Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü 2016-2017 Vize Sınavı

Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Degüldüm men sana mâ’il
sen itdün aklumı zâ’il
Mana ta'n eyleyen gafil
seni görgeç utanmaz mı
Yukarıdaki beyitle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Beytin dil içi çevirisi “Benim sana ilgim yoktu, aklımı başımdan sen aldın; beni kınayan gafil kişi, senin bu güzelliğini görünce beni kınadığı için utanmaz mı?” şeklindedir.
B
Beyit Fuzûlî’ye aittir.
C
Beyit, bir gazelden alınmıştır.
D
Beyit Nedîm’e aittir.
E
Beyitte iç kafiye vardır.
Soru 2

Çeşitli eserlerde farklı amaçlarla kullanılmış tek mısralara ne ad verilir?

A
mısrâ’-i âzâde
B
ferd
C
mısrâ’-ı berceste
D
musarra
E
mukaffa
Soru 3

İkinci grup musammatlar en az kaç bendden meydana gelir?

A
2
B
3
C
4
D
6
E
10
Soru 4

Kâtiplerin ve terzilerin piri olarak adlandırılması münasebetiyle şiirde yer alan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hz. Salih
B
Hz. idrîs
C
Hz. Şît
D
Hz. Yûsuf
E
Hz. ibrâhîm
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi I. Klâsik Dönem temsilcilerinden biridir?

A
Şeyhî
B
Gülşehrî
C
Ahmedî
D
Âşık Paşa
E
Nev'î
Soru 6

“aaxaxaxaxaxaxa...aa; bb xb xb xb xb xb xb... aa,... kafiye düzeniyle yazılmış bir şiirin nazım biçimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mersiye, övgü, yergi ve sosyal eleştiri gibi pek çok farklı konu bu nazım biçimiyle de kaleme alınmıştır.
B
Türk edebiyatında çok kullanılmış bir nazım biçimidir.
C
Mersiye türünün en güzel örnekleri bu nazım biçimiyle yazılmıştır.
D
Birinci grup musammatlardandır.
E
Terkîb-i benddir.
Soru 7

Ziyade mısraı uzun mısraların başında tekrarlanan müstezâdlara ne ad verilir?

A
Mütekerrir müstezâd
B
Nazım
C
Satranç
D
Serbest müstezâd
E
Müdevver müstezâd
Soru 8

Esdi nesîm-i nevbahâr
açıldı güller subh-dem
Açsun bizüm de gönlümüz
sâkî meded sun câm-ı Cem
Yukarıdaki beyit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Beyitte baharın gelişi kutlanır.
B
IV. Murad'ı övmek için söylenmiştir.
C
Beyit bir kasideden alınmıştır.
D
Beyit Nev'î’ye aittir.
E
Beyitte iç kafiye yoktur.
Soru 9

Kasidede şairin mahlasını söylediği beyte ne ad verilir?

A
hüsn-i matla
B
tâc beyt
C
beytü’l-kaside
D
redd-i matla
E
hüsn-i makta
Soru 10

Kafiye düzeni “aaaa (aa), bbbb (ba), cccc (ca),...” şeklinde devam eden nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
şarkı
B
mütekerrir murabba
C
rübâ’î
D
tesdîs
E
tesbî'
Soru 11

Çalgıcı ve rakkâse olarak hayal edilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müşterî
B
Zuhal
C
Kamer
D
Şems
E
Zühre
Soru 12

Mesnevilerde ara söz olarak kullanılmış manzumelere ne ad verilir?

A
tardiyye
B
tercî-i bend
C
şarkı
D
müseddes
E
mu’aşşer
Soru 13

Kafiye düzeni “aaaaaaA, bbbbbbA, ccccccA,...” şeklinde devam eden nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mütekerrir müseddes
B
Müzdevic muhammes
C
Mütekerrir müsebba’
D
Müzdevic mu’aşşer
E
Terkîb-bend
Soru 14

Eski Türk Edebiyatı için Fâik Reşâd gibi modern anlamda ilk yerli edebiyat tarihçileri tarafından kullanılan adlandırma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saray edebiyatı
B
İslâmî Türk edebiyatı
C
Edebiyyât-ı Osmâniyye
D
Klâsik Türk edebiyatı
E
Enderun edebiyatı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?

A
Medhiyye
B
Fahriyye
C
Girizgâh
D
Nesib
E
Cülûsiyye
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bendlerden oluşan nazım biçimlerinden biri değildir?

A
müselles
B
zamîme
C
mütessa'
D
mu'aşşer
E
müsebba’
Soru 17

Osmanlı Devleti'nde bir eğitim kurumuna adı verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Menâkıbü’l-Ârifîn
B
Mevzû'âtü’l-Ulûm
C
Miftâhü’l-Ulûm
D
Mecmû'atü’n-Nezâ’ir
E
Mebâni’l-inşâ
Soru 18

Umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrum olmayam
Çeşme-i vaslun vire men teşne-i dîdâre su
Fuzûlî’nin yukarıdaki beyti hangi peygamber için yazılmıştır?

A
Hz. Muhammed
B
Hz. Eyyûb
C
Hz. îsâ
D
Hz. Nûh
E
Hz. Yakûb
Soru 19

Kafiye düzeni “aaaa, bbba, ccca,...” şeklinde devam eden nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
müzdevic müselles
B
mütekerrir murabba
C
müzdevic murabba
D
mütekerrir müseddes
E
terbî
Soru 20

Bulamaz ilm bilâ-sa'y vücûd
Biri gitse biri olur nâbûd
Yukarıdaki beytin dil içi çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çalışma yoksa ilim de ortaya çıkmaz; biri olmazsa diğeri de olmaz.
B
ilim, kıyısı olmayan bir denizdir; onsa âlim geçinen diyen câhildir.
C
Utanma, bilenlerden oku; bir şeyi bilmek bilmemekten güzeldir.
D
Tanrı cehalete ölüm, ilme de hayat dedi; öyleyse ölüler güruhuyla birlikte olma.
E
ilim kadar yüce bir iş yoktur; ilimden hiç kimse zarar görmedi.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x