Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri 2016-2017 Final Sınavı

Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ahdî tarafından yazılan “Gülşen-i Şuara” adlı tezkirenin edebiyat tarihi açısından asıl önemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Önceki tezkirecilerin vermediği şairleri ele alması
B
Padişahları ve yüksek zümreden kişileri anlatırken dilinin sade olması
C
Bağdat ve çevresinde yaşayan şairleri anlatan tek kaynak durumunda olması
D
Mukaddime ve ravza adı verilen bölümlere ayrılması
E
Bazı şairler hakkındaki bilgilerin diğer tezkirelerden alınması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tezkire kelimesinin sözlük anlamlarından biri değildir?

A
Harita
B
Küçük mektup
C
Şairleri anlatan kitap
D
Resmi izin belgesi
E
Pusula
Soru 3

Aşık Çelebi'nin tezkiresinden sonra yazılmıştır. Yazarı çoğunlukla ilmiye sınıfındaki şairleri eserine almıştır. Tanıdığı ve meşhur olan şairlerin biyografilerini uzun tutmuş, yeni yetişen şairlerin biyografilerini ise kısaca anlatmıştır. Tezkire ağır ve sanatlı bir üslupla kaleme alınmıştır.
Yukarıda sözü edilen tezkire ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teşrifatü'ş-şuara - Güftî
B
Gülşen-i Şuara - Ahdî
C
Tezkiretü'ş-şuara - Haşan Çelebi
D
Mecalisü'n-nefais - Ali Şîr Nevaî
E
Künhü'l-ahbar - Gelibolulu Ali
Soru 4

II. Osman’ın trajik ölümüne tanıklık eden ve bu olaydan duyduğu üzüntüden ötürü hastalanarak öldüğü rivayet edilen tezkire yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rıza
B
Asım
C
Güftî
D
Faizî
E
Yümnî
Soru 5

Lale Devri’nde Aynî Tarihini Türkçeye çevirmek üzere oluşturulan komisyonda görev alan tezkire yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Safvet
B
Safayi
C
Ramiz
D
Salim
E
Silahdarzade
Soru 6

Doğu Türkçesi ile yazılan ikinci tezkire aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teşrifatü'ş-şuara
B
Mecmau'l-havas
C
Zübdetü'l-eşar
D
Tezkiretü'ş-şuara
E
Riyazü'ş-şuara
Soru 7

Safayî'nin Nuhbetü’l-asar min fevaidi’l-eşar adlı tezkiresini sunduğu devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
III. Mustafa
B
Şehit Ali Paşa
C
III. Ahmet
D
Elmas Mehmet Paşa
E
Damat İbrahim Paşa
Soru 8

Osmanlı nesir dilinin tarihsel gelişimi konusunda inceleme yapmak isteyen bir araştırmacı aşağıdaki tezkirelerin hangisinden yararlanamaz?

A
Gülşen-i şuara
B
Teşrifatü’ş-şuara
C
Nuhbetü’l-asar
D
Meşairü’ş-şuara
E
Riyazü’ş-şuara
Soru 9

Güfti’nin Teşrifatü’ş-şuara adlı tezkiresini yayımlayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Filiz Kılıç
B
Namık Açıkgöz
C
Sadık Erdem
D
ilhan Genç
E
Kâşif Yılmaz
Soru 10

Akif’in Mir’at-ı Şi‘r adlı eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir önsöz, dört bölüm ve bir hatimeden oluşur.
B
Şairler objektif ölçütlere uygun değerlendirilmiştir.
C
Dönemin padişahı Sultan Selim’e sunulmuştur.
D
Enderun’da yetişen şairler hakkında bilgi vardır.
E
Akif’le birlikte 24 şairin biyografisini ihtiva eder.
Soru 11

Esrar Dede, “Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye” isimli eserini aşağıdaki şairlerden hangisinin isteği üzerine yazmıştır?

A
Enis Dede
B
Nahifî
C
Şeyh Galip
D
Hoca Neşet
E
Sakıb Dede
Soru 12

Salim Tezkiresi’nden alıntılanan “Bu güftâr ol kebk-i bâg-ı eş’ârın âsâr-ı negamât-ı tab‘-ı sihr-âsârlarındandır.” cümlesinde Sıdkî Hatun’un sözleri hangi kuşun nağmelerine benzetilmiştir?

A
Keklik
B
Bülbül
C
Simurg
D
Kanarya
E
Kartal
Soru 13

20. yüzyılda tezkire geleneğini en iyi temsil eden eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eslâf
B
Mecma-ı Şuara ve Tezkire-i Üdebâ
C
Kafile-i Şuarâ
D
Mecmûatü’t-terâcim
E
Esami-i Şuara-yı Amid
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl tezkirelerinden biri değildir?

A
Tuhfe-i Nailî
B
Bağçe-i Safa-enduz
C
Kâfile-i Şuara
D
Hâtimetüî-Eş’ar
E
Mecmua-i Terâcim
Soru 15

Enderunlu İbrahim Naşit’in Müntehabât-ı Eşar adlı şiir mecmuasını antoloji tipi tezkire haline getiren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bursalı Beliğ
B
Enderunlu Akif
C
Esat Efendi
D
Şefkat-i Bağdadî
E
Kafzade Faizî
Soru 16

Osmanlı döneminde Diyarbakır’da yetişen herhangi bir şairin biyorafisi üzerine çalışma yapan bir araştırmacı öncelikle aşağıdaki yazarlardan hangisinin eserlerine başvurmalıdır?

A
Mehmet Tevfik
B
Ali Emiri
C
ibnülemin Mahmut Kemal
D
Nail Tuman
E
Mehmet Siracettin
Soru 17

Yenileşme dönemi maarif tarihiyle ilgili kayıtlara yer vermesiyle de önem kazanan tezkire aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kafile-i Şuara
B
Bağçe-i Safa-enduz
C
Arif Hikmet Tezkiresi
D
Teşrifatü’ş-Şuara
E
Hâtimetü’l-Eşar
Soru 18

Yazarının eksik bıraktığı kısımları Ali Emiri’nin “tezyil” notuyla ilaveler yaparak tamamladığı Tezkiretü’ş-şuaranın müellifi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faik Reşat
B
Şefkat
C
Arif Hikmet
D
Mehmet Tevfik
E
Fatin Davut
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın eserlerinden biri değildir?

A
Vefeyât-ı Rical
B
Son Asır Türk Şairleri
C
Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar
D
Türk Meşhurları
E
Mevzun Sözler
Soru 20

Tezkirelerin yanı sıra diğer biyografi kitaplarını ve İstanbul kütüphanelerindeki yazma divan ve mesnevileri de değerlendirmek suretiyle “divan şairlerinin muhtasar biyografileri”ni hazırlayan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nail Tuman
B
Mehmet Tevfik
C
ibnülemin Mahmut Kemal
D
Mehmet Siracettin
E
Ali Emiri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x