Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü 2017-2018 Final Sınavı

Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“aa xa xa xa xa... yy; bb xb xb xb xb... zz,...” kafiye düzeniyle yazılmış bir musammatın nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tercî-i bend
B
Müsebba’
C
Mu’aşşer-i mütekerrir
D
Terkîb-i bend
E
Müseddes
Soru 2

Batı Türkçesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kutadgu Bilig, Batı Türkçesi ile yazılmış eserlerden biri değildir.
B
Batı Türkçesi’nin ilk dönemi “Osmanlı Türkçesi” olarak adlandırılır.
C
Batı Türkçesi Türk edebî dillerinden biri değildir.
D
Bu dilin bir kolu “Memluk Kıpçakçasf’dır.
E
Bu dilin ikinci dönemine “Eski Anadolu Türkçesi” adı verilir.
Soru 3

Genellikle iki veya iki beyitten uzun, matla ve mahlas beyti olmayan nazım biçimine ne ad verilir?

A
Tuyuğ
B
Nazım
C
Kaside
D
Rüba'î
E
Kıt'a
Soru 4

Mu’aşşer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
On mısralı bendlerden oluşur.
B
Türk Edebiyatında müzdevic örneklere sık rastlanır. mu’aşşer
C
Edebiyatımızda mütekerrir örnekleri görülür. mu’aşşer
D
Asıl anlamı onlu, on köşelidir.
E
“aaaaaaaaaA, bbbbbbbbbA,...’ kafiyelenir. ’ şeklinde
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bölümlerinden biri değildir? kasidenin

A
Medhiyye
B
Cülûsiyye
C
Fahriyye
D
Nesib
E
Girizgâh
Soru 6

1. Güneş
2. Ay
3. Utarit
4. Mirrîh
5. Müşterî
A. Kadı
B. Komutan
C. Katip
D. Vezir
E. Sultan
Yukarıdaki Divan şiirinde yer alan gezegenler ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A
1-A, 2-E, 3-C, 4-B, 5-D
B
1-B, 2-D, 3-C, 4-A, 5-E
C
1-C, 2-D, 3-A, 4-B, 5-E
D
1-D, 2-E, 3-C, 4-B, 5-A
E
1 -E, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A
Soru 7

Nazım biçimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir tür şiir metni kalıbıdır.
B
Bir şiirin nazım biçimini belirlemek için, o şiirin nazım birimi ve kafiye düzenine bakılır.
C
Nazım biçimleri ile ilgili çözülememiş bir sorun yoktur.
D
Nazım biçimlerini tanımak, klasik dönem Türk edebiyatına ait metinleri anlamak ve yorumlamak için oldukça önemlidir.
E
Şiirde ahenk unsurlarından sayılır.
Soru 8

Fasih kelimelerin birbirleriyle güzel ve etkileyici tarzdaki uyumundan meydana gelen sözdeki akıcılığa ne ad verilir?

A
Selâset
B
inşâd
C
Belagat
D
Mahlas
E
Âhenk
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi îtâ örneklerinden biri değildir?

A
Şârâb-hârâb
B
Gelen-giden
C
Sîmîn-zerrîn
D
Yârân-rindân
E
Âlem-gîr-cihân-gîr
Soru 10

Aşkun odına ey dil yanarsa cân-ı şeydâ
Her bir avuç küllinden bir bülbül ola peyda
Yukarıdaki beyitin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün
B
Mef'ûlü/fâ'ilâtün/mef'ûlü/fâ'ilâtün
C
Mütefâ'ilün/fe'ûlün/mütefâ'ilün/fe'ûlün
D
Müfte'ilün/fâ’ilün/müfte’ilün/fâ’ilün
E
Mef'ûlü/mefâ'îlü/mefâ'îlü/fe'ûlün
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde aruza göre medli hece voktur?

A
Nâz
B
Eşk
C
Ömr
D
Derd
E
Dört
Soru 12

1. Tahfîf
2. Teşdîd
3. imâle
A. “Per” kelimesinin ölçü gereği “perr” şeklini alması
B. Gül ü bülbül”deki “ü’”nün ölçü gereği uzun okunması
C. Dürr kelimesinin terkibe girdiğinde vezin gereği “dür” şeklinde okunması

Yukarıda verilen terim ve örnekleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A
1-A, 2-B, 3-C
B
1-A, 2-C, 3-B
C
1-B, 2-A, 3-C
D
1-C, 2-A, 3-B
E
1-C, 2-B, 3-A
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinde aruza göre açık/kısa hece yoktur?

A
Gitmiştir
B
Bitmeli
C
Gezegen
D
Heceleme
E
Dünyalı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ulama örneklerinden biri değildir?

A
Kapıyı çalan Yiğit idi.
B
Şarkı dinleyince mest oldu.
C
Saat bir buçuktu.
D
Gittin amma dönmedin.
E
Hasret ile bekledi.
Soru 15

Güller kızarır şerm ile ol gonca gülünce
Sünbül ham olur reşk ile kâkül bükülünce
Yukarıdaki beyitin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mefûlü/fâ'ilâtü/mefâ'îlü/fâ'ilün
B
Mefûlü/fâ'ilâtün/mef ûlü/fâ'ilâtün
C
Mef'ûlü/mefâ'îlü/mefâ'îlü/fe'ûlün
D
Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün
E
Mefûlü/mefâ'îlün/mefûlü/mefâ'îlün
Soru 16

Revî ile arasında harekeli bir ünsüz olan elife karşılık gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
işba'
B
Dahîl
C
Te’sîs
D
Mezîd
E
Tevcîh
Soru 17

Mısra sonlarındaki kafiyelerden önce, iki mısrada paralel olarak yer alan aynı vezindeki kelimelerin birbiriyle kafiyeli olmasına ne ad verilir?

A
Müreddef
B
Seci
C
Mukaffa
D
Tarsî
E
Mukayyed
Soru 18

Ey sanem-i cân-fezâ
V'ey gül-i bâg-ı edâ
Bülbül-i sahn-ı vefa
Sağ olasın dâ'imâ

Yukarıdaki dörtlüğün vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mef'ûlü/mefâ'ilün/fe'ûlün
B
Mef'ûlü/fâ'ilâtün
C
Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün
D
Mef'ûlü/fâ'ilâtü/mefâ'îlü/fâ'ilün
E
Müfte'ilün/fâ'ilün
Soru 19

Bu gice leşker-i hâb ile hayli ceng oldı
Fezâ-yı dîde sipâh-ı sirişke teng oldı
Yukarıdaki beytin kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mü’esses kafiye
B
Mukayyed kafiye
C
Mücennes kafiye
D
Mücerred kafiye
E
Mürdef kafiye
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinde müesses kafiye voktur?

A
... keramet” -...işaret”
B
“...müşâkil” - '...enâmil”
C
“...müsâ'id” - '...fevâ'id”
D
“...halîm” - kelîm”
E
“...nüvâziş” - '...küşâyiş
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x