Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri 2015-2016 Final Sınavı

Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir metnin altına ya da kenarına konuyla ilgili yazılan açıklayıcı bilgiye ne ad verilir?

A
Haşiye
B
Lüknetlik
C
Şerh
D
Arpalık
E
ilâm
Soru 2

Edirneli bir hatunun kulıdur. Küçicekden oğlı gibi besleyüp okutmış tahsîl-i ulûm itmiş kitabet ilminde ser-âmed cemî'-i hutûtı bî-manend yazar derdmend kimesne idi. ittifak var ki hatt-ı rikâ'ı Yâkûtdan yeg yazardı. Memâlik-i Rûm’da her tarafda hüsn-i hattı ile müte'âref Arabî vü Pârsî vü Türkî dilde eş'ârı var. Ehl-i ilm kısmındandur. Gayet hoş-tab’ nâzük-vücûd pür-şevk ve lyş ü işret sever lâ’ubâlî ehl-i zevk kimesne idi. Hattı sebebi ile merhûm Sultan Bâyezîd ulûfe itmişdi. Nihayet derecede rind ü bî-pervâ nâ-ümîd olup “kimesnenün mahkûmı olmayayın” diyü vazîfeyi kabûl eylemedi. Felâket ile ömri âhıra yetişüp İstanbul Dârü’ş-şifâsında fevt olup mezârı Galata cânibindedür.
Şevki ile ilgili yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A
Kâtiplik mesleğinin önde gelenlerindendir.
B
iyi hattat olmasına rağmen rika yazısı kötüdür.
C
İstanbul’da ölmüş, Galata tarafında defnedilmiştir.
D
Üç dilde şiir söyleyen bilgin şairlerdendir.
E
Edirneli bir kadın tarafından yetiştirilmiştir.
Soru 3

Şairlerin kabiliyetini vurgulamak için tezkirecilerin tanımlayıcı bir unsur olarak kullandıkları cevher (cevahir, gevher, güher) kelimesi, tezkirlerde genellikle aşağıdaki terimlerin hangisiyle birlikte geçer?

A
Matla
B
Gazel
C
Kaside
D
Nesr
E
Nazm
Soru 4

Râmiz'in tamamlayıp son biçimini veremeden ölmesi üzerine onun “Âdab-ı Zurefa” adlı tezkiresini gözden geçirerek düzeltme ve ilaveler yapan ünlü biyografi yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanzade Ahmet Taib
B
Müstakimzade Süleyman Sadeddin
C
Resmî Ahmet Efendi
D
Kâtip Çelebi
E
Ebezade Abdullah Efendi
Soru 5

'Mucib Tezkiresi'nin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şairler hakkında ayrıntılı bilgeler içermesi
B
Antoloji niteliğinde olması
C
Daha önce yazılmış tezkirelerde bulunmayan on bir şairin biyografisine yer vermesi
D
Şiir değerlendirmelerinde derinlikli ve isabetli eleştirilerde bulunması
E
Mukaddime bölümünün kısa olması
Soru 6

Eserinin mukaddimesinde “kendüye bir mahlas isnad ederek şairim diye feryad eden” müteşairlerin biyografilerine yer vermediğini açıkça belirten tezkire yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asım
B
Güftî
C
Yümnî
D
Rıza
E
Riyazî
Soru 7

Doğu Türkçesi geleneğinin ikinci tezkiresidir. I. Şah İsmail devrinden yazıldığı döneme kadarki devre içerisinde yer alan İran ve Türk asıllı şairleri kapsar. Tezkire; Devletşah Tezkiresi, Mecalisü’n-Nefayis ve Tuhfe-i Samî’nin zeyli mahiyetindedir.
Yukarıda söz edilen eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A
Faizî
B
Yümnî
C
Sadikî
D
Riyazî
E
Güftî
Soru 8

“Haşan Çelebi Tezkiresi” ile “Beyanî Tezkiresi” arasındaki ilişkinin benzeri, “Safayî Tezkiresi” ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?

A
Nuhbetü’l-Asar Fi Fevaidi’l-Eş’ar
B
Mir’at-i Şi'r
C
Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye
D
Âdâb-ı Zurefâ
E
Hatimetü’l-eşar
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 'Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye'yi diğer tezkirelerden ayıran özelliklerden biri değildir?

A
Belli bir meslek veya gruptan meydana gelen şair tezkirelerinin ilki olması
B
Divan sahibi ve üstat olan mevlevî şairlerini bir araya toplaması
C
Mevleviliğin sözlü kaynaklarına fazlaca yer vermesi
D
Örnek şiirlerin Şeyh Galip gibi büyük bir şair tarafından seçilmiş olması
E
Şairlerin edebî kişiliklerine ilişkin değerlendirmelerin objektif ölçülere dayanması
Soru 10

Antoloji tipi tezkireler içinde şairler hakkında en az bilgi vermekle birlikte şairlerin ölüm tarihlerini kaydetme konusunda özen gösteren tezkire yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faizî
B
Yümnî
C
Rıza
D
Güftî
E
Asım
Soru 11

Hümâyûn Pâdişâh: Evvelgı Mecma: Selâtîn-i rüzgâr zikride kim egerçi bu muhtasar risâlening olça vüs'ati yokdur kim bu pâdişâlarnıng mindin birining zikr-i hayrın bitimekge mütehammil bolgay. Lâ-ilâc teyemmün ü teberrük içün ism-i şerîflerin ve eş'âr-ı latîflerin merkûm kılmak güstâhlıgı olunur.
Dil özellikleri bakımından farklılık gösteren yukarıdaki biyografi maddesi, aşağıdaki tezkirelerden hangisine aittir?

A
Künhü’l-Ahbar
B
Gülşen-i Şuara
C
Meşairü’ş-Şuara
D
Mecmau’l-Havas
E
Zübdetüî-Eşar
Soru 12

Tezkiresinin adı, ebced hesabıyla eserinin yazılış tarihine karşılık gelen tezkire yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esat Efendi
B
Şefkat
C
Fatin
D
Arif Hikmet
E
Yümnî
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyıl tezkirelerinden biri değildir?

A
Son Asır Türk Şairleri
B
Teracim-i Ahvâl-i Meşâhir
C
Mecma-ı Şuara ve Tezkire-i Üdebâ
D
Hatimetüî-Eşar
E
işkodra Vilayeti Osmanlı Şairleri
Soru 14

Dârü’l-maarif, Mekteb-i Maarif-i Adliyye, Bayezit Rüştiyesi gibi devrin yeni eğitim kurumlarından yetişmiş seçkinleri gösteren kayıtları ile yenileşme dönemi maarif tarihine malzeme veren eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Son Asır Türk Şairleri
B
Bağçe-i Safa-enduz
C
Devhatü’l-Meşayih
D
Mecmuatü’t-Teracim
E
Hâtimetü’l-Eş’ar
Soru 15

'Şefkat Tezkiresi'ni diğer antoloji tipi tezkirelerden ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biyografilerin çok kısa olması
B
Mukaddime bölümünün uzun olması
C
Biyografisini verdiği her şairden örnek şiir vermesi
D
Şairlerin vefat tarihlerini vermesi
E
Biyografilerin alfabetik sıralanması
Soru 16

19. yüzyılda Anadolu ve Rumeli dışındaki şairleri de tezkiresine alan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şefkat
B
Ahdî
C
Ârif Hikmet Bey
D
Mehmet Tevfik
E
Fatîn
Soru 17

Eserinde şuara tezkireleri başta olmak üzere 75 kaynak eserdeki bilgileri tarayarak şairlerin biyografilerini alfabetik sıra ile ve sistematik olarak özetleyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faik Reşat
B
Nail Tuman
C
Fatin
D
Mehmet Siracettin
E
Ârif Hikmet
Soru 18

Osmanlı şair ve âlimlerinin hâl tercümeleriyle manzum eserlerinden parçalar veren ve müellifin tezkire diye takdim ettiği eser, aynı adla Hazine-i Fünun mecmuasında çıkan yazı serisinin herhangi bir kronolojik veya alfabetik tasnif yapılmadan kitaplaştırıİmış şeklidir.
Yukarıda söz edilen tezkire aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eslâf
B
Terâcim-i Ahvâl
C
Son Asır Türk Şairleri
D
Tuhfe-i Naili
E
Tezkire-i Şuara-yı Âmid
Soru 19

Hammer’in “Cami-i Mehasin fi Terâacim-i Şuara-yı Devlet-i Âl-i Osman” adlı eserini inceleyip tercüme eden yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibnülemin Mahmut Kemal
B
Mehmet Siraceddin
C
Nail Tuman
D
Şeyhülislam Ârif Hikmet
E
Faik Reşat
Soru 20

Biyografi yazarlığının yanı sıra Şeyhülislam Yahya Divanı ile Leskofçalı Galip ve Hersekli Arif Hikmet’in şiirlerini neşre hazırlayan yazar kimdir?

A
ibnülemin Mahmut Kemal
B
Mehmet Tevfik
C
Faik Reşat
D
Nail Tuman
E
Mehmet Siracettin
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x