Estetik ve Sanat Felsefesi 2016-2017 Final Sınavı

Estetik ve Sanat Felsefesi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Görme engelli bir kişi Paris’te Louvre Müzesi’nde sergilenen Milos’lu Venüs heykelini çok zarif bulduğunu söylerken, görme yetisinde problem olmayan arkadaşı bu heykel için sadece 202 cm yüksekliğinde beyaz, çok dayanaklı bir taştan yapıldığını söylemektir.
Frank Sibley’e göre, bu heykelin estetik özelliğini görme engelli kişi yakalamış, diğeri ise bu özelliğini anlayamamıştır. Sibley’e göre, görme engelli kişinin bu estetik özelliği anlaması için sahip olduğu şey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Önsezi
B
Sanatsal bilgi
C
Teknik bilgi
D
Heykeltraşlık bilgisi
E
Beğeni
Soru 2

Abidin Dino, yaşamı boyunca sadece mutluluğu değil, her türlü duyguyu çizgileriyle ifade ettiğini söylemektedir.
Dino’nun yukarıda yer alan düşüncesi onun hangi sanat kuramını benimsediğini gösterir?

A
istençlik
B
Biçimcilik
C
Sezgicilik
D
Duyguculuk
E
Öykünmecilik
Soru 3

Sanatı yaşamın bir yansıması olarak gören yansıtmacı kuramın bir yandan da temsilci kuram olarak anılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanatçılar veya filozoflar tarafından temsil edildiği için
B
Diğer sanat kuramlarının öncüsü olduğu için
C
Gerçekteki nesneleri temsil ettiği için
D
Güzellik ideasını temsil ettiği için
E
Duyguları temsil ettiği için
Soru 4

Aşırı ahlakçılığın en tipik savunucusu olarak kabul edilen roman yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Leo Tolstoy
B
Richard Posner
C
Jean-Paul Sartre
D
Oscar Wilde
E
Pablo Picasso
Soru 5

Aristoteles’in katharsis kuramı aşağıdaki alanlardan hangi ikisi ile ilişkili olduğunu gösterir?

A
Estetik ve politik
B
Estetik ve epistemoloji
C
Estetik ve matematik
D
Estetik ve etik
E
Estetik ve ontoloji
Soru 6

Kişilerin düşünce, duygu, algı ve arzu türünden yaşadıkları süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Epistemik
B
Kavramsal
C
Sanatsal
D
Bilişsel
E
Bilimsel
Soru 7

I. Güzel nedir?
II. Güzelin sayı ve ölçüyle ilişkisi nedir?
III. Güzelin varlıkla ilişkisi nedir?
Platon’un yukarıdaki soruları ele aldığı dönemler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Gençlik dönemi - Yaşlılık dönemi - Olgunluk dönemi
B
Geneçlik dönemi -Yaşlılık dönemi Pitagorasçılık dönemi
C
Presokratik dönem - Gençlik dönemi -Olgunluk dönemi
D
Yaşlılık dönemi - Olgunluk dönemi -Gençlik dönemi
E
Gençlik dönemi - Olgunluk dönemi -Yaşlılık dönemi
Soru 8

Thales, Anaksimenes, Anaksimandros, Herakleitos ve Demokritos gibi düşünürüler varlığı, varlığın özünü ve doğayı araştırmaya çalışmışlardır.
Yukarıdaki ifadeye göre, Sokrates öncesi düşünürler felsefenin konusunu aşağıdakilerden hangisi olarak ele almıştır?

A
Logos
B
Nomos
C
Kallos
D
Kozmos
E
Agora
Soru 9

Platon’a göre ilk olarak, belli bir güzel bedene yönelen kişi tüm güzel bedenleri sevmeye başlar. Daha sonra, asıl güzelliğin beden güzelliği değil, ruh güzelliği olduğunun farkına vararak ona yönelir ve onu sever.
Platon’un yukarıdaki ifadesine göre, iki aşamada belirttiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erdem güzelliğine ulaşma
B
Sevgi yoluyla güzele ulaşma
C
Mutlak bilgiye ulaşma
D
Mutlak varlığa ulaşma
E
Bedenin ölümsüzlüğüne ulaşma
Soru 10

“Öznel sanatçıyı yalnızca kötü sanatçı olarak tanıyoruz ve sanatın her türünde ve yüksekliğinde özellikle ve ilk önce öznel olanın yenilmesini, “Ben”den kurtulmasını ve her türlü bireysel isteğin ve arzunun susturulmasını talep ediyoruz; evet nesnellik olmadan, saf, çıkarsız bakış olmadan asla bir nebze bile sahici sanatsal üretime inananlayız”
Nietzsche yukarıdaki sözleriyle sanatta aşağıdaki hangi gereklilikten bahseder?

A
Apolloncu sanattan Dionysosçu sanata geçiş
B
Öznel olandan nesnel olana geçme gereği
C
Kantçı sanattan Hegelci sanata geçiş
D
Sanatçının tekniğinden eserin yapılış idesine geçiş
E
Sokratesçi estetikten alman idealizmine geçiş
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi St.Augustinus’un güzellik anlayışının temel kavramlarından biri değildir?

A
Bütünlük
B
Birlik
C
Kopya
D
Oran
E
Uyum
Soru 12

Kant’a göre, güzel sanatlar aşağıdaki kavramlardan hangisinin ürünüdür?

A
Yüce
B
Artistik deha
C
Doğa
D
Hoşlanma duygusu
E
Yargı gücü
Soru 13

Hegel’e göre; sanatın arzuları yatıştırma işlevi ile eğitim ve ahlaki ıslah işlevi vardır. Hegel’in bu düşüncesi onun felsefe tarihinde hangi filozofun düşüncesini paylaştığını gösterir?

A
Aristoteles’in Katharsis düşüncesi
B
Platon’un Mimesis düşüncesi
C
Kant’ın Yüce düşüncesi
D
Kant’ın Artistik deha düşüncesi
E
Hutcheson’un iç duyu düşüncesi
Soru 14

Lukacs’a göre, felsefe tarihinin ihmal ettiği ancak sanat için önemli olan varlık kategorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genellik
B
Özgünlük
C
Kiplik
D
Bireylik
E
Nedensellik
Soru 15

I. Sanat ve güzel bağımsız ve özerk bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmıştır.
II. Beğeni kavramı bu dönemde estetiğin ana teması olmuştur.
III. Francis Hutcheson, David Hume, Edmund Burke gibi filozofların düşünceleri önem kazanmıştır.
Sanat ve estetik alanında yer alan yukarıdaki ifadelerin ait olduğu dönem aşağıdaki hangisidir?

A
16. yüzyıl modern estetik
B
Analitik estetik
C
Orta Çağ Hristiyan estetiği
D
20. yüzyıl kıta Avrupası felsefesi
E
18. yüzyıl İngiliz deneyimciliği
Soru 16

Marks ve Engels’in sanata yaklaşımları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile nitelendirilir?

A
Tek yönlü
B
Eleştirel
C
Maddeci
D
Katı determinist
E
Bağlamsalcı
Soru 17

Ona göre sanat hakikati bildirirken “dünya kurar” ve “yeryüzü üretir.” Sanat eseri her insanın kendi dünyasına sahip olması anlamında “dünya kurar.” Sanat yapıtında üretilen “yeryüzü” ise eserin kendini koyduğu yere, bu kendini koyuşta ortaya çıkmasına karşılık gelir.
Yukarıdaki ifadeye göre, sanat yapıtının kökeni üzerine düşünen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
John Dewey
B
Jean-Paul Sartre
C
Martin Heidegger
D
Tolstoy
E
Benedetto Croce
Soru 18

18. yüzyıl İngiliz deneyimciliği ile Alman idealizmin sanat felsefesi ve estetik tarihi açısından ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bu dönem düşünürlerinin “beğeni” kavramı üzerine odaklanmaları
B
Bu dönem düşünürlerinin hepsinin aydınlanma ideali altında birleşmeleri
C
Bu dönem düşünürlerinin estetik ve sanat felsefesi ayrımını yapmaları
D
Bu dönem düşünürlerinin bilginin kaynağı, sınırları ve imkanı üzerine düşünmeleri ve bilgi konusunda devrim yapmaları
E
Bu dönem düşünürlerinin estetik bilgi ve yargının kaynağı, doğası, temeli, ölçütü ve niteliği üzerine odaklanmış olmaları
Soru 19

Tolstoy’a göre sanatın amacı ne güzelliktir ne de sanattan duyulan belli bir hazdır. Sanatı doğru tanımlamanın ilk koşulu onu bir haz aracı olarak görmekten vazgeçmektir.
Tolstoy yukarıdaki düşünceleri ile aşağıdaki anlayışlardan hangisine karşı çıkmıştır?

A
Alman romantiklerinin savunduğu “nesnel mistik” güzellik anlayışına
B
Analitik geleneğin güzellik anlayışına
C
Frankfurt Okulu’nun eleştirel sanat anlayışına
D
Kant’ın “evrensel yargfya dayalı güzellik anlayışına
E
Marx’ın altyapıyla etkileşim halinde olan sanat fikrine
Soru 20

“Algının aksine imgesel bilinçte verili olmayanı, gerçek olmayanı veya hiçliği konumlarız, imgelem dünyaya farklı bir şekilde yönelmenin yoludur. Dünyada olmayanın, yokluğun, hiçliğin şimdi kılınmasıdır.”
Sartre’in yukarıdaki sözleri sanatın belirleyiciliği açısından aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemini gösterir?

A
Deneyim
B
Fenomenoloji
C
imgelem
D
Algı
E
Bilinç
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x