Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü 2018-2019 Vize Sınavı

Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

________ , Eski Türk Edebiyatı için Abdülhalim Memduh gibi modern anlamda ilk yerli edebiyat tarihçileri tarafından kullanılan adlandırmadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Enderun edebiyatı
B
İslâmî Türk edebiyatı
C
Tasavvufi Halk edebiyatı
D
Edebiyyât-ı Osmâniyye
E
Saray edebiyatı
Soru 2

Esâmî adlı biyografik eseri yazan isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Canip
B
Bursalı Mehmed Tahir
C
Muallim Naci
D
Taşlıcalı Yahya
E
Hüseyin Hüsameddin
Soru 3

Eski Türk Edebiyatı Dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Günümüzdeki kullanım şekline göre Türk Edebiyatının, XIII. yüzyılın sonlarından XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar olan süreci kapsar.
B
Sadece Osmanlı döneminde ortaya konulan edebiyat ürünlerini esas alır.
C
Nazarî ve estetik esaslarını müşterek İslâmî kültürden almıştır.
D
Kuralcılık ve geleneğin ağır bastığı bir dönemdir.
E
Kuvvetli bir edebi geleneği vardır.
Soru 4

I. Nev'î
II. Âşık Paşa
III. Ahmedî
IV. Şeyhî
V. Gülşehrî
Yukarıdakilerden hangileri I. Klâsik Dönem temsilcileri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
III ve IV
E
IV ve V
Soru 5

Bir düşünce ya da duygunun yerinde ve zamanında, manası en açık şekilde ve akıcı bir dille ifade edilmesine ne ad verilir?

A
Musarra
B
Gramer
C
Belagat
D
Estetik
E
Selâset
Soru 6

Ziyade mısraı uzun mısraların başında tekrarlanan müstezâdlara ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
nazım
B
mütekerrir müstezâd
C
serbest müstezâd
D
müdevver müstezâd
E
satranç
Soru 7

Çeşitli eserlerde farklı amaçlarla kullanılmış tek mısralara ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
mukaffa
B
ferd
C
musarra
D
mısrâ’-i âzâde
E
mısrâ’-ı berceste
Soru 8

Divan şiirinde, bütün mısraları kafiyeli gazellere ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
beyt'ül gazel
B
müzeyyel gazel
C
mülemma gazel
D
yek-âvâz gazel
E
müselsel gazel
Soru 9

I. Yûsuf ve Zelîhâ
II. Heft-peyker
III. Leylî vü Mecnûn
IV. Husrev ü Şîrîn
Yukarıdakilerden hangileri Genceli Nizamî’nin Hamsesi’nde yer alan eserlerden biri değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 10

Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz Baş üzre yerin var Gül goncesisin gûşe-i destâr şenindir Gel ey gül-i ra’nâ
Yukarıdaki şiirin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rüba'î
B
Kıt’a
C
Tuyuğ
D
Ziyâde
E
Müstezad
Soru 11

Dalmışam şol bahre kim pâyânı yok
Batmışam şol gence kim hüsranı yok
Bulmuşam şol bedri kim noksanı yok
Girmişem ol şehre kim vîrânı yok
Yukarıda şiirin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müstezâd
B
Mesnevi
C
Muhammes
D
Tuyuğ
E
Kıta
Soru 12

Genellikle iki veya iki beyitten uzun, matla ve mahlas beyti olmayan nazım biçimine ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kaside
B
müstezâd
C
rüba'î
D
tuyuğ
E
kıt'a
Soru 13

Degüldüm men sana mâ’il sen itdün aklumı zâ’il
Mana ta'n eyleyen gafil seni görgeç utanmaz mı
Yukarıdaki beyitin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Benim ona ilgim yoktu, aklımı başımdan o aldı; beni kınayan gafil kişinin de aklını almaya utanmıyor mu?
B
Benim sana ilgim yoktu, aklımı başımdan sen aldın; beni kınayan gafil kişi, senin bu güzelliğini görünce beni kınadığı için utanmaz mı?
C
Benim sana ilgim yoktu, aklımı başımdan sen almadın mı? Beni kınayan gafil kişi, senin bu güzelliğini görünce utanıp beni kınamaz mı?
D
Benim sana ilgim yoktu, aklımı başımdan sen alıp beni kınıyorsun; senin güzelliğin karşısında ne yapabilirdim?
E
Benim ona ilgim yoktu, aklım başımda değildi; beni kınayan gafil kişi, onun bu güzelliğini görünce beni kınadığı için utanmaz mı?
Soru 14

I. Zamîme
II. Müselles
III. Müsebba'
IV. Mu'aşşer
V. Mütessa'
Yukarıdakilerden hangileri bendlerden oluşan nazım biçimlerinden biri değildir?

A
Yalnız I
B
Yanız II
C
II ve III
D
IV ve V
E
I, III ve V
Soru 15

Tercî’-bend’in terkîb-i bend’den farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
En az üç bendden meydana gelmesi
B
Bendlere hâne denmesi
C
Çok farklı konularda yazılması
D
Her bendin kendi içinde gazel kafiyelenmesi gibi
E
Vasıta beytinin, bend sonlarında tekrarlanması aynen
Soru 16

Mu’aşşer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Asıl anlamı onlu, on köşelidir.
B
Türk Edebiyatında müzdevic örneklere sık rastlanır. mu’aşşer
C
Edebiyatımızda mütekerrir örnekleri görülür. mu’aşşer
D
On mısralı bendlerden oluşur.
E
“aaaaaaaaaA, bbbbbbbbbA,..’ kafiyelenir. ’ şeklinde
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi muhammes ve müseddes nazım biçimleriyle de örneklerine rastlanmakla birlikte genellikle murabba nazım biçimiyle yazılır?

A
Türkü
B
Musikî
C
Şarkı
D
Güfte
E
Miyân
Soru 18

I. Beş mısradan oluşan bir nazım biçimidir.
II. Tardiyye ya da tard u rekb adı verilen özel bir biçimi vardır.
III. Konusu genellikle aşktır.
Yukarıda temel nitelikleri belirtilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Musammat
B
Muhammes
C
Tercî’-bend
D
Muaşşer
E
Terkîb-i bend
Soru 19

Bir gazelin her beytinin önüne aynı vezinde ve ilk mısrâ’ları ile kâfiyeli sekiz mısrâ’ eklenerek elde edilmiş bendlerden oluşan nazım biçimine ne ad verilir?

A
Tesbî’
B
Tahmîs
C
Ta’şîr
D
Tesmîn
E
Tesdîs
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x