Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Matla beytindeki mısralardan birinin, gazel içerisinde tekrarlanmasına ne ad verilir?

A
Redd-i matlâ’
B
Hüsn-i matlâ’
C
Hüsn-i maktâ’
D
Tecdîd-i matlâ’
E
Beytü’l-kasîde
Soru 2

Halk edebiyatında fe’ilâtün/ fe’ilâtün / fe’ilâtün /fe’ilün vezniyle yazılan gazel biçimindeki şiirlere ne ad verilir?

A
Selîs
B
Kalenderî
C
Semâ’î
D
Satranç
E
Divân
Soru 3

Divan şiirinde birden fazla matla beyti olan şiirlere ne ad verilir?

A
Müfred
B
Matla’
C
Mısra’
D
Zü’l-metâli’
E
Makta’
Soru 4

İslâmî dönem Türk Edebiyatının dayandığı ortak kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bu edebiyatın kuramsal ve estetik esasları Arap, Fars ve Türk edebiyatları için ortaklık arz eder.
B
Bu edebiyatın dayandığı ortak kültür ve bilgi birikimi, sanatçıları dar sınırlar içerisinde bırakmamıştır.
C
Ortak kültürün oluşumunda din birliği önemlidir.
D
Klasik dönem Türk şairleri ortak kültür ve geniş bilgi birikiminden yararlanamamışlardır.
E
Ortak kültür, bir milletin kendi hayatına duyduğu güvenin sonucudur.
Soru 5

Divan şiirinde ahengi sağlayan asli öğeler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Beyit ve bend
B
Vezin ve kafiye
C
Mazmun ve mahlas
D
Kaside ve gazel
E
Tefile ve inşad
Soru 6

Kendi hüsnün hûblar şeklinde peyda eyledün
Çeşm-i âşıkdan anı döndün temâşâ eyledün
Yukarıda Bâyezîd-i Rûmî'den alınan beytin örnek gösterilebileceği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rind ve zâhid çekişmesi
B
Mecâzî aşk
C
İlâhî aşk
D
Rakîbtipi
E
Melâmet
Soru 7

Nazım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kıt’aya benzer.
B
Kafiyeli söz, şiir anlamında da kullanılır.
C
Mahlas beyti olmayan bir gazel gibidir.
D
Kafiye düzeni “xa, xa,..”dır.
E
Uzunluğu iki ile on beş beyit arasındadır.
Soru 8

Şarabı bulan, kadehi bütün cihanı gösteren ve efsanevi İran Hükümdarı olan mitolojik karakter aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dahhâk
B
Ferîdun
C
Efrasiyâb
D
isfendiyâr
E
Cemşid
Soru 9

Cevr ü cefâsı cânuma lutf u vefa yeter
Derd ü belâsı gönlüme zevk u safâ yeter
Yukarıdaki beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mefûlü/fâ’ilâtü/mefâ’îlü/fâ’îlün
B
Mefûlü/mefâ’îlün/mefûlü/mefâ’îlün
C
Mefâ’ilün/mefâ’ilün/mefâ’ilün/mefâ’ilün
D
Fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün
E
Mefûlü/mefâ’îlü/ mefâ’îlü/fe’ûl
Soru 10

Edebiyat terimi olarak sekiz mısrâ’lı bendlerden oluşan nazım biçimine ne ad verilir?

A
Müsebba’
B
Müselles
C
Müsemmen
D
Muhammes
E
Mütessa’
Soru 11

Küçük muttarid muhteriz darbeler
Kafeslerde camlarda pür-ihtizâz
Tevfik Fikret’in yukarıdaki iki mısraının vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fa'lün/fa'ûlün/fa'ün/fa'ûlün
B
Fa'ûlün/fa'ûlün/fa'ûlün/fa'ûl
C
Mef'ûlü/mefâ'ilün/fe'ûlün
D
Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün
E
Mef'ûlü/mefâ'îlün/mef'ûlü/mefâ'îlün
Soru 12

Kafiye düzeni “aaaaaAA, bbbbbAA, cccccAA,..” şeklinde devam eden nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mütekerrir müseddes
B
Müzdevic mu’aşşer
C
Mütekerrir müsebba’
D
Terkîb-bend
E
Müzdevic muhammes
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi medli hecelidir?

A
imâle
B
Gelmek
C
Üst
D
Dünyâ
E
Rîz
Soru 14

“Murabba” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Murabba’nın asıl anlamı “dörtlü, dört köşeli”dir.
B
ilk bend kendi içinde kafiyeli değildir.
C
Bend sayısı genellikle beş ile yedi arasındadır.
D
Edebiyat terimi olarak, her bendi dört mısradan oluşan bir nazım biçimidir.
E
Halk edebiyatındaki koşmaya benzer.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir aruz işlemi değildir?

A
Tefile
B
imâle
C
Tahfif
D
Teşdîd
E
Vasıl
Soru 16

Kafiye düzeni “aaaa, bbba, ccca,..” şeklinde devam eden nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mütekerrir murabba
B
Terbî
C
Mütekerrir müseddes
D
Müzdevic müselles
E
Müzdevic murabba
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi revîden sonra gelen bir kafiye harfi değildir?

A
Mezîd
B
Te'sîs
C
Nâ’îre
D
Hurûc
E
Vasi
Soru 18

Ehl-i kibre mukterin olma sakın verme selâm ictinâb it dâ’imâ hod-bîn ile itme kelâm
Yukarıdaki beytin kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mü’esses
B
Mukayyed
C
Mücennes
D
Mürdef
E
Mücerred
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisiyle bir kafiye kusuru oluşmaz?

A
Şem-i canın ve görmemiş nişanın
B
Gül ve gil
C
Derd ve dürd
D
Mâr ve mûr
E
Sîr ve tîr
Soru 20

Kabiliyyet olmayınca neylesün inşâna ders
Kabiliyyetsiz olanlar derk ider her şey’i ters
Yukarıdaki beytin kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mürdef
B
Mücerred
C
Mukayyed
D
Mücennes
E
Mü’esses
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x