Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Gülşen-i Şu‘ara ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ravza adı verilen bölümlerde şairlerin hayatını ele almıştır.
B
Bağdat ve çevresindeki şairler hakkında bilgi veren ilk tezkiredir.
C
Tezkirede sadece yazarın çağdaşı olan şairlerin biyografileri verilmiştir.
D
Alfabetik sıralamanın yapıldığı ilk tezkiredir.
E
Tezkiredeki bazı şairler Sehî ve Latifi tezkiresinden alınmıştır.
Soru 2

Eserde yazarın tarihçiliği ve tarihçilik içinde de biyografi yazarlığı ön plana çıkar. Uzun bir mukaddime ve yazarın Rükn adını verdiği dört bölümden oluşan eserde, biyografiler genel tarihin içinde yer aldığı için şuara tezkirelerindeki örneklerden az da olsa farklı özellikler gösterir.
Yukarıda söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meşairü’ş-Şuara
B
Tezkiretü’ş-Şuara
C
Künhü’l-Ahbar
D
Tezkire-i Şuara
E
Gülşen-i Şuara
Soru 3

Bir şairin başka bir şairin şiirinden bir mısra veya beyti alıntılayarak kendi eserinde kullamasına ne ad verilir?

A
Tazmin
B
Taştir
C
Nazire
D
Nakize
E
Zeyl
Soru 4

Ser-tâ-pâ mahbûb vasfında bu medh anundur. Birkaç beyti yazıldı.”
Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sevgili
B
Baştan sona
C
Övgü
D
Anlatan
E
Onundur
Soru 5

Ali Şir Nevayî’nin Anadolu sahası tezkirecliğine de modellik etmiş eseri aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Heşt-Behişt
B
Muhâkemetü’l-Lugateyn
C
Baharistan
D
Mizanu’l-Evzan
E
Mecalisü'n-Nefayis
Soru 6

Gençlik yıllarında klasik biyografiyle ilgilendiği için “Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü” adlı eserinde tezkire geleneğinden de yararlanan biyografi yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nail Tuman
B
ibnülemin Mahmut Kemal
C
Behçet Necatigil
D
Ali Nihat Tarlan
E
M. Fuat Köprülü
Soru 7

Tezkiresine “kendüye bir mahlas isnad ederek şairim diye feryad eden müteşairleri” almamaya karar verdiğini, bunların kendisine hücum edip hırpalayacaklarını bildiğini ve bunu göze aldığını söyleyen tezkire yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güftî
B
Faizî
C
Sadıkî
D
Rıza
E
Riyazî
Soru 8

Doğu Türkçesi geleneğinin ikinci tezkiresidir. I. Şah İsmail devrinden yazıldığı döneme kadarki devre içerisinde yer alan İran ve Türk asıllı şairleri kapsar. Tezkire, Devletşah tezkiresi, Mecalisü’n-Nefayis ve Tuhfe-i Samî’nin zeyli mahiyetindedir.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teşrifatü’ş-Şuara
B
Mir’at-ı Şîr
C
Zübdetü’l-Eşar
D
Künhü’l-Ahbar
E
Mecmau’l-Havas
Soru 9

Gevher-i girân-mâye-i vücûdı kân-ı Sitanbul’dan zuhûr itmişdür. Evâhir-i saltanat-ı Sultân ibrâhîm Han'da Rûmili kâzî-askeri olan Mustafâ Efendi’nün nebîresidür. Vâlidesi tarafından nesebleri târîh sâhibi Kara Çelebi-zâde Abdü’l-azîz Efendi’ye müntehîdür. Evâ’il-i hâlinde tahsîl-i dest-mâye-i irfân idüp tarîk-i ilme âzim ü olmagla hâlâ müderrisîn-i kirâm zümresine dâhil olmışdur. Asrun şu'arâsından ve ahdun fusahâsından lâyık-ı izz ü ikbâl bir mahdûm-ı melek-hisâldür.
Yukarıda biyografisinden bir bölüm verilen şair ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Kazasker Mustafa’nın oğludur.
B
İstanbul’da dünyaya gelmiştir.
C
Annesi tarafından soyu Karaçelebizade Abdülaziz’e ulaşır.
D
Müderris olmuştur.
E
Melek gibi güzel huyludur.
Soru 10

Belirli bir zümrenin şairlerine yer verilen ilk tezkire aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tezkire-i Şu’arâ
B
Nuhbetü’l-Asar Fi Fevaidi’l-eş’ar
C
Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye
D
Âdâb-ı Zurefâ
E
Mir’at-i Şi’r
Soru 11

Kendisinden sonraki antoloji tipi tezkireler için bir model olmakla kalmayıp zeyil geleneğiyle etkisi süreklilik arz eden tezkire aşağıdakilerden hangisidir?

A
Künhü'l-Ahbar
B
Mecmau'l-Havas
C
Zübdetü’l-Eşar
D
Adab-ı Zurefa
E
Teşrifatü’ş-Şuara
Soru 12

18. yüzyılın Nedîm, Nahifi ve Seyyit Vehbî gibi ünlü simalarının da arasında bulunduğu on iki şairin birer takriz yazdığı tezkire aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye
B
Âdab-ı Zurefa
C
Tezkire-i Salim
D
Nuhbetü’l-Asar
E
Zübdetü’l-Eşar
Soru 13

Enderunlu İbrahim Naşit’in Müntehabât-ı Eşar adlı şiir mecmuasını antoloji tipi tezkire haline getiren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enderunlu Akif
B
Şefkat-i Bağdadî
C
Esat Efendi
D
Bursalı Beliğ
E
Kafzade Faizî
Soru 14

Şeyhülislam Arif Hikmet’in Tezkiretü’ş-Şuara adlı eserinde eksik bıraktığı kısımları “tezyil” notuyla ilaveler yaparak tamamlayan biyografi yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Emiri
B
ibnülemin Mahmut Kemal
C
Faik Reşat
D
Mehmet Tevfik
E
Fatin
Soru 15

Hazine-i Fünun mecmuasında neşrettiği biyografi yazılarını Eslaf adlı eserinde toplayan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arif Hikmet
B
Mehmet Tevfik
C
Ali Emiri
D
Nail Tuman
E
Faik Reşat
Soru 16

“İşkodra Vilayeti Osmanlı Şairleri” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nail Tuman
B
Mehmet Siracettin
C
Ali Emirî
D
Faik Reşat
E
Fatin
Soru 17

Tezkire yazarlarından Sadıkî’nin Halep’te bulunduğu sırada görüşüp tanıştığı Osmanlı şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nabî
B
Bakî
C
Halepli Edib
D
Haletî
E
Faizî
Soru 18

Nuhbetü’l-âsâr li Zeyl-i Zübdetü’l-eş’ar isimli tezkiresinin dışında Divan, Bursa Şehrengizi, Gencine-i Şaygan, Gül-i Sad-berg, Seb’a-i Seyyare gibi eserlerin de sahibi olan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beliğ
B
Safayi
C
Mûcib
D
Ramiz
E
Salim
Soru 19

Bağçe-i Safa-enduz adlı tezkirenin yazarı Esat Efendi’nin yeniçeri ocağının kaldırılmasını anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zibâ-yı Tevarîh
B
Pendname
C
Mehâsin-i Mecidiyye
D
Üss-i Zafer
E
Şahid-i Müverrihîn
Soru 20

Eserinde şuara tezkireleri başta olmak üzere 75 kaynak eserdeki bilgileri tarayarak şairlerin biyografilerini alfabetik sıra ile ve sistematik olarak özetleyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nail Tuman
B
Faik Reşat
C
Fatin
D
Mehmet Siracettin
E
Ârif hükmet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x