Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri 2017-2018 Vize Sınavı

Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Antoloji tipi tezkireler içinde şairler hakkında en az biyografik bilgi ve en çok örnek şiir veren tezkire aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zübdetü'l-eş'âr
B
Zeyl-i Zübdetü’l-eş’âr
C
Mecmaü’l-havas
D
Teşrifatü’ş-şuara
E
Riyazü’ş-şuara
Soru 2

Şiirlerinden ve tezkiresinden anlaşılacağı üzere yazarın hayatı yoksulluk içinde geçmiştir.Bu durum yazarda bedbahtlık duygusu uyandırmış, onun bu psikolojisi alaya, zaman zaman hicve yönelmesine sebep olmuştur. Yazar tezkiresinde kendisini telaşçı, zayıflıktan beli bükülmüş, tiryaki bir züğürt gibi tasvir eder.
Yukarıda söz edilen tezkire yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güftî
B
Riyazi
C
Sadık!
D
Rıza
E
Faiz!
Soru 3

16. yüzyılda kaleme alınan ve 640 şair biyografisi ile tezkire geleneğinin en hacimli örneklerinden biri olan eser ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Tezkiretü’ş-Şuara-Beyanî
B
Gülşen-i Şuara-Ahdî
C
Tezkiretü’ş-Şuara-Gelibolulu Âli
D
Meşairü’ş-Şuara-Âşık Çelebi
E
Tezkiretü’ş-Şuara-Hasan Çelebi
Soru 4

Eyyâm-ı riyâzet ü i'tikâfda peydâ redif olan gazeli nazm itmiş. Hakkâ bi-nazîr ü i‘câz-şi‘âr ve bî-karîne gazeliyyât u eş'ârdur. Hattâ bu hakîr ol şi‘r-i güher-nazîri tahmis itmişdür. Şöhret-i kâmilesine binâen matla'ım îrâdla iktifâ olınmışdur. Künhü’l-ahbar’ın “Usulî” maddesiyle ilgili yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A
Usulî'nin “peydâ” redifli gazelini Gelibolulu Âlî çok beğenmiştir.
B
Gelibolulu Âlî, Usulî’nin gazeline nazire söylemiştir.
C
“Peydâ” redifli gazel çok tanınmış olduğu için sadece matla beyti verilmiştir.
D
Usulî'nin “peydâ” redifli gazeli eşi benzeri olmayan bir şiirdir.
E
Usulî, “peydâ” redifli bir gazel yazmıştır.
Soru 5

Ali Emirî Efendi tarafından yazılan ve sadece aynı şehirde doğan şairlerin biyografilerinden oluşan tezkire aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tezkire-i Şuara-yı Amid
B
Sicill-i Osmani
C
Eslâf
D
Esami
E
Osmanlı Şairleri
Soru 6

Tezkirecilik geleneğinin Anadolu sahasında verilmiş ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tuhfe-i Sâmî
B
Baharistan
C
Mecâlisü’n-Nefâis
D
Devletşah Tezkiresi
E
Heşt-Behişt
Soru 7

“Beyne'l-enâm Veliyü’d-dîn oglı dimekle ma’rûf bâ-vücûd ki uluvv-i neseb ve kemâl-i haseble mevsûftur.”
Yukarıdaki cümlede 'Beyne’l-enâm' tamlamasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özellikle
B
Vezirlerin bilginlerinden
C
Halk arasında
D
Sanıyla tanınmış
E
Ulu bir soy
Soru 8

Ali Şir Nevâî tezkiresi üzerine çalışan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rıdvan Canım
B
Günay Kut
C
Süleyman Solmaz
D
Kemal Eraslan
E
Mustafa isen
Soru 9

Tezkiresine “kendüye bir mahlas isnad ederek şairim diye feryad eden müteşairleri” almamaya karar verdiğini, bunların kendisine hücum edip hırpalayacaklarını bildiğini ve bunu göze aldığını söyleyen tezkire yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faizî
B
Rıza
C
Güftî
D
Sadıkî
E
Riyazî
Soru 10

Meşairü’ş-şuara'nın sunulduğu Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
III. Murat
B
Kanuni Sultan Süleyman
C
III. Mehmet
D
II. Selim
E
Yavuz Sultan Selim
Soru 11

Tezkire, bir önsöz ve ravza adı verilen iki bölümden oluşur. Yazar, eserini hazırlarken dikkat ettiği hususları ve şiir hakkındaki görüşlerini eserin önsözünde belirtmiştir. Eser, biyografi ağırlıklı tezkireler ile örnek şiir ağırlıklı antolojik tezkireler arasında bir geçiş eseri sayılır.
Yukarıda söz edilen tezkire aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tezkire-i Şuara
B
Teşrifatü’ş-şuara
C
Mecmaü’l-havas
D
Zübdetü’l-eş’ar
E
Riyazü’ş-şuara
Soru 12

Tezkirecinin eserini yazarken karşılaştığı sıkıntıları anlattığı, okurlardan beklentilerini sıralayıp eserinin başarılı olması için Tanrı’ya yakarışta bulunduğu bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hatime
B
Dibace
C
Birinci Meclis
D
Birinci Tabaka
E
Mukaddime
Soru 13

Sadıkî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir ara Kalenderiler zümresine katıldı ve onlarla seyahate çıktı.
B
Döneminin meşhur nakkaşlarındandır.
C
Şah İsmail (Hatayî) devrinde kitabdâr oldu.
D
Mecmau’l-havas adlı bir tezkire yazdı.
E
Halep'te kadı naibi olarak bulunan Bakî ile tanıştı.
Soru 14

Gülşen-i Şuara ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yazar hatime kısmında kusurlarının bağışlanması temennisinde bulunur.
B
Tezkiredeki bazı şairler Sehî ve Latîfî tezkiresinden alınmıştır.
C
Eser 14. yüzyıldan yazarının yaşadığı döneme kadar olan şairleri kapsar.
D
Tezkire Osmanlı imparatorluğunun doğu bölgesindeki şairleri ele almıştır.
E
Eser bir mukaddime dört ravza ve bir hatimeden meydana gelmiştir.
Soru 15

Latifi Tezkiresi'nin tertip tarzı bakımından Osmanlı tezkirecilerine model olduğu yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şair biyografilerini alfabetik sıraya göre anlatması
B
Her şairin eserlerinden bir veya iki beyit örnek vermesi
C
Eserini tabakalar halinde bölümlere ayırması
D
Tezkiresinin hatimesinde kendi biyografisine yer vermesi
E
Şairlerin ölüm tarihlerini belirtmeye özen göstermesi
Soru 16

Yazarının bizzat şairinden öğrendiği veya yakınlarından duyduğu en doğru ve geniş bilgiyi veren, bir psikolog gibi şairleri ve olayları tahlil eden eser ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Tezkire-i Şuara - Latifî
B
Heşt Behişt - Sehi
C
Gülşen-i Şuara - Ahdî
D
Meşairü’ş-Şuara - Âşık Çelebi
E
Tezkiretü’ş-Şuara - Haşan Çelebi
Soru 17

Tezkirelerin biyografi bölümünde “ayn” ve “mim” harflerinin kullanılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başka bir şairden bahsetmek
B
Şairlerin ölüm ve doğum tarihlerini bildirmek
C
Tezkirenin hatime bölümüne geçmek
D
Şairlerin mısralarından örnek vermek
E
Ele alınan şairin biyografisinin tamamlamak
Soru 18

Mecalisü’n-Nefayis’in sekizinci tabakasında dönemin hükümdarının biyografisi anlatıldıktan sonra “Halvet” başlığı altında hakkında bilgi verilen şairler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Hüseyin Baykara-Abdurrahman Camî
B
Mirza Beğ-Hüseyin Baykara
C
Mevlana-Devletşah
D
LutfT-Latifî
E
Lutfî-Kabulî
Soru 19

Tezkire bir mukaddime; sultan şairler, şehzade şairler ve asıl şairler olmak üzere üç fasıl halinde düzenlenmiş olup birinci ve ikinci bölümde yer alan padişah ve şehzadeler kronolojik, üçüncü bölümde bulunan şairler ise alfabetik olarak sıralanmıştır. Vasf-ı Şerîf-i Hazret-i Hace Efendi başlığı altında Hoca Sadüddin Efendi’yi bilgi, kültür, ahlâk ve erdem bakımından övmüştür.
Yukarıda söz edilen eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Riyazî
B
Latifî
C
Haşan Çelebi
D
Âşık Çelebi
E
Ahdî
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x