Estetik ve Sanat Felsefesi 2015-2016 Final Sınavı

Estetik ve Sanat Felsefesi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki sanat eserlerinden hangisi tekil bir varlığa örnektir?

A
Virgina Woolfun Mrs. Dolloway adlı romanı
B
Sema Kaygusuz’un Yere Düşen Dualar adlı romanı
C
Vivaldi’nin Dört Mevsim albümü
D
Marc Chagall’ın Kemancı tablosu
E
Mona Lisa’nın çok iyi bir kopyası
Soru 2

“Bir duvarın üzerine bir nur düşer. O, nur duvarın değildir. Duvar o nuru aksettiren bir ayna gibidir.”
Mevlana’nın yukarıdaki sözleriyle güzelliklerin nedenini aşağıdakilerden hangisine bağlar?

A
Tüm güzelliklerin nedeni Zorunlu Varlık ya da Tanrı’dır.
B
Gerçek güzellik insandadır.
C
Estetik güzel, bilişsel ve beceriye dayalı olarak ortaya çıkar.
D
Güzel, psikolojik olarak ele alınır.
E
Güzellik Tanrı’dan bağımsız olarak yeryüzünde yer almaktadır.
Soru 3

Eğer bir kimse, bir şeyin güzel olduğunu söylüyorsa, “başkalarında da tam olarak aynı hoşlanmayı bekler; yalnızca kendisi için değil, ama herkes için yargıda bulunur ve sonra güzelliklerin şeylerin bir özelliği imiş gibi söz eder. Başkalarından da bu yargısına katılmasını bekler.
Kant’ın yukarıdaki ifadeleri estetik yargıların aşağıdaki özelliklerden hangisi taşıdığını kanıtlar?

A
Biçimcilik
B
Kesinlik
C
Öznel bir evrensellik
D
Faydacılık
E
Yargıcılık
Soru 4

Aristoteles’in sanatlar sınıflamasında en üst sırada yer alan, belli bir ahlaki duyarlılığı olan, olup bitmiş, başı ve sonu olan, belli bir uzunluğu olan, sanatsal bir dile sahip soylu bir eylemi taklit eden sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kitara
B
Şiir
C
Öykü
D
Tragedya
E
Destan
Soru 5

Aşağıdaki hangi değişim ile birlikte Antik Çağ’da sanat ve estetik konuları düşünülmeye başlandı?

A
Kozmostan Nomos’a dönüşüm
B
Filozoflardan ziyade sanatçıların Agora’da yer alması
C
ilk kavramsal düşünmenin ortaya çıkması
D
ilk sanat eserlerinin ortaya çıkması
E
Metafiziğin değer kaybetmesi
Soru 6

Platon’un güzelliği ele aldığı Büyük Hippias diyaloğunda, Sokrates, sofist Hippias’a sorduğu güzelin ne olduğuna dair soruya karşılık şöyle bir tartışma ortaya çıkmıştır: Toprak bir çömlekte pişen çorba için bir incir ağacından yapılmış kaşık, altın kaşıktan daha güzeldir.
Yukarıdaki ifadeye göre, bu tartışma da güzele ölçüt olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değerlilik
B
Yararlılık
C
Biçimcilik
D
Uygunluk
E
Sağlıklılık
Soru 7

“Bu güzellik artık hep var, doğumsuz, ölümsüz, artmaz, eksilmez bir güzelliktir” diyen Platon’un diyaloglarının başkahramanı Sokrates’e göre aşağıdakilerden hangisi “güzel” olarak nitelendirilemez?

A
Ruh güzelliği
B
Erdem güzelliği
C
idea güzelliği
D
Mutlak güzellik
E
Beden güzelliği
Soru 8

Çağımızın ünlü soyut dışavurumcu ressamlarından Jackson Pollock, boya karıştırma, fırça kullanma gibi geleneksel teknikleri bir kenara koyarak, yere çok büyük boyutlarda tuval bezler sererek bu bezlerin üzerinde hareket ederek boya dökmüş, fırlatmış, damlatmıştır.
Yukarıdaki örnek aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

A
Sanatın tanımı artık bağıntısal olacaktır.
B
Sanat toplum için değil, sanat içindir.
C
Sanatçı ile sanat yapıtı arasında kurulan özel ilişki yaratıcılıktır.
D
Sanatın özsel bir tanımı yapılamaz.
E
Sanatçı sanat yapıtının dışsal özelliklerine önem vermiştir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Kant’a göre, herkesin verdiğimiz yargıya katılması gerektiği düşüncesini ifade eder?

A
Beğeni yargısının öznelliğini
B
Beğeni yargısının zorunluluğunu
C
Beğeni yargısının ahlaklılığını
D
Beğeni yargısının doğruluğunu
E
Beğeni yargısının duyumsallığını
Soru 10

Croce’ya göre, sanat fiziksel bir gerçeklik ya da ahlaksal bir etkinlik değildir. Croce’nun yukarıdaki ifadesine göre, sanatsal bilgiyi aşağıdakilerden hangisi tarif eder?

A
Sezgisel
B
Yarar gözetici
C
Tümel
D
Genel
E
Mantıksal
Soru 11

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Frankfurt Okulu içerisinde olup, Ortodoks Marksist sanat anlayışını eleştirir?

A
B.Croce
B
Leo Tolstoy
C
Herbert Marcuse
D
Schiller
E
Heidegger
Soru 12

Platon’un gelişim dönemleri ve estetiği ele alış biçimleri arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi doğru gösterir?

A
Yaşlılık dönemi- Güzelin ontolojik temellerinin araştırılması
B
Pitagorasçılığın’in etkisi altında kaldığı dönem- Güzelin sistematik bir şekilde ele alınması
C
Presokratik dönem- Güzelin kavramsal çözümlenmesi
D
Olgunluk dönemi- Güzelin ontolojik temellerinin araştırılması
E
Gençlik dönemi-Güzelin sayı ve ölçüyle ilişkili olması
Soru 13

Schiller’e göre, doğa durumundan sonra estetik aşamanın tamamlanmasıyla aşağıdaki durumlardan hangisine geçilir?

A
Sanatsal durum
B
Ahlaki durum
C
Sivil durum
D
Psikolojik durum
E
Tinsel durum
Soru 14

Baumagarten mantıksal doğrulukların algıyı cansız ve renksiz hale getirirken, bazılarının zenginliği, kaosu ve maddeyi çağırdığını vurgular.
Yukarıdaki ifadeye göre, aşağıdakilerden hangisi Baumgarten’in mantıksal doğruluğun karşısına koyduğu doğruluğu ifade eder?

A
Ontolojik doğruluk
B
Ahlaksal doğruluk
C
Epistemik doğruluk
D
Bilişsel doğruluk
E
Estetik doğruluk
Soru 15

Sanat hangi ölçüde topluma bağlıdır veya toplumun ürünüdür ya da hangi ölçüde toplumdan bağımsız, kendi başına özerk bir etkinlik alanıdır?
Yukarıdaki ifadeye göre, aşağıdakilerden hangisi Frankurt Okulu düşünürlerinden Adorno’nun bu soruya verdiği yanıtlardan biri olamaz?

A
Sanat yapıtı topluma bağımlı olamaz, kesinlikle toplumdan bağımsızıdır.
B
Sanatın özerkliği genel olarak burjuva toplumuna görelidir.
C
Sanatın özerkliği gelişmiş kapitalist toplumlarda gittikçe sorun olmaktadır.
D
Özerk sanat, ait olduğu toplumu hem onar, hem eleştirir.
E
Burjuva toplumlarda sanat diğer kurumlardan bağımsız hale gelmiştir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Martin Heidegger’e göre, sanatın varlığı sorusu ile ilgilidir?

A
Sanatsal zenginlik
B
Sanat yapıtının kökeni
C
Sanat eleştirisi
D
Sanatsal nesne ve sanatçı ilişkisi
E
Sanatçı ve sanat sever ilişkisi
Soru 17

“Eşkenar üçgenin güzelliği kareden; kareninki beşgenden; beşgeninki altıgenden daha azdır.” diyen Francis Hutcheson’a göre sanat eserindeki güzellik aşağıdaki hangi nitelikten kaynaklanır?

A
Şekilsel düzgünlük
B
Kişisel ilgi
C
Faydalılık
D
Matematiksel benzerlik
E
Çeşitlilik içinde birlik
Soru 18

Aşağıdaki eserlerden hangisi 18. yüzyılda beğeni kavramını ele alan eserlerden biri değildir?

A
Francis Hutcheson’un Güzellik, Düzen, Uyum ve Dizayn adlı eseri
B
Hume’un “Beğeni ölçütü üzerine” adlı eseri
C
Edmund Burke’un “Güzel ve Yüce idealarının Kaynağı Üzerine Felsefi Bir inceleme adlı eseri
D
Descartes’ın Meditasyonlar adlı eseri
E
Kant’ın Yargı Gücünün Eleştirisi adlı eseri
Soru 19

Hume’a göre Homer, Virgil, Terence ve Cicero gibi birçok düşünür ve sanatçının eserlerinin yüzyıllardır beğeniliyor olması aşağıdakilerden hangisini göstergesidir?

A
Zihnimizin ortak beğeni ilkelerine veya sanat kurallarına göre işliyor olmasının
B
Bu sanatçıların ortak bir dil kullandığının
C
Sanat eserlerinde ahlaki ilkelerin önemli olmadığının
D
ilkçağ sanatının her zaman geçerli ve evrensel olduğunun
E
Güzelin toplumdan topluma, çağdan çağa değiştiğinin
Soru 20

17. ve 18. yüzyıl düşünürleri sanatı doğa-zihin ikileminde ve özgürlük problemi temelinde ele almışlardır. 19. ve 20.y üzyıl düşünürleri için aşağıdakilerden hangisi söylenir?

A
Sadece doğa-zihin problemini devam ettirmişlerdir.
B
Sanatı bir idea olarak düşünmüşlerdir.
C
Sanatı özgürlük probleminden çıkartarak bilgi problemi çerçevesinde ele almışlardır.
D
17. ve 18. yüzyıl düşüncesine karşı çıkarak ortaçağ sanat anlayışından esinlenmişlerdir.
E
Özgürlük temeli probleminde sanat-üretim ilişkileri üzerinde durmuşlardır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x