Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri 2017-2018 Final Sınavı

Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Devlet memurluğu yanında gazeteciliğiyle tanınan; Bursa’da Hüdevendigâr, İstanbul’da Muhbir, Asır, Terakki ve Letaif-i Âsar gazetelerinde çalışan biyografi yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arif Hikmet
B
Şefkat
C
Esat Efendi
D
Nail Tuman
E
Mehmet Tevfik
Soru 2

18. yüzyılın Nedîm, Nahifi ve Seyyit Vehbî gibi ünlü simalarının da arasında bulunduğu on iki şairin birer takriz yazdığı tezkire aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nuhbetü’l-Asar
B
Zübdetü’l-Eşar
C
Tezkire-i Salim
D
Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye
E
Âdab-ı Zurefa
Soru 3

'Mucib Tezkiresi'nin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şairler hakkında ayrıntılı bilgiler içermesi
B
Antoloji niteliğinde olması
C
Daha önce yazılmış tezkirelerde bulunmayan on bir şairin biyografisine yer vermesi
D
Şiir değerlendirmelerinde derinlikli ve isabetli eleştirilerde bulunması
E
Mukaddime bölümünün kısa olması
Soru 4

Türkçe şuara tezkiresi geleneğinin ilk ve son eserleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Heşt-Behişt - Tuhfe-i Nailî
B
Mecâlisü’n-nefâyis - Son Asır Türk Şairleri
C
Heşt-Behişt - Kemalü’ş-şuarâ
D
Mecâlisü’n-nefâyis - Tuhfe-i Nâilî
E
Heşt-Behişt - Son Asır Türk Şairleri
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl tezkirelerinden biri değildir?

A
Tuhfe-i Nailî
B
Kâfile-i Şuara
C
Hâtimetüî-Eş’ar
D
Mecmua-i Terâcim
E
Bağçe-i Safa-enduz
Soru 6

Fatîn’in en önemli eseridir. 672 şairin hayatından söz eden tezkire, bu haliyle Türk edebiyatının en hacimli şair tezkirelerindendir. Eser, Salim Tezkiresi’nin bıraktığı 1721’den 1853’e kadar Osmanlı ülkesinde yetişen şairler hakkında bilgi içerir.
Yukarıda hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mecmuatü’t-Teracim
B
Kâfile-i Şuara
C
Meşâirü’ş-Şuara
D
Hâtimetüî-Eş’ar
E
Bağçe-i Safa-enduz
Soru 7

1730’dan 1814’e kadar gelen 125 şairi içeren, hemen bütün şairlerin vefat tarihlerinin kaydedilmesi, şair ve eser değerlendirmelerinde kullanılan kavramlar ve bunların kullanılma sıklıkları gibi biyografik bilgilerin verilme şekli bakımından antoloji tipi tezkirelerle benzerlik gösteren ancak antoloji tipi tezkirelerde görülmeyecek kadar uzun mukaddimesiyle farklılık gösteren tezkire aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağçe-i Safa-enduz
B
Mecmuatü’t-terâcim
C
Kâfile-i Şuara
D
Ârif Hikmet Tezkiresi
E
Şefkat Tezkiresi
Soru 8

20. yüzyılda tezkire geleneğini en iyi temsil eden eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esami-i Şuara-yı Amid
B
Mecma-ı Şuara ve Tezkire-i Üdebâ
C
Kafile-i Şuarâ
D
Mecmûatü’t-terâcim
E
Eslâf
Soru 9

Usûlî: Vardarîdür. Şeyh Gülşenî halkasındandur. Bu gazel-i meşhûr anundur. Vücûd-ı mutlakun bahri ne mevci kim ider peyda Ene’l-hak sırrını söyler eğer mahfî eğer peyda
Yukarıda Usulî ile ilgili bir tezkire maddesinin tamamı verilmiştir. Üç cümleden ve bir örnek beyitten ibaret olan Usulî biyografisi 16. yüzyıl tezkirelerinin hangisinden alıntılanmıştır?

A
Sehi Bey Tezkiresi
B
Beyani Tezkiresi
C
Haşan Çelebi Tezkiresi
D
Latifi Tezkiresi
E
Âşık Çelebi Tezkiresi
Soru 10

Lale Devri diye anılan, kültür ve edebiyatın çok geliştiği ve yüzlerce şairin yetiştiği bir devirde Safayî ve Salim Tezkireleri’ne giremeyen şairleri yalnızca bu tezkirede bulmak mümkündür. Ayrıca eser, verdiği etraflı, tenkitli ve isabetli bilgiler bakımından devri için sıkça başvurulan tek kaynak sayılır.
Yukarıda söz edilen tezkire aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nuhbetü’l-âsâr li Zeyl-i Zübdetü’l-eş’ar
B
Âdâb-ı Zurefâ
C
Mir’at-i Şi’r
D
Tezkire-i Şuara
E
Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye
Soru 11

Belirli bir zümrenin şairlerine yer verilen ilk tezkire aşağıdakilerden hangisidir?

A
Âdâb-ı Zurefâ
B
Tezkire-i Şu’arâ
C
Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye
D
Mir’at-i Şi'r
E
Nuhbetü’l-Asar Fi Fevaidi’l-eş’ar
Soru 12

Eserinde şuara tezkireleri başta olmak üzere 75 kaynak eserdeki bilgileri tarayarak şairlerin biyografilerini alfabetik sıra ile ve sistematik olarak özetleyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ârif Hikmet
B
Faik Reşat
C
Fatin
D
Mehmet Siracettin
E
Nail Tuman
Soru 13

Latifî'nin tezkiresini sunduğu devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sokullu Mehmet Paşa
B
Kanunî Sultan Süleyman
C
III. Mehmet
D
Yavuz Selim
E
III. Murat
Soru 14

Tezkiresinde 29 şaire yer veren Yümnî'nin eserini yazarken 5 şairin biyografisini alıntıladığı Şeyhi’nin eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zübdetüî-eşar
B
Nuhbetüî-asar
C
Vakayî-i Fudala
D
Harname
E
Hüsrev ü Şirin
Soru 15

19. yüzyılda yetişmiş; kadılık, kazaskerlik ve şeyhülislamlık görevlerinde bulunmuş; Medine’de kendi adını taşıyan kütüphanedeki nadir eserlerle tanınan tezkire yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mucib
B
Esat Efendi
C
Fatin
D
Ârif hükmet
E
Şefkat
Soru 16

20. yüzyılda modern biyografiye geçişin en güçlü örnekleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Mecma-ı Şuara-Kafile-i Şuara
B
Son Hattatlar-Eslâf
C
Tuhfe-i Nailî-Mecmûatü’t-Terâcim
D
Son Asır Türk Şairleri-Tuhfe-i Nailî
E
Bağçe-i Safa-enduz-Son Asır Türk Şairleri
Soru 17

Osmanlı şair ve âlimlerinin hâl tercümeleriyle manzum eserlerinden parçalar veren ve müellifin tezkire diye takdim ettiği eser, aynı adla Hazine-i Fünun mecmuasında çıkan yazı serisinin herhangi bir kronolojik veya alfabetik tasnif yapılmadan kitaplaştırılmış şeklidir.
Yukarıda söz edilen tezkire aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tuhfe-i Naili
B
Terâcim-i Ahvâl
C
Son Asır Türk Şairleri
D
Eslâf
E
Tezkire-i Şuara-yı Âmid
Soru 18

Salim Tezkiresi’nden alıntılanan “Bu güftâr ol kebk-i bâg-ı eş’ârın âsâr-ı negamât-ı tab‘-ı sihr-âsârlarındandır.” cümlesinde Sıdkî Hatun’un sözleri hangi kuşun nağmelerine benzetilmiştir?

A
Keklik
B
Kartal
C
Kanarya
D
Bülbül
E
Simurg
Soru 19

Akif’in Mir’at-ı Şi‘r adlı eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dönemin padişahı Sultan Selim’e sunulmuştur.
B
Bir önsöz, dört bölüm ve bir hatimeden oluşur.
C
Şairler objektif ölçütlere uygun değerlendirilmiştir.
D
Akif’le birlikte 24 şairin biyografisini ihtiva eder.
E
Enderun’da yetişen şairler hakkında bilgi vardır.
Soru 20

Tezkire geleneğinde şair biyografileri verilirken ortak noktalar dikkati çeker.
Aşağıdakilerden hangisi biyografilerde görülen ortak özelliklerden biri değildir?

A
Şairlerin eserlerinden örnekler alıntılanır.
B
Biyografisi anlatılan şairin ölüm tarihi genellikle belirtilir.
C
Bilgin şairlerin eğitim süreçlerinden ve meşhur hocalarından bahsedilir.
D
Biyografisi yazılan kişinin başından geçen belli başlı olaylara değinilir.
E
Biyografisi yazılan kişinin doğum yeri ve tarihi mutlaka belirtilir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x