Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri 2015-2016 Vize Sınavı

Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Mecalisü’n-Nefayis” ile “Heşt-Behişt”in tertip tarzı ve şair biyografilerinin sıralanışı bakımından ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şehzade şairlere yer vermemeleri
B
Eseri sundukları hükümdarın biyografisine birinci bölümde yer vermeleri
C
Bilgin şairlere dördüncü bölümde yer vermeleri
D
Son bölümü yeni yetişen şairlere ayırmaları
E
Mukaddime ve hatime bölümlerinin olmaması
Soru 2

Eyyâm-ı riyazet ü i'tikâfda peyda redif olan gazeli nazm itmiş. Hakka bi-nazîr ü i'câz-şi'âr ve bî-karîne gazeliyyât u eş'ârdur. Hattâ bu hakîr ol şi'r-i güher-nazîri tahmîs itmişdür. Şöhret-i kâmilesine binâen matla'ını îrâdla iktifâ olınmışdur.
Künhü’l-ahbar’ın “Usulî” maddesiyle ilgili yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A
Usulî’nin “peydâ” redifli gazelini Gelibolulu Âlî'nin çok beğenmesi
B
Gelibolulu Âlî'nin, Usulî’nin gazeline nazire söylemesi
C
“Peydâ” redifli gazel çok tanınmış olduğu için sadece matla beytinin verilmesi
D
Usulî’nin “peydâ” redifli gazelinin eşi benzeri olmayan bir şiir olması
E
Usulî'nin, “peydâ” redifli bir gazel yazması
Soru 3

Daha önceki devirlerde yaşamış şairleri eserine almayıp çağdaşlarının biyografilerine yer vermek suretiyle meslektaşlarından farklı bir yol izleyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahdî
B
Haşan Çelebi
C
Beyanî
D
Latifi
E
Gelibolulu Ali
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Ali Şir Nevayî tezkiresinin özelliklerinden biri değildir?

A
Toplam 459 şair biyografisinin yer alması
B
Türkçe yazılmış ilk şairler tezkiresi olması
C
Meclis adını verdiği sekiz bölümden oluşması
D
Sekizinci mecliste Hüseyin Baykara’nın biyografisine yer vermesi
E
Fars şairlerine yer vermemesi
Soru 5

Biyografisini verdiği şairlerin bazı şiirlerine müdahale ederek “Şu kelimenin yerinde bu olmalıydı.” tarzında eleştiren tezkire yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelibolulu Âlî
B
Âşık Çelebi
C
Latifi
D
Ahdî Çelebi
E
Sehî Bey
Soru 6

Tezkire bir mukaddime; sultan şairler, şehzade şairler ve asıl şairler olmak üzere üç fasıl halinde düzenlenmiş olup birinci ve ikinci bölümde yer alan padişah ve şehzadeler kronolojik, üçüncü bölümde bulunan şairler ise alfabetik olarak sıralanmıştır. Vasf-ı Şerîf-i Hazret-i Hace Efendi başlığı altında Hoca Sadüddin Efendi’yi bilgi, kültür, ahlâk ve erdem bakımından övmüştür.
Yukarıda söz edilen eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Haşan Çelebi
B
Âşık Çelebi
C
Ahdî
D
Latifi
E
Riyazî
Soru 7

Heşt-Behişt’in birinci tabakasında yer verilen OsmanlI padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
III. Murat
B
II. Bayezit
C
Fatih Sultan Mehmet
D
Kanuni Sultan Süleyman
E
Yavuz Sultan Selim
Soru 8

Yazarının bizzat şairinden öğrendiği veya yakınlarından duyduğu en doğru ve geniş bilgiyi veren, bir psikolog gibi şairleri ve olayları tahlil eden eser ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Gülşen-i Şuara - Ahdî
B
Tezkiretü’ş-Şuara - Haşan Çelebi
C
Tezkire-i Şuara - Latif!
D
Heşt Behişt - Sehi
E
Meşairü’ş-Şuara - Âşık Çelebi
Soru 9

Latîfî Tezkiresi'ne yöneltilen en önemli eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Her şaire yeteneğine göre yer ayırması
B
Birçok şairi Kastamonulu olarak göstermesi
C
Şairlerin isimlerini alfabetik sıra ile yazması
D
Kısa ve secili cümleler kullanması
E
Üslubunun yer yer alaycı olması
Soru 10


Yukarıdaki metinde söz edilen şair ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?_

A
Babası kazaskerdir.
B
Bilgin vezirlerdendir.
C
Fatih’in iltifatına mazhar olmuştur.
D
Şairlerin bilgililerindendir.
E
Asıl adı Veliyüddin’dir.
Soru 11

Latifi’ye şairler tezkiresi yazma konusunda fikir veren şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arif!
B
Molla Cami
C
Sehi Bey
D
Âşık Çelebi
E
Zaifî
Soru 12

Herat ekolü tezkireleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Âdab-ı Zurefa, Heşt Behişt, Gülşen-i Şuara
B
Teşrifatü’ş-Şuara, Zübdetü’l-Eşar, Baharistan
C
Tezkire-i Devletşah, Heşt Behişt, Hatimetü’l-Eşar
D
Baharistan, Tezkire-i Devletşah, Mecalisü’n-Nefais
E
Mecalisü’n-Nefais, Mecmau’l-Havas, Baharistan
Soru 13

Ser-tâ-pâ mahbûb vasfında bu medh anundur. Birkaç beyti yazıldı.”
Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baştan sona
B
Sevgili
C
Övgü
D
Anlatan
E
Onundur
Soru 14

“eyzan” kelimesiyle aynı görevde kullanılan ibare aşağıdakilerden hangisidir?

A
Li-müellifihi
B
Ve lehu
C
Li-muharrihi
D
Mısra
E
Nazm
Soru 15

Arap edebiyatında aynı çağda yaşamış, aynı bilim dalıyla uğraşmış kişilerin biyografilerinin anlatıldığı eserlere ne ad verilir?

A
Makamat
B
Kısas-ı Enbiya
C
Tabakat
D
Tezakir
E
Mektubat
Soru 16

Emsâl-âmîz güzel gazelleri ve hayâl-engîz bî-bedel ma'nâları çokdur. Ve Tevârîh-i Al-i Osmânı inşâ idüp mübalağa ma'ârif sarf itmiş pehlevân münşîdür. Türkî dilde bu denlü güzel yazmış kimesne var idügi ma'lûm degüldür.
Yukarıdaki metinde söz edilen şair ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Osmanoğulları Tarihi'ni yazmıştır.
B
Çok yetekli pehlivandır.
C
Eserlerini Türk dilinde yazmıştır.
D
Güçlü bir nesir ustasıdır.
E
Atasözü ve deyimlerle örülü gazelleri çoktur.
Soru 17

Bevne'l-enâm Veliyü’d-dîn oglı dimekle ma’rûf bâ-vücûd ki uluvv-i neseb ve kemâl-i haseble mevsûftur.”
Yukarıdaki cümlede altı çizili tamlamanın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ulu bir soy
B
Halk arasında
C
Sanıyla tanınmış
D
Vezirlerin bilginlerinden
E
Özellikle
Soru 18

Hakânî, Hızrî, Muîdî ve Meylî ile ilgili ilk bilgileri aşağıdaki tezkire yazarlarından hangisi vermiştir?

A
Latifi
B
Âşık Çelebi
C
Beyanî
D
Ahdî
E
Sehî Bey
Soru 19

“Meşairü’ş-şuara”nın tenkitli metnini neşreden araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harun Tolasa
B
Mustafa isen
C
Süleyman Solmaz
D
Filiz Kılıç
E
Rıdvan Canım
Soru 20

Osmanlı Devleti sınırları içinde yetişen şairlerin ilk kez bir araya toplandığı tezkire aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gülşen-i Şuara
B
Tezkiretü’ş-şuara
C
Meşairü’ş-şuara
D
Mecâlisü’n-nefayis
E
Heşt Behişt
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x