlün/mefâ’îlün/mefâ’îlün
E
müfte’ilün/müfte’ilün/müfte’ilün/müfte’ilün
Soru 14

Ey rahmeti bol pâdişâh cürmüm ile geldüm sana
Ben işledüm hadsüz günâh cürmüm ile geldüm sana
Yukarıdaki beyit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Müreddeftir.
B
Beyitte zihaf vardır.
C
Mukayyed kafiyeyi örnekler.
D
Beyitte imale vardır.
E
Vezni müsftefilün / müsftefilün / müsftefilün / müsftefilün’dür.
Soru 15

Taktî' ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Asıl anlamı kesmektir.
B
Kelimelerin mısra içinde vezne göre aldıkları şekil esas alınır.
C
Bahir diye de bilinir.
D
Bir aruz işlemidir.
E
Şiirin ahenkli okunmasını sağlar.
Soru 16

Yâr hâl-i dilümi zâr bilüpdür bilürem
Dil-i zârumda ne kim var bilüpdür bilürem
Yukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
fâ’ilâtün/ fâ’ilâtün/ fâ’ilâtün/ fâ’ilün
B
müfte’ilün/mefâ’ilün/ müfte’ilün/ mefâ’ilün
C
müfte’ilün/ müfte’ilün/ müfte’ilün/ müfte’ilün
D
fe’ilâtün (fâ’ilâtün)/fe’ilâtün/ fe’ilâtün/ fe’ilün
E
fe’ilâtü/ fâ’ilâtün/ fe’ilâtü/ fâ’ilâtün
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi mürekkeb kafiye örneklerinden biri değildir?

A
“...vîrân”-“...hayrân”
B
“...ser”-“... seher”
C
“...mâhir”-“...tâhir”
D
“...mest”-“...elest”
E
“...bahâneler’’-“...bahâ neler”
Soru 18

Aşağıdaki hangi ikili bir kafiye kusuru oluşturmaz?

A
“...derd”-“...dürd”
B
“...gül”-“...gil”
C
...”sabâh”-“...sipâh”
D
“...ders”-“...ters”
E
“...mâr”-“...mûr”
Soru 19

Zülfi kimi ayağın koymaz öpem nigârum
Yohdur anun yanında bir kılca i'tibârum
Yukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
müstef'ilün/fe'ûlün/müstefilün/fe'ûlün
B
müfte'ilün/mefâ'ilün/müfte'ilün/mefâ'ilün
C
müfte'ilün/müfte'ilün/müfte'ilün/müfte'ilün
D
fe'ilâtün/fe'ilâtün/fe'ilâtün/fe'ilün
E
fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün
Soru 20

“fe‘ilâtün/fe‘ilâtün/fe‘ilâtün/fe‘ilün” vezni aşağıdaki bahirlerden hangisine aittir?

A
remel
B
hafif
C
mütekârib
D
kâmil
E
recez
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x