Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri 2016-2017 Vize Sınavı

Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tezkirelerde “mecma-ı zurefâ ve menba-ı şu‘arâ” betimlemeleri aşağıdakilerden hangisini nitelendirmek için kullanılır?

A
Şairin mahlasını
B
Şairin doğum yerini
C
Şairin şiirlerini topladığı mecmuayı
D
Şairin ölüm yerini
E
Şairin ailesini
Soru 2

Latifî'nin kâtiplik mesleğine girdikten sonra kendisinin hem tanınmasına hem de Belgrad imaret kâtipliğine tayin edilmesine vesile olan Bahariyye kasidesini sunduğu devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbrahim Paşa
B
Gazanfer Ağa
C
Sokullu Mehmet Paşa
D
İskender Çelebi
E
III. Murat
Soru 3

Eserde yazarın tarihçiliği ve tarihçilik içinde de biyografi yazarlığı ön plana çıkar. Uzun bir mukaddime ve yazarın Rükn adını verdiği dört bölümden oluşan eserde, biyografiler genel tarihin içinde yer aldığı için şuara tezkirelerindeki örneklerden az da olsa farklı özellikler gösterir.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meşairü’ş-Şuara
B
Tezkiretü’ş-Şuara
C
Künhü’l-Ahbar
D
Tezkire-i Şuara
E
Gülşen-i Şuara
Soru 4

Şeyh-i mezkûrun huzûrında tekmîl-i nefs ü tehzîb-i ahlâk içün mücâhede idüp yine Rûma gelüp gâh Yenice'de gâh Evrenos Beg oğlı Abdî Beg yanında sancaklarda bile olup âhir fevt olmışdur. Şeyh ibrâhîmîlere isnâd olman ilhâd tohmın Rûmda ol ekmişdür ve Nesîmiyyât türrehâtından getürdügi nihâl-i nihâd-ı dalâli ol dikmişdür. Meşairü’ş-şuara’dan alıntılanan yukarıdaki metne göre, Usulî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sancak beyliği yapmıştır.
B
Tasavvuf terbiyesinden geçmiştir.
C
Şeyh İbrahim’den etkilenmiştir.
D
Nesimî tarzında şiirler söylemiştir.
E
Akıncı beylerinin muhitinde yaşamıştır.
Soru 5

Nesr: Bu rubâ’î Sultân Mehemmedün sem'-i serîfine yitişüp müşârün ileyhi Yedikule’de habs-i ebedî emr itmişler ve merhûm Ahmed Paşa anda mahbûs-ı me’yûs iken ol günâh içün özr-hâh olup ol ekrem-i kirâma Kerem Kasîdesin dimişlerdür. Latifi tezkiresinden alıntılanan yukarıdaki metinde 'sem'-i serîfine' tamlamasında kast edilen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Paşa’nın makamı
B
Padişahın atı
C
Fatih’in sarayı
D
Padişahın kulağı
E
Valide sultan
Soru 6

Tezkireleri, Türk edebiyatının diğer kaynaklarına göre daha ayrıcalıklı kılan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tezkire yazarlarının şairlerle ilgili resmî kayıtlara ulaşma imkânına sahip olması
B
Tezkirelerde yazarın sadece çağdaşlarının biyografilerine yer verilmesi
C
Tezkirelerde diğer kaynaklara göre daha sade bir dil kullanılması
D
Tezkirelerde hem şair biyografilerine hem de şiir örneklerine yer verilmesi
E
Tezkirecilerin diğer biyografi yazarlarına göre daha objektif olması
Soru 7

Sehî Bey’in yakın ilgisini gördüğü ve birlikte Manisa’ya gidip bir süre yanında çalıştığı şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adlî
B
Muhibbi
C
Şevki
D
Revani
E
Necati
Soru 8

Tezkirecinin eserini yazarken karşılaştığı sıkıntıları anlattığı, okurlardan beklentilerini sıralayıp eserinin başarılı olması için Tanrı’ya yakarışta bulunduğu bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinci Meclis
B
Dibace
C
Mukaddime
D
Birinci Tabaka
E
Hatime
Soru 9

Haşan Çelebi Tezkiresi’nin özeti mahiyetindeki eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tezkiretü’ş-Şuara
B
Meşâirü’ş-Şuara
C
Beyan! Tezkiresi
D
Gülşen-i Şuara
E
Heşt Behişt
Soru 10

Osmanlı Devleti sınırları içinde yetişen şairlerin ilk kez bir araya toplandığı tezkire aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mecâlisü’n-nefayis
B
Tezkiretü’ş-şuara
C
Heşt Behişt
D
Meşairü’ş-şuara
E
Gülşen-i Şuara
Soru 11

Latifi’nin eserinin mukaddimesinde verdiği bilgiye göre, şairler tezkiresi yazma konusunda ona fikir veren, yönlendiren şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sehi Bey
B
Âşık Çelebi
C
Arif!
D
Molla Camî
E
Zaifî
Soru 12

Haşan Çelebi tezkiresine daha çok hangi sınıfa mensup şairleri almaya özen göstermiştir?

A
İlmiyye
B
Kalemiyye
C
Seyfiyye
D
Reaya
E
Sufiyye
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 16. yüzyıl tezkirelerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Tezkirelerde gündelik yaşantı ile ilgili bilgilerin bulunması
B
Bu dönem eserlerin taklit değil, özgün olması
C
Bu dönemdeki tezkirelerin sosyal ve kültürel tarih ile ilgili önemli bilgileri içermesi
D
Tezkirelerin ele aldığı şairlerin çoğunun önceki dönemlerde yaşamış olması
E
Tezkirelerde şairler hakkında verilen bilgilerin kısa olması
Soru 14

Latîfî Tezkiresi'ne yöneltilen en önemli eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birçok şairi Kastamonulu olarak göstermesi
B
Şairlerin isimlerini alfabetik sıra ile yazması
C
Kısa ve secili cümleler kullanması
D
Her şaire yeteneğine göre yer ayırması
E
Üslubunun yer yer alaycı olması
Soru 15

Sehî Bey'in Heşt Behişt adlı tezkiresini yazarken birebir model olarak aldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gülşen-i Şuara
B
Latifî Tezkiresi
C
Devletşah Tezkiresi
D
Mecalisü'n-nefais
E
Baharistan
Soru 16

Herhangi bir kütüphanede veya özel bir kitaplıkta elyazması halinde bir şairler tezkiresine rastladınız. Tezkirede önce mahlası elif harfiyle başlayan şairler, ardından be harfiyle başlayan şairler, sonra cim harfiyle başlayan şairler, daha sonra dal harfiyle başlayan şairlerin biyografisine yer verildiğini ve ardından güzel he harfiyle başlayan şair biyografileriyle devam ettiğini gördünüz. Bu tezkire aşağıdaki yazarlardan hangisine ait olabilir?

A
Haşan Çelebi
B
Âşık Çelebi
C
Ahdî
D
Latifî
E
Sehi Bey
Soru 17

Biyografilerin kısa, seçilen örneklerin fazla olduğu tezkire türüne ne ad verilir?

A
Antoloji tipi
B
Tertip tarzı
C
Herat tezkireleri
D
Ravza
E
Tetimme
Soru 18

Mecalisü’n-Nefayis’in sekizinci tabakasında dönemin hükümdarının biyografisi anlatıldıktan sonra “Halvet” başlığı altında hakkında bilgi verilen şairler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Mevlana-Devletşah
B
Lutfî-Kabulî
C
Lutfî-Latifî
D
Mirza Beğ-Hüseyin Baykara
E
Hüseyin Baykara-Abdurrahman Camî
Soru 19

Âşık Çelebi’nin kardeşi Mehmet Şah’ın şiirlerinde kullandığı mahlası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hatemî
B
Sayî
C
Hakî
D
Şahî
E
Fenarî
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x