Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz sanatları 2017-2018 Vize Sınavı

Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz sanatları 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Âdet muhakkemdir.” cümlesinde kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
i’tilâf
B
îcâz-ı hazif
C
Tatvîl
D
îcâz-ı kısar
E
Müsavat
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi itnâbı gerçekleştirme yöntemlerinden biri değildir?

A
Özeli ifade eden sözden sonra, geneli ifade eden bir söz söylemek
B
Geneli ifade eden sözden sonra, özeli ifade eden bir söz söylemek
C
Bir cümle içinde ara cümle kullanmamak
D
Kapalı bir ifadeden sonra, söylenene açıklık getirmek
E
Bir kelime veya kelime grubunu tekrarlamak
Soru 3

Birtakım işaretlerden yola çıkarak, kavramlara ulaşmayı ifade etmeye ne ad verilir?

A
Belagat
B
Mecaz
C
Beyân
D
Delâlet
E
Galat
Soru 4

“Saçımızı boşuna ağartmadık.” cümlesinde aşağıdaki alakalardan hangisi ile mecaza geçilmiştir?

A
Mazhariyet
B
Alet olma
C
Sebep-sonuç
D
Cüziyyet-külliyyet
E
Öncelik-sonralık
Soru 5

“Acıyan har meseldir atı geçer.” cümlesinde kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haşiv
B
îcâz-ı hazif
C
itnâb-ı mümill
D
Tekrîr
E
îcâz-ı kısar
Soru 6

“Aşk ateşi” tamlamasında kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Açık istiare
B
Beliğ teşbîh
C
intak
D
Kapalı istiare
E
Kinaye
Soru 7

Yarin dudağından getirilmiş
Bir katre alevdir bu karanfil
Yukarıdaki mısralar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Alev, karanfile benzetilmiştir.
B
Ahmet Haşim’e aittir.
C
Somut bir varlığın, şairde bıraktığı izlenim dışa vurulmuştur.
D
Benzetme edatı kullanılmamıştır.
E
Benzetme yönü yoktur.
Soru 8

Aşağıdaki deyimlerden hangisi kinaye örneklerinden biri değildir?

A
Eteği temiz
B
Arslan yürek
C
Gözü açık
D
Eli uzun
E
Burnu büyük
Soru 9

Teşbih ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Temel amacı, anlatımı güçlendirmektir.
B
Müşebbeh, teşbih unsurlarından biridir.
C
Mecaz değildir.
D
Her zaman sanat amacıyla yapılmaz.
E
Yalnızca yazı dilinde kullanılır.
Soru 10

Okutmadılar ortadan sonra
Tahsilim de yarım kaldı
Yukarıdaki dizelerde hazfin anlaşılmasını sağlayan öge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tazammun
B
Cümlenin kendisi
C
Geleneksel üslup
D
Veciz söz
E
Akıl
Soru 11

Bir ibarede, önce birtakım unsurları söyleyip sonra da bunların her biriyle ilgili başka unsurları sıralamaya ne ad verilir?

A
Leff ü neşr
B
Taksîm
C
îhâm-ı tezâd
D
Mukabele
E
Tecrîd
Soru 12

“Biçki dikişten anlar; fakat aşçılığı terziliğinden daha iyidir.” cümlesinde kullanılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haşv-i melîh
B
Te'kîdü’z-zem bimâ yüşbihü’l-medh
C
Haşv-i mütevassıt
D
Te'kîdü’l-medh bimâ yüşbihü’z-zemm
E
Teblîğ
Soru 13

Eyyâm-ı heremde tutalım gene bulunmuş
Yukarıdaki mısrada yer alan anlam sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ihâm-ı tezâd
B
Mecâz-ı mürsel
C
Cem’
D
Tecâhül-i arif
E
Tekrar
Soru 14

Gerçi canandan dil-i şeydâ içün kâm isterem
Sorsa cânân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedür
Yukarıdaki beyitte yer alan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tecâhül-i 'ârif
B
idmâc
C
Leff ü neşr
D
Tevriye
E
Mecaz-ı Mürsel
Soru 15

“Bir evde ayş u şâdî bir evde ye’s ü matem” mısrasındaki anlam sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
îhâm-ı tezâd
B
Tefrîk
C
Cem' ma'a’t-taksîm
D
Müşâkele
E
Mukabele
Soru 16

Din kebûter gönlümi almağa zülfin salmasun
Mürğ-i dest-âmûzdur ana n’ider şahin salup
Yukarıdaki beyit ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
“Dest-âmûz”un anlamı evcil kelimesidir.
B
Gönül, kebûtere benzetilmiştir.
C
Tenâsüb yoktur.
D
Beyit Ahmed Paşa’dan alınmıştır.
E
Mukabele yoktur.
Soru 17

İki anlamı olan bir sözcüğün kastedilen anlamını, yakın anlamı ile gizlemeye ne ad verilir?

A
Mezheb-i kelâmî
B
Tecâhül-i arifane
C
idmâc
D
Tensîkü’s-sıfat
E
Tevriye
Soru 18

“Meşhur olmak için Zemzem kuyusuna işemeye ne gerek var; maksat nam bırakmak ise böyle bir iş yapmalı.” cümlesinde kullanılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mezheb-i kelâmî
B
Te’kîdü’l-medh bimâ yüşbihü’z-zemm
C
Tecâhül-i 'ârif
D
Te’kîdü’z-zem bimâ yüşbihüî-medh
E
Hüsn-i ta'lîl
Soru 19

Rûzgârum buldı devrân-ı felekden inkılâb
Kan içer oldum ayağın çekdi bezmümden şerâb
Yukarıdaki beyitte yer alan anlam sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müşâkele
B
Tevriye
C
Rücû'
D
Nidâ
E
Te’kîdü’l-medh bimâ yüşbihü’z-zemm
Soru 20

Anlam sanatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Cem, tefrîk ve taksîm anlam sanatları arasında yer alır.
B
Belâgatin bedî’ bölümünün konuları arasında yer alır.
C
Farklı hayal ve çağrışım meydana getirmek amaçlanır.
D
Anlam yakınlığı ve karşıtlığı gibi ilişkilerden yararlanılır.
E
Temel amaç, ahenk yaratmaktır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,60. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x