Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü 2018-2019 Final Sınavı

Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti'nde bir eğitim kurumuna adı verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Miftâhü’l-Ulûm
B
Mecmû'atü’n-Nezâ’ir
C
Mevzû'âtü’l-Ulûm
D
Mebâni’l-inşâ
E
Menâkıbü’l-Ârifîn
Soru 2

Mecmû'atü’n-Nezâ’ir adlı eseri derleyen kişi __________’dir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Ömer b. Mezid
B
Eğridirli Hacı Kemal
C
Edirneli Nazmi
D
Pervane Bey
E
Sehi Bey
Soru 3

Çalgıcı ve rakkase olarak hayal edilen gezegene __________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
müşterî
B
zühre
C
kamer
D
Şems
E
zuhal
Soru 4

Sâhib-i tîg u kalem mâlik-i câm u hâtem
Âsaf-ı Cem-azamet dâver-i Cemşîd-vekār
Âsmân-pâye hümâ-sâye Alî Pâşâ kim
İremez tâk-i celâline kemend-i efkâr
Şâh-ı gül neşv ü nemâ bulsa nem-i lutfından
Ola her gonce-i ter bülbül-i şîrîn-güftâr
Bakî'nin Semiz Alî Paşa’ya sunduğu kasideden alınan yukarıdaki beyitler, bu kasîdesinin aşağıdaki bölümlerinden hangisinde yer alır?

A
Teşbib
B
Fahriyye
C
Medhiyye
D
Girizgâh
E
Tegazzül
Soru 5

Esdi nesîm-i nevbahâr açıldı güller subh-dem
Açsun bizüm de gönlümüz sâkî meded sun câm-ı Cem
Yukarıdaki beyit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Müstefilûn / müstefilûn / müstefilûn / müstefilûn vezniyle yazılmıştır.
B
Beyit Bakî’ye aittir.
C
IV. Murad'ı övmek için söylenmiştir.
D
Beyit bir kasideden alınmıştır.
E
Beyitte iç kafiye yoktur.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinde bendlerden oluşan nazım biçimlerinden biri değildir?

A
Muhammes
B
Müsebba’
C
Müseddes
D
Müsemmen
E
Mütekerrir
Soru 7

• Bir gazelin her beytinin önüne aynı vezinde ve ilk mısrâ’ları ile kafiyeli altı mısra’ eklenerek elde edilir.
• Kafiye düzeni “aaaaaa(aa), bbbbbb(ba),..” şeklinde devam eder.
• Çok az kullanılmış bir nazım biçimidir.
Yukarıdaki ifadeler aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Müsemmen
B
Tahmîs
C
Mu'aşşer
D
Mütessa'
E
Tesmîn
Soru 8

Bir gazelin ya da kasîdenin her beytinin önüne aynı vezinde ve ilk mısraları ile kâfiyeli üçer mısra eklenerek meydana getirilmiş bendlerden oluşan nazım biçimine ne ad verilir?

A
Murabba’
B
Tahmîs
C
Muhammes
D
Terbî’
E
Müzeyyel gazel
Soru 9

Aşağıdakilerin hangisinde aruza göre medli hece yoktur?

A
Dört
B
Yâr
C
Zehr
D
Emr
E
Eşk
Soru 10

Safâya sakın hasr-ı nefs eyleme
Ki hep zevk için gelmedik âleme
Yukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mefûlü/fâ’ilatün/mefûlü/fa’ilâtün
B
Fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilün
C
Müfte’ilün/müfte’ilün/fâ’ilün
D
Fe’ûlün/fe’ûlün/fe’ûlün/fe’ûl
E
Fe’ilâtün/mefâ’ilün/fe’ilün
Soru 11

Taktî' ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kelimelerin mısra içinde vezne göre aldıkları şekil esas alınır.
B
Bir aruz işlemidir.
C
Asıl anlamı kesmektir.
D
Şiirin ahenkli okunmasını sağlar.
E
Arapça fe-a-le üçlü kökünden türetilmiştir.
Soru 12

Aşağıdakilerin hangisinde ulama yapılamaz?

A
Adada kalan Aslı oldu.
B
Hasret ile bekledi.
C
Gittin amma dönmedin.
D
Fırından üç ekmek aldı.
E
Deniz sessiz görünüyordu.
Soru 13

Nâlemi zemzeme-i mürg-i seherden sorasın
Derd-mend olduğumı haste ciğerden sorasın
Yukarıdaki beyit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Vezin, remel bahrine aittir.
B
“Nâlemi” kelimesinin son hecesinde imâle vardır.
C
Sonuncusu dışındaki cüzleri tekrarlanan bir vezindir.
D
Vezin, bir sekt-i melîh veznidir.
E
“Derd-mend” ve “olduğumı” kelimeleri arasında vasi yapılmıştır.
Soru 14

Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak
Neler yapmış bu millet, en yakın târîhe bir sor, bak
Yukarıdaki beytin vezni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sonuncusu dışındaki cüzleri tekrarlanan bir vezindir.
B
“Târîhe” kelimesinin orta hecesinde zihaf vardır.
C
“Yattıkça” kelimesinin son hecesinde imâle vardır.
D
“Millet” ve “en” kelimeleri arasında vasi yapılmıştır.
E
Vezin, bir rübâ’î veznidir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kâfiye-i şâygân değildir?

A
“...giden”-...gelen”
B
“.. âlem-gîr”-“..cihân-gir
C
“.. tâbân”-.. dırahşân”
D
“...teskîn”-“...emîn”
E
“...sîmîn”~“...zerrîn”
Soru 16

Ey sanem-i cân-fezâ V'ey gül-i bâg-ı edâ
Bülbül-i sahn-ı vefa Sağ olasın dâ'imâ
Yukarıdaki dörtlüğün vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mef'ûlü/mefâ'ilün/fe'ûlün
B
Mef'ûlü/fâ'ilâtü/mefâ'îlü/fâ'ilün
C
Müfte'ilün/fâ'ilün
D
Mef'ûlü/fâ'ilâtün/mef'ûlü/fâ'ilâtün
E
Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün
Soru 17

Revî ile arasında harekeli bir ünsüz olan elife karşılık gelen terime ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
mezîd
B
işba'
C
te’sîs
D
tevcîh
E
dahîl
Soru 18

Bu gice leşker-i hâb ile hayli ceng oldı
Fezâ-yı dîde sipâh-ı sirişke teng oldı
Yukarıdaki beytin kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mukayyed kafiye
B
Cinaslı kafiye
C
Mücerred kafiye
D
Mücennes kafiye
E
Mü’esses kafiye
Soru 19

Mısra sonlarındaki kafiyelerden önce, iki mısrada paralel olarak yer alan aynı vezindeki kelimelerin birbiriyle kafiyeli olmasına ne ad verilir?

A
Mukayyed
B
Mezîd
C
Seci
D
Tarsî
E
Te'sîs
Soru 20

Fe’ûlün / fe’ûlün/fe’ûlün/fe’ûl vezni aşağıdaki bahirlerden hangisine aittir?

A
Hafif
B
Mütekârib
C
Ahreb
D
Recez
E
Kâmil
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x